បិដកភាគ ៥៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៧

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ ថេរគាថា
ឆដ្ឋភាគ


ថេរគាថា
សត្តកនិបាត
ថេរគាថា សត្តកនិបាត  គាថាព្រះសុន្ទរសមុទ្ទត្ថេរ
 គាថា ព្រះលកុណ្តកត្ថេរ
 គាថា ព្រះភទ្ទត្ថេរ
 គាថា ព្រះសោបាកត្ថេរ
 គាថា ព្រះសរភង្គត្ថេរ
អដ្ឋកនិបាត
អដ្ឋកនិបាត  គាថា ព្រះមហាកច្ចាយនត្ថេរ
 គាថា ព្រះសិរីមិត្តត្ថេរ
 គាថា ព្រះមហាបន្ថកត្ថេរ
នវកនិបាត
នវកនិបាត  គាថា ព្រះភូតត្ថេរ១១
ទសកនិបាត
ទសកនិបាត  គាថា ព្រះកាឡុទាយិត្ថេរ១៤
 គាថា ព្រះឯកវិហារិយត្ថេរ១៦
 គាថា ព្រះមហាកប្បិនត្ថេរ១៧
 គាថា ព្រះចូឡបន្ថកត្ថេរ១៩
 គាថា ព្រះកប្បត្ថេរ២១
 គាថា ព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្តត្ថេរ២២
 គាថា ព្រះគោតមត្ថេរ២៣
ឯកាទសកនិបាត
ឯកាទសកនិបាត  គាថា ព្រះសង្កិច្ចត្ថេរ២៦
ទ្វាទសកនិបាត
ទ្វាទសកនិបាត  គាថា ព្រះសីលវត្ថេរ២៨
 គាថា ព្រះសុនីតត្ថេរ២៩
ទេរសកនិបាត
តេរសកនិបាត  គាថា ព្រះសោណកោឡិវិសត្ថេរ៣២
ចុទ្ទសកនិបាត
ចុទ្ទសកនិបាត  គាថា ព្រះរេវតត្ថេរ៣៥
 គាថា ព្រះគោទត្តត្ថេរ៣៦
វីសតិនិបាត
វីសតិនិបាត  គាថា ព្រះអធិមុត្តត្ថេរ៤៥
 គាថា ព្រះបារាសរិយត្ថេរ៤៨
 គាថា ព្រះតេលុកានិត្ថេរ៥១
 គាថា ព្រះរដ្ឋបាលត្ថេរ៥៥
 គាថា ព្រះមាលុង្ក្យបុត្តត្ថេរ៦០
 គាថា ព្រះសេលត្ថេរ៦៤
 គាថា ព្រះភទ្ទិយកាលិគោធាបុត្តត្ថេរ៦៨
 គាថា ព្រះអង្គុលិមាលត្ថេរ៧០
 គាថា ព្រះអនុរុទ្ធត្ថេរ៧៥
 គាថា ព្រះបារាសរិយត្ថេរ៧៨
តឹសនិបាត
តឹសនិបាត  គាថា ព្រះបុស្សត្ថេរ៨៤
 គាថា ព្រះសារីបុត្តត្ថេរ៨៨
 គាថា ព្រះអានន្ទត្ថេរ៩៣
ចត្តាឡីសនិបាត
ចត្តាឡីសនិបាត  គាថា ព្រះមហាកស្សបត្ថេរ៩៩
បញ្ញាសនិបាត
បញ្ញាសនិបាត  គាថា ព្រះតាលបុដត្ថេរ១០៦
សដ្ឋិកនិបាត
សដ្ឋិកនិបាត  គាថា ព្រះមហាមោគ្គល្លានត្ថេរ១២០
មហានិបាត
មហានិបាត គាថា ព្រះវង្គីសត្ថេរ១៣០
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ ថេរីគាថា
ថេរីគាថា


