បិដកភាគ ៣២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣២

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ និទានវគ្គ
ចតុត្ថភាគ
ធាតុសំយុត្ត


នានត្តវគ្គ
ធាតុសំយុត្ត នានត្តវគ្គ ធាតុមានសភាពផ្សេងៗ
 ឧទ្ទាន១៩
សត្តធាតុវគ្គ
ធាតុសំយុត្ត សត្តធាតុវគ្គ អាភាធាតុជាដើម២១
 ការកើតឡើងនៃកាមវិតក្កៈជាដើម២៣
 ការកើតឡើងនៃនេក្ខម្មវិតក្កៈជាដើម២៥
 ឧបមាដោយគប់ស្មៅ២៧
 អវិជ្ជាធាតុ២៩
 ការត្រូវគ្នាដោយធាតុ៣១
 ទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយ៣៣
 ពួកជនមានអធ្យាស្រ័យថោកទាបជាដើម៣៥
 ពួកជនមានអធ្យាស្រ័យល្អជាដើម៣៧
 ពួកជនមិនមានសទ្ធា ជាដើម៣៩
 ការត្រូវគ្នានៃជនមិនមានសទ្ធាជាដើម៤១
 ការត្រូវគ្នានៃជនមិនខ្មាសបាបជាដើម៤៧
 ការត្រូវគ្នានៃជនមិនខ្លាចបាបជាដើម៤៩
 ការត្រូវគ្នានៃជនខ្ជិលច្រអូស ជាដើម៥១
ទសកម្មបថវគ្គ
ធាតុសំយុត្ត ទសកម្មបថវគ្គ ការត្រូវគ្នានៃសត្វអ្នកសម្លាប់សត្វ ជាដើម៥៥
 ការត្រូវគ្នានៃសត្វមានទិដ្ឋិខុសគ្នាជាដើម៥៩
 ឧទ្ទាន៦១
ចតុទ្ធាតុវគ្គ
ធាតុសំយុត្ត ចតុទ្ធាតុវគ្គ សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះពោធិសត្វ៦៣
 អានិសង្សនៃបឋវីធាតុជាដើម៦៥
 កិរិយាមិនដឹងច្បាស់នូវធាតុទាំងបួនជាដើម៦៩
 ភាវៈនៃសេចក្តីសុខរបស់បឋវីធាតុ៧១
 កិរិយារលត់នៃបឋវីធាតុ៧៣
 ការមិនដឹងច្បាស់នូវចតុទ្ធាតុ៧៥
 ការមិនដឹងច្បាស់នូវបឋវីធាតុជាដើម៧៧
អនមតគ្គសំយុត្ត

