បិដកភាគ ០៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៩

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
ភាគ ទី ១
កម្មក្ខន្ធក
រឿងបណ្ឌុកភិក្ខុនឹងលោហិតកភិក្ខុ
ការទ្រង់បន្ទោសបណ្ឌុកភិក្ខុនឹងលោហិតកភិក្ខុ
ការទ្រង់បន្ទោសនឹងទ្រង់ធ្វើតជ្ជនីយកម្មដល់បណ្ឌុកភិក្ខុនឹងលោហិតកភិក្ខុ
(សង្ឃធ្វើ ) តជ្ជនីយកម្ម ដល់បណ្ឌុកភិក្ខុ និងលោហិតកភិក្ខុ
( សង្ឃធ្វើ ) តជ្ជនីយកម្មដល់បណ្ឌុកភិក្ខុនឹងលោហិតភិក្ខុ
តជ្ជនីយកម្មជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌១១
តជ្ជនីយកម្មជាកម្មដែលត្រូវតាមធម៌១៥
ការធ្វើតជ្ជនីយកម្មដល់ភិក្ខុ ៣ ពួក១៩
តជ្ជនីយកម្មដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់២៣
ការរម្ងាប់តជ្ជនីយកម្ម២៥
និយស្សកម្ម រឿងសេយ្យសកភិក្ខុ២៩
និយស្សកម្ម ជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌៣៣
និយស្សកម្ម ជាកម្មដែលត្រូវតាមធម៌៣៧
ការធ្វើនិយស្សកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៣៤១
ការធ្វើនិយស្សកម្មដល់ភិក្ខុ ៣ ពួក៤៣
និយស្សកម្មដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់៤៥
និយស្សកម្មដែលសង្ឃត្រូវរម្ងាប់៤៧
ការរម្ងាប់និយស្សកម្ម៤៩
បព្វាជនីយកម្ម រឿងអស្សជិភិក្ខុ និងបុនព្វសុកភិក្ខុ៥១
ការធ្វើបព្វាជនីយកម្ម៦៥
បព្វាជនីយកម្មជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌៦៩
បព្វាជនីយកម្មជាកម្មដែលត្រូវតាមធម៌៧១
ការធ្វើបព្វាជនីយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៣៧៥
ការធ្វើបព្វាជនីយកម្មដល់ភិក្ខុ ៣ ពួក៧៧
ការធ្វើបព្វាជនីយកម្ម ដល់អស្សជិភិក្ខុ និងបុនព្វសុកភិក្ខុ៨១
ការធ្វើបព្វាជនីយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៥៨៣
ការរម្ងាប់បព្វាជនីយកម្ម៨៥
បដិសារណីយកម្ម រឿងសុធម្មភិក្ខុ៨៧
បដិសារណីយកម្មជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌៩៩
បដិសារណីយកម្មជាកម្មដែលត្រូវតាមធម៌១០១
វត្ត ១៨ ក្នុងបដិសារណីយកម្ម១០៥
វិធីញុំាងសុធម្មភិក្ខុដ៏មានអាយុឲ្យសូមខមាទោស១០៧
បដិសារណីយកម្មដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់១១១
ការរម្ងាប់បដិសារណីយកម្ម១១៣
ឧក្ខេបនីយកម្មព្រោះការមិនឃើញអាបត្តិ១១៥
ការធ្វើឧក្ខេបនីយកម្មដល់ឆន្នភិក្ខុ១១៧
