បិដកភាគ ១១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១១

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
តតិយភាគ
សង្ឃភេទក្ខន្ធកៈ
ព្រះមានព្រះភាគគង់នៅក្នុងអនុបិយានិគម ទៀបព្រៃអនុបិយា
រឿងអនុរទ្ធសក្កៈ និងភទ្ទិយសក្យរាជ
រឿងសក្យៈ ៦ អង្គ
រឿងឧបាលិកប្បកៈ
ពួកសក្យៈកុមារចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ
ព្រះភទ្ទិយៈ បានសម្រេចនូវវិជ្ជា ៣យ៉ាង១០
ឧទ្ទានគាថា និងរឿងទេវទត្តភិក្ខុ១៣
រឿងអជាតសតុកុមារ១៤
រឿងកូនអ្នកស្រុកកោឡិយៈ ឈ្មោះកក្កុធៈ១៥
រឿងព្រះមហាមោគ្គល្លាន ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ .១៦
រឿងទេវបុត្រឈ្មោះកក្កុធៈ១៧
និយាយអំពីគ្រូ ៥ ពួក១៩
រឿងព្រះអង្គស្តេចទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះ២៣
និគមគាថា២៥
រឿងទេវទត្តភិក្ខុ ទូលសូមត្រួតភិក្ខុសង្ឃជំនួស២៦
ការធ្វើបកាសនីយកម្មដល់ទេវទត្ត២៧
បកាសនីយកម្ម នឹងរឿងព្រះសារីបុត្ត២៩
រឿងទេវទត្តភិក្ខុ នឹងរឿងអជាតសតុកុមារ៣៣
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃពួកមហាមាត្យ៣៤
ការបញ្ជូនបុរសទៅសម្លាប់ព្រះសាស្តា៣៦
អនុបុព្វីកថា ព្រះអង្គសម្តែងចំពោះបុរសដែលទៅសម្លាប់ព្រះអង្គ៣៩
ការធ្វើព្រះលោហិតនៃព្រះតថាគតឲ្យពុរពងឡើង៤២
និយាយអំពីគ្រូ ៥ ពួក៤៤
ការលែងដំរីនាឡាគិរីឲ្យព្រេចព្រះសាស្តា៤៨
ព្រះសាស្តាសម្តែងគាថាចំពោះដំរីនាឡាគិរី៥១
ពួកមនុស្សនាំគ្នាច្រៀងគាថាសរសើរព្រះបរមគ្រូ៥២
រឿងតិកភោជន៥៣
រឿងទេវទត្តភិក្ខុ សម្តែងអំពីវត្ថុ ៥ ប្រការ៥៥
រឿងទេវទត្តភិក្ខុ ក្រាបបង្គំទូលសូមវត្ថុ ៥ ប្រការ៥៦
ការព្យាយាម ដើម្បីទម្លាយសង្ឃ នឹងទម្លាយចក្រ៥៩
ឧទ្ទានគាថា៦១
រឿងព្រះសារីបុត្ត នឹងព្រះមោគ្គល្លាន៦៣
ការសម្តែងធម៌របស់ទេវទត្ត៦៥
បាដិហារ្យរបស់ព្រះសារីបុត្ត នឹងព្រះមោគ្គល្លាន៦៦
អគ្គសាវ័កទាំង ២ អង្គចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៦៧
ព្រះបរមគ្រូត្រាស់សម្តែងអំពីរឿងដំរី៦៨
និគមគាថា នឹងភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ៦៩
រឿងទេវទត្តភិក្ខុ និងអសទ្ធម្ម ៨ ប្រការ៧១
រឿងទេវទត្តភិក្ខុ ត្រូវអសទ្ធម្ម ៣ ប្រការ គ្របសង្កត់ និងឧទ្ទានគាថា៧៤
រឿងព្រះឧបាលិត្ថេរ ទូលសួរអំពីការប្រេះឆានៃសង្ឃ៧