តិណកដ្ឋវគ្គ
អនមតគ្គសំយុត្ត តិណកដ្ឋវគ្គ ភាពនៃទឹកភ្នែកច្រើន៨១
 ការសួររកកប្ប៨៥
 ឧបមាដោយគ្រាប់ស្ពៃ៨៧
 កប្បមានចំនួនច្រើនណាស់៨៩
 ការដល់នូវសរណៈ៩១
 និគមវចនៈ៩៣
 ឧទ្ទាន៩៥
ទុគ្គតវគ្គ
អនមតគ្គសំយុត្ត ទុគ្គតវគ្គ ពួកបាវេយ្យកភិក្ខុ ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៩៧
 ទ្រង់ប្រទាននូវសាធុការៈ៩៩
 ភាពនៃបុគ្គលមិនធ្លាប់កើតជាបិតា១០១
 ទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយ១០៣
 និយាយអំពីរឿងព្រេង១០៥
 ឈ្មោះនៃភ្នំវេបុល្ល១០៧
 និគមវចនៈ១០៩
កស្សបសំយុត្ត
កស្សបសំយុត្ត បឋមសូត្រ ភាពនៃបុគ្គលអ្នកសន្តោស១១៣
ទុតិយសូត្រ ភាពនៃបុគ្គលមិនមានការដុតកម្តៅកិលេស១១៥
ទុតិយសូត្រ  ភាពនៃបុគ្គលមិនមានសេចក្តីខ្លាចបាប១១៧
 ភាពនៃបុគ្គលមានសេចក្តីខ្លាចបាប១១៩
តតិយសូត្រ  ភាពនៃភិក្ខុអ្នកចូលទៅកាន់ត្រកូល១២១
ចតុត្ថសូត្រ  ភាពនៃភិក្ខុអ្នកចូលទៅកាន់ត្រកូល១២៥
បញ្ចមសូត្រ ព្រះមហាកស្សប ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ១២៩
 ការឃើញអំណាចប្រយោជន៍១៣១
ឆដ្ឋសូត្រ ព្រះមហាកស្សប ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ១៣៣
 បុច្ឆារបស់ព្រះមានព្រះភាគ១៣៥
 ការទ្រង់ទទួលអត់ទោស១៣៧
សត្តមសូត្រ  ភាពនៃសេចក្តីសាបសូន្យ១៣៩
 ភាពនៃសេចក្តីមិនសាបសូន្យ១៤១
 ភាពនៃសេចក្តីចម្រើន១៤៣
អដ្ឋមសូត្រ  សេចក្តីសរសើរគុណនៃការនៅក្នុងព្រៃជាដើម១៤៥
 សេចក្តីមិនសរសើរគុណនៃការនៅក្នុងព្រៃជាដើម១៤៧
នវមសូត្រ  បឋមជ្ឈាន១៤៩
 អាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន១៥១
 ឥទ្ធិវិធៈ១៥៣
 បុព្វេនិវាស១៥៥
 ទិព្វចក្ខុ១៥៧
ទសមសូត្រ  ពួកភិក្ខុនីចូលទៅរកព្រះមហាកស្សប១៥៩
 ឧបមាដោយឈ្មួញម្ជុល១៦១
 ការសួរបញ្ជាក់របស់ព្រះមហាកស្សប១៦៣
ឯកាទសមសូត្រ  ប្រយោជន៍នៃការបញ្ញត្តិតិកភោជន១៦៥
 សេចក្តីមិនពេញចិត្តរបស់ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី១៦៧
 វាចារបស់ព្រះមហាកស្សប១៦៩
ទ្វាទសមសូត្រ  ការសាកសួររបស់ព្រះសារីបុត្ត១៧៥
តេរសមសូត្រ  ការសាកសួររបស់ព្រះសារីបុត្ត១៧៧
 សេចក្តីមិនសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្ម១៧៩
លាភសក្ការសំយុត្ត

សុទ្ធកវគ្គ
លាភសក្ការសំយុត្ត សុទ្ធកវគ្គ លាភសក្ការៈនិងសេចក្តីសរសើរជារបស់អាក្រក់១៨៣
 អធិប្បាយអំពីពាក្យថាព្រានជាដើម១៨៥
 ឧបមាដោយសត្វកំពោង១៨៧
 លាភសក្ការៈនិងសេចក្តីសរសើរជារបស់អាក្រក់១៨៩
 ភាពនៃបុគ្គលត្រូវសក្ការៈគ្របសង្កត់១៩៣
 ឧទ្ទាន១៩៥
បាតិវគ្គ
លាភសក្ការសំយុត្ត បាតិវគ្គ ភាពនៃបុគ្គលត្រូវលាភសក្ការៈគ្របសង្កត់១៩៧
មាតុគ្គាមវគ្គ
លាភសក្ការសំយុត្ត មាតុគ្គាមវគ្គ ភាពនៃសាវ័កជាខ្នាត២០១
 ការមិនដឹងអានិសង្សជាដើមនៃលាភសក្ការៈនិងសេចក្តីសរសើរ២០៣
 លាភសក្ការៈនិងសេចក្តីសរសើរជារបស់អាក្រក់២០៥
 ការសាកសួររបស់ព្រះអានន្ទ២០៧
 ឧទ្ទាន២០៩
ភេទវគ្គ
លាភសក្ការសំយុត្ត ភេទវគ្គ លាភសក្ការៈនិងសេចក្តីសរសើរជារបស់អាក្រក់២១១
 ឧបមាដោយមេសេះអស្សតរ២១៣
 ឧបមាដោយឆ្កែកាច២១៥
 លាភសក្ការៈនិងសេចក្តីសរសើរជារបស់អាក្រក់២១៧
 ឧទ្ទាន២១៩
រាហុលសំយុត្ត