ឧក្ខេបនីយកម្មជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌១១៩
ឧក្ខេបនីយកម្មជាកម្មដែលត្រូវតាមធម៌១២១
ការធ្វើឧក្ខេបនីយកម្មដល់ភិក្ខុ ៣ ពួក១២៥
ការប្រព្រឹត្តិដោយប្រពៃក្នុងឧក្ខេបនីយកម្ម១២៧
ឆន្នភិក្ខុដែលសង្ឃបានធ្វើឧក្ខេបនីយកម្មហើយ១២៩
ឧក្ខេបនីយកម្មដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់១៣១
ឧក្ខេបនីយកម្មដែលសង្ឃត្រូវរម្ងាប់១៣៥
ការរម្ងាប់ឧក្ខេបនីយកម្ម១៣៩
ឧក្ខេបនីយកម្មព្រោះមិនសំដែងអាបត្តិ១៤១
ឧក្ខេបនីយកម្មជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌១៤៥
ឧក្ខេបនីយកម្មជាកម្មដែលត្រូវតាមធម៌១៤៧
ការធ្វើឧក្ខេបនីយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៣១៥១
ការប្រព្រឹត្តដោយប្រពៃក្នុងឧក្ខេបនីយកម្ម១៥៣
ឆន្នភិក្ខុគឺសង្ឃបានធ្វើឧក្ខេបនីយកម្មហើយ១៥៥
ឧក្ខេបនីយកម្មដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់១៥៧
ឧក្ខេបនីយកម្មដែលសង្ឃត្រូវរម្ងាប់១៥៩
ការម្ងាប់ឧក្ខេបនីយកម្ម១៦២
រឿងអរិដ្ឋភិក្ខុ និយាយអំពីទិដ្ឋិអាក្រក់១៦៤
រឿងអរិដ្ឋភិក្ខុ និយាយអំពីទោសរបស់កាម១៦៦
ឧក្ខេបនីយកម្មព្រោះការមិនលះបង់ទិដ្ឋិអាក្រក់១៧០
ឧក្ខេបនីយកម្មជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌១៧៣
ឧក្ខេបនីយកម្មជាកម្មដែលត្រូវតាមធម៌១៧៦
ការធ្វើឧក្ខេបនីយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៣១៧៩
ការធ្វើឧក្ខេបនីយកម្មដល់ភិក្ខុ ៣ ពួក១៨០
រឿងអរិដ្ឋភិក្ខុដែលសង្ឃបានធ្វើឧក្ខេបនីយកម្មព្រោះមិនលះបង់ទិដ្ឋិអាក្រក់១៨៣
ឧក្ខេបនីយកម្មដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់១៨៤
ឧក្ខេបនីយកម្មដែលសង្ឃត្រូវរម្ងាប់១៨៦
ការរម្ងាប់ឧក្ខេបនីយកម្ម១៨៧
ឧទ្ទាននៃកម្មក្ខន្ធក១៩០
បារិវាសិកក្ខន្ធក
រឿងពួកភិក្ខុអ្នកនៅបរិវាស២០០
ការទ្រង់បន្ទោសពួកភិក្ខុអ្នកនៅបរិវាស២០១
ការប្រព្រឹត្តិដោយប្រពៃនៃភិក្ខុអ្នកនៅបរិវាស២០៣
វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកនៅបរិវាស២០៤
វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកនៅបរិវាស២១១
រឿងព្រះឧបាលិក្រាបបង្គំទូលសួរពីការដាច់រាត្រីរបស់បារិវាសិកភិក្ខុ២១២
វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកនៅបិរិវាស២១៣
