បិដកភាគ ៧២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧២

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន
បឋមភាគ


ពុទ្ធវគ្គ ទី ១
ពុទ្ធវគ្គ  ពុទ្ធាបទាន ទី ១
 បច្ចេកពុទ្ធាបទាន ទី ២១៦
 សារីបុត្តត្ថេរាបទាន ទី ៣៣៤
 មហាមោគ្គល្លានត្ថេរាបទាន ទី ៤៧១
 មហាកស្សបត្ថេរាបទាន ទី ៥៧៦
 អនុរុទ្ធត្ថេរាបទាន ទី ៦៨០
 បុណ្ណមន្តានីបុត្តត្ថេរាបទាន ទី ៧៨២
 ឧបាលិត្ថេរាបទាន ទី ៨៨៤
 អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញត្ថេរាបទាន ទី ៩១១១
 បិណ្ឌោលភារទ្វាជត្ថេរាបទាន ទី ១០១១៤
 ខទិរវនិយរេវតត្ថេរាបទាន ទី ១១១១៧
 អានន្ទត្ថេរាបទាន ទី ១២១២០
សីហាសនិយវគ្គ ទី ២
សីហាសនិយវគ្គ  សីហាសនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១១២៤
 ឯកត្ថម្ភិកត្ថេរាបទាន ទី ២១២៦
 នន្ទត្ថេរាបទាន ទី ៣១២៩
 ចុល្លបន្ថកត្ថេរាបទាន ទី ៤១៣០
 បិលិន្ទវច្ឆត្ថេរាបទាន ទី៥១៣៤
 រាហុលត្ថេរាបទាន ទី ៦១៣៦
 ឧបសេនវង្គន្តបុត្តត្ថេរាបទាន ទី ៧ ១៤០
 រដ្ឋបាលត្ថេរាបទាន ទី ៨១៤២
 សោបាកត្ថេរាបទាន ទី ៩១៤៤
 សុមង្គលត្ថេរាបទាន ទី ១០១៤៧
សុភូតិវគ្គ ទី៣
សុភូតិវគ្គ  សុភូតិត្ថេរាបទាន ទី ១១៥១
 ឧបវាណត្ថេរាបទាន ទី ២១៥៩
 តីណិសរណាគមនិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១៦៨
 បញ្ចសីលសមាទានិយត្ថេរាបទាន ទី ៤១៧៣
 អន្នសំសាវកត្ថេរាបទាន ទី៥១៧៦
 ធូបទាយកត្ថេរាបទាន ទី៦១៧៨
 បុឡិនបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៧១៧៩
 ឧត្តិយត្ថេរាបទាន ទី ៨១៨០
 ឯកញ្ជលិកត្ថេរាបទាន ទី ៩១៨២
 ខោមទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០១៨៣
កុណ្ឌធានវគ្គ ទី ៤
កុណ្ឌធានវគ្គ   កុណ្ឌធានត្ថេរាបទាន ទី ១១៨៥
 សាគតត្ថេរាបទាន ទី ២១៨៨
 មហាកច្ចាយនត្ថេរាបទាន ទី ៣១៩០
 កាឡុទាយិត្ថេរាបទាន ទី ៤១៩៣
 មោឃរាជត្ថេរាបទាន ទី ៥១៩៦
 អធិមុត្តកត្ថេរាបទាន ទី៦២០០
 លសុណទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧២០១
 អាយាតទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨២០២
 ធម្មចក្កិកត្ថេរាបទាន ទី ៩២០៣
 កប្បរុក្ខិយត្ថេរាបទាន ទី ១០២០៤
ឧបាលិវគ្គ ទី ៥
ឧបាលិវគ្គ  ឧបាលិត្ថេរាបទាន ទី ១២០៧
 សោណកោដិយវេស្សត្ថេរាបទាន ទី២២១១
 ភទ្ទិយកាឡិគោធាយបុត្តត្ថេរាបទាន ទី៣២១៦
 សន្និដ្ឋាបកត្ថេរាបទាន ទី ៤២២០
 បញ្ចហត្ថិយត្ថេរាបទាន ទី ៥២២១
 បទុមច្ឆទនិយត្ថេរាបទាន ទី៦២២២
 សយនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧២២៣
 ចង្កមទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨២២៤
 សុភទ្ទត្ថេរាបទាន ទី ៩២២៦
 ចុន្ទត្ថេរាបទាន ទី ១០២៣០
វីជនីវគ្គ ទី ៦
វីជនីវគ្គ វីធូបនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១២៣៥
 សតរំសិយត្ថេរាបទាន ទី ២២៣៦
 សយនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៣២៣៨