អប្បមាទវគ្គ
រាហុលសំយុត្ត អប្បមាទវគ្គ ភាពមិនទៀងជាដើមនៃអាយតនៈទាំងប្រាំមួយ២២១
 សេចក្តីនឿយណាយចំពោះចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម២២៣
 សេចក្តីនឿយណាយចំពោះចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនា ជាដើម២២៥
 សេចក្តីនឿយណាយចំពោះរូបតណ្ហា ជាដើម២២៧
 សេចក្តីនឿយណាយចំពោះរូប ជាដើម២២៩
អនុសយវគ្គ
លាភសក្ការសំយុត្ត អនុសយវគ្គ សេចក្តីមិនទៀងជាដើមនៃអាយតនៈទាំងប្រាំមួយ២៣៣
 ការសួររកចិត្ត២៣៥
 អំពីការព្យាករណ៍នូវចិត្ត២៣៧
លក្ខណសំយុត្ត

អដ្ឋិសង្ខលិកវគ្គ
លក្ខណសំយុត្ត អដ្ឋិសង្ខលិកវគ្គ  វិបាកនៃអ្នកសម្លាប់គោ២៤១
 វិបាកនៃអ្នកសម្លាប់ជ្រូក២៤៣
 វិបាកនៃអ្នកញុះញង់គេ២៤៥
 ឧទ្ទាន២៤៧
បារទារិកវគ្គ
លក្ខណសំយុត្ត បារទារិកវគ្គ វិបាកនៃស្រីមេមត់២៤៩
 វិបាករបស់សាមណេរលាមក២៥១
 វិបាករបស់សាមណេរីលាមក២៥៣
ឱបម្មសំយុត្ត
ឱបម្មសំយុត្ត តតិយសូត្រ ឧបមាដោយចោរលួចទ្រព្យដោយឆ្នាំង២៥៧
 បញ្ចមសូត្រ ឧបមាដោយលំពែង២៥៩
 ឆដ្ឋសូត្រ ឧបមាដោយខ្មាន់ធ្នូ២៦១
 សត្តមសូត្រ ឧបមាដោយសំភោរ២៦៣
 អដ្ឋមសូត្រ ឧបមាដោយពួកស្តេចលិច្ឆវី២៦៥
 នវមសូត្រ ឧបមាដោយដំរី២៦៧
 ទសមសូត្រ ការមិនបានសង្រួមឥន្រ្ទិយ២៧១
 កតញ្ញូកតវេទិតា២៧៣
ភិក្ខុសំយុត្ត
ភិក្ខុសំយុត្ត  ទុតិយសូត្រ បរិវិតក្ករបស់ព្រះសារីបុត្ត២៧៧
 តតិយសូត្រ ព្រះសារីបុត្តចូលទៅរកព្រះមហាមោគ្គល្លាន២៧៩
  ការសួររកភិក្ខុមានព្យាយាមប្រារព្ធ២៨១
 ចតុត្ថសូត្រ ភិក្ខុមិនមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ២៨៣
  ទ្រង់ហៅពួកភិក្ខុ២៨៥
 បញ្ចមសូត្រ និគមគាថា២៨៧
 សត្តមសូត្រ ការញុំាងភិក្ខុឲ្យឃើញច្បាស់ដោយធម្មីកថា២៨៩
 អដ្ឋមសូត្រ ព្រះនន្ទចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ២៩១
 នវមសូត្រ ទ្រង់ប្រទានឱវាទដល់ព្រះតិស្សៈ២៩៣
 ទសមសូត្រ ភិក្ខុមាននាមជាថេរៈ២៩៥
 ឯកាទសមសូត្រ និគមគាថា២៩៩
 ទ្វាទសមសូត្រ និគមគាថា៣០១