រឿងមូលាយបដិកស្សនារហភិក្ខុ២១៤
វត្តរបស់មូលាយបដិកស្សនារហភិក្ខុ២១៦
វត្តរបស់មានត្តារហភិក្ខុ២២២
វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តមានត្ត២៣០
វត្តរបស់អព្ភានារហភិក្ខុ២៤០
ឧទ្ទាននៃបារិវាសិកក្ខន្ធក២៤៥
សមុច្ចយក្ខន្ធក
រឿងឧទាយី ត្រូវអាបត្តិឈ្មោះសញ្ចេតនិកសុក្កវិសដ្ឋិ២៤៨
ការឱ្យមានត្ត២៤៩
ការសូមអព្ភាន២៥៣
អព្ភានកម្ម២៥៤
ការឲ្យឯកាហបរិវាស២៥៧
ការឱ្យមានត្ត២៦១
ការសូមអព្ភានកម្ម២៦៥
អព្ភានកម្ម២៦៧
ការសូមបញ្ចាហបរិវាស២៧១
ការសូមមូលាយបដិកស្សនា២៧៣
មូលាយបដិកស្សនា២៧៥
ការសូមមូលាយបដិកស្សនា២៧៩
មូលាយបដិកស្សនា២៨១
ការសូមមានត្ត២៨៥
ការឲ្យមានត្ត២៨៧
ការសូមមូលាយបដិកស្សនា២៩១
មូលាយបដិកស្សនា២៩៣
ការសូមមានត្ត២៩៧
ការឱ្យមានត្ត២៩៩
ការសូមអព្ភានកម្ម៣០៣
អព្ភានកម្ម៣០៦
ការសូមបក្ខបរិវាស៣០៩
ការឱ្យបក្ខបរិវាស៣១០
ការសូមមូលាយបដិកស្សនា៣១៣
មូលាយបដិកស្សនា៣១៤
ការឱ្យសមោធានបរិវាស៣១៧
ការឱ្យមានត្ត៣២២
មូលាយបដិកស្សនា៣២៥
ការសូមអព្ភានកម្ម៣២៦
អព្ភានកម្ម៣៣១
ការឱ្យសមោធានបរិវាសតាមតម្លៃអាបត្តិ៣៣៦
ការសូមទ្វេមាសបរិវាស៣៤២
ការឲ្យទ្វេមាសបរិវាស៣៤៥
ត្រូវ (ភិក្ខុនោះ) នៅបរិវាសពីរខែ៣៤៩
ភិក្ខុត្រូវនៅបរិវាសពីរខែ៣៥១
ភិក្ខុគួរដល់មានត្ត៣៥៥
សង្ឃត្រូវឱ្យមាសបរិវាសដល់ភិក្ខុ៣៥៩
មាសបរិវាសសង្ឃត្រូវឱ្យដល់ភិក្ខុ៣៦១
ការឱ្យមាសបរិវាស៣៦៣
ភិក្ខុត្រូវនៅបរិវាសពីរខែ៣៦៧
ត្រូវភិក្ខុនោះនៅបរិវាសពីរខែ៣៧១
ភិក្ខុគួរដល់មានត្ត៣៧៣
ការឲ្យសុទ្ធន្តបរិវាស៣៧៧
សុទ្ធន្តបរិវាស៣៧៩
បរិវាសរបស់ភិក្ខុឆ្គួតជាដើមមិនលូតលាស់ឡើង៣៨៣
បរិវាសរបស់ភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្តជាដើមមិនលូតលាស់ឡើង៣៨៥
ការប្រព្រឹត្តមានត្តរបស់បុគ្គលដែលសឹកចេញជាដើមមិនលូតលាស់ឡើង៣៨៧
អព្ភានកម្មរបស់ភិក្ខុដែលសឹកចេញមិនលូតលាស់ឡើង៣៨៩
(សង្ឃត្រូវឲ្យ) សមោធានបរិវាសចំពោះអាបត្តិខាងដើម៣៩១
សង្ឃត្រូវឱ្យបរិវាសទៀតហើយសឹមឱ្យមានត្ត៣៩៦
(សង្ឃត្រូវឲ្យ) សមោធានបរិវាសចំពោះអាបត្តិខាងដើម៤១០
ភិក្ខុគួរដល់មានត្ត ប្រព្រឹត្តមានត្ត និងគួរដល់អព្ភានកម្ម៤២៥
(សង្ឃត្រូវឲ្យ) សមោធានបរិវាសចំពោះអាបត្តិខាងដើម៤២៧
សង្ឃត្រូវឱ្យមានត្តដល់ភិក្ខុទាំងពីររូប៤២៨
ភិក្ខុទាំងនោះមិនបានបរិសុទ្ធចាកអាបត្តិទាំងនោះ៤៣២
ភិក្ខុទាំងនោះបរិសុទ្ធចាកអាបត្តិទាំងនោះ.៤៤០
ឧទ្ទាននៃសមុច្ចយក្ខន្ធក៤៥៦