ឯកនិបាត
ថេរីគាថា ឯកនិបាត  គាថា អញ្ញតរាថេរី១៤៤
 គាថា មុត្តាថេរី១៤៤
 គាថា បុណ្ណាថេរី១៤៥
 គាថា តិស្សាថេរី១៤៥
 គាថា អញ្ញតរា តិស្សាថេរី១៤៥
 គាថា ធីរាថេរី១៤៥
 គាថា អញ្ញតរា ធីរាថេរី១៤៥
 គាថា មិត្តាថេរី១៤៦
 គាថា ភទ្រាថេរី១៤៦
 គាថា ឧបសមាថេរី១៤៦
 គាថា មុត្តាថេរី១៤៦
 គាថា វិសាខាថេរី១៤៧
 គាថា សុមនាថេរី១៤៧
 គាថា ឧត្តរាថេរី១៤៧
 គាថា សុមនា វុឌ្ឍបព្វជិតាថេរី១៤៨
 គាថា ធម្មាថេរី១៤៨
 គាថា សង្ឃាថេរី១៤៨
ទុកនិបាត
 គាថា នន្ទាថេរី១៤៩
 គាថា ជន្តាថេរី១៤៩
 គាថា អញ្ញតរា ថេរីភិក្ខុនី មិនប្រាកដនាមគោត្រ១៥០
 គាថា អឌ្ឍកាសីថេរី១៥០
 គាថា ចិត្តាថេរី១៥០
 គាថា មេត្តិកាថេរី១៥០
 គាថា មិត្តាថេរី១៥១
 គាថា អភយមាតុថេរី១៥១
 គាថា អភយាថេរី១៥១
 គាថា សាមាថេរី១៥២
តិកនិបាត
តិកនិបាត  គាថា អញ្ញតរា សាមាថេរី១៥៣
 គាថា ឧត្តមាថេរី១៥៣
 គាថា អញ្ញតរាថេរី១៥៤
 គាថា ទន្តិកាថេរី១៥៤
 គាថា ឧព្វិរិត្ថេរី១៥៥
 គាថា សុក្កាថេរី១៥៥
 គាថា សេលាថេរី១៥៦
 គាថា សោមាថេរី១៥៦
ចតុក្កនិបាត
ចតុក្កនិបាត  គាថា ភទ្ទកាបិលានីថេរី១៥៨
បញ្ចកនិបាត
បញ្ចកនិបាត  គាថា អញ្ញតរាភិក្ខុនី មិនប្រាកដនាមគោត្រ១៥៩
 គាថា វិមលាបុរាណគណិកាថេរី១៥៩
 គាថា សីហាថេរី១៦០
 គាថា នន្ទាថេរី១៦១
 គាថា នន្ទុត្តរាថេរី១៦២
 គាថា មិត្តកាលីថេរី១៦២
 គាថា សកុលាថេរី១៦៣
 គាថា សោណាថេរី១៦៤
 គាថា ភទ្ទាកុណ្ឌលាថេរី១៦៥
 គាថា បដាចារាថេរី១៦៥
 គាថា នាងភិក្ខុនីថេរី ៣០ រូប១៦៦
 គាថា ចន្ទាថេរី១៦៧
ឆក្កនិបាត
ឆក្កនិបាត  គាថា បដាចារាថេរី ៥០០១៦៩
 គាថា វាសិដ្ឋីថេរី១៧០
 គាថា ខេមាថេរី១៧១
 គាថា សុជាតាថេរី១៧២
 គាថា អនោបមាថេរី១៧៣
 គាថា មហាបជាបតីគោតមីថេរី១៧៤
 គាថា គុត្តាថេរី១៧៥
 គាថា វិជយាថេរី១៧៦
សត្តកនិបាត
សត្តកនិបាត  គាថា ឧត្តរាថេរី១៧៧
 គាថា ចាលាថេរី១៧៨
 គាថា ឧបចាលាថេរី១៧៩
អដ្ឋកនិបាត
អដ្ឋកនិបាត គាថា សីសូបចាលាថេរី១៨១
នវកនិបាត
 នវកនិបាត គាថា វឌ្ឍមាតុត្ថេរី១៨៣
ឯកាទសកនិបាត
ឯកាទសកនិបាត  គាថា កីសាគោតមីថេរី១៨៥
ទ្វាទសកនិបាត
ទ្វាទសកនិបាត  គាថា ឧប្បលវណ្ណាថេរី១៨៧
សោឡសកនិបាត
សោឡសកនិបាត  គាថា បុណ្ណិកាថេរី១៨៩
វីសតិនិបាត
វីសតនិបាត  គាថា អម្ពបាលីថេរី១៩៣
 គាថា រោហិណីថេរី១៩៥
 គាថា ចាបាថេរី១៩៩
 គាថា សុន្ទរីថេរី២០២
 គាថា សុភាកម្មារធីតាត្ថេរី២០៦
តឹសនិបាត
តឹសនិបាត គាថា សុភាជីវកម្ពវនិកាថេរី២១១
ចត្តាឡីសនិបាត
ចត្តាឡីសនិបាត គាថា ឥសិទាសីថេរី២១៨
មហានិបាត
មហានិបាត  គាថា សុមេធាថេរី២២៦