 គន្ធោទកទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤២៣៩
 ឧបវុយ្ហត្ថេរាបទាន ទី ៥២៤១
 សបរិវារាសនត្ថេរាបទាន ទី៦២៤៣
 បញ្ចទីបកត្ថេរាបទាន ទី ៧២៤៤
 ធជទាយកត្ថេរាបទាន ទី៨២៤៥
 បទុមត្ថេរាបទាន ទី ៩២៤៧
 អសនពោធិយត្ថេរាបទាន ទី ១០២៤៩
សកចិត្តនិយវគ្គ ទី ៧
សកចិត្តនិយវគ្គ  សកចិត្តនិយត្ថេរាបទាន ទី ១២៥៣
 អាបោបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ២២៥៤
 បច្ចាគមនិយត្ថេរាបទាន ទី ៣២៥៥
 បរប្បសាទកត្ថេរាបទាន ទី ៤២៥៧
 ភិសទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥២៥៩
 សុចិន្តិតត្ថេរាបទាន ទី ៦២៦០
 វត្ថទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧២៦២
 អម្ពទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨២៦៤
 សុមនត្ថេរាបទាន ទី ៩២៦៦
 បុប្ផចង្កោដិយត្ថេរាបទាន ទី ១០២៦៧
នាគសមាលវគ្គ ទី ៨
នាគសមាលវគ្គ នាគសមាលត្ថេរាបទាន ទី ១២៦៩
 បទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ២២៧០
 សុសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៣២៧១
 ភិសាលុវទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤២៧២
 ឯកសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៥២៧៣
 តិណសន្ថារទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦២៧៤
 សូចិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧២៧៥
 បាដលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៨២៧៧
 ឋិតញ្ជលិយត្ថេរាបទាន ទី ៩២៧៨
 តីណិបទុមិយត្ថេរាបទាន ទី ១០២៧៩
តិមិរបុប្ផិយវគ្គ ទី ៩
តិមិរបុប្ផិយវគ្គ  តិមិរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី១២៨៥
 គតសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ២២៨៧
 និបន្នញ្ជលិកត្ថេរាបទាន ទី ៣២៨៨
 អធោបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៤២៨៩
 រំសិសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៥២៩០
 រំសិសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ទី ៦២៩២
 ផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧២៩៣
 សទ្ទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៨២៩៤
 ពោធិសញ្ចកត្ថេរាបទាន ទី ៩២៩៤
 បទុមបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ១០២៩៦
សុធាវគ្គ ទី ១០
សុធាវគ្គ សុធាបិណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ទី ១២៩៨
 សុបីឋិយត្ថេរាបទាន ទី ២២៩៩
 អឌ្ឍចេលកត្ថេរាបទាន ទី ៣៣០១
 សូចិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤៣០២
 គន្ធមាលិយត្ថេរាបទាន ទី ៥៣០៣
 តិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៦៣០៤
 មធុបិណ្ឌិកត្ថេរាបទាន ទី៧៣០៦
 សេនាសនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨៣០៧
 វេយ្យាវច្ចកត្ថេរាបទាន ទី ៩ ៣០៩
 ពុទ្ធុបដ្ឋាកត្ថេរាបទាន ទី ១០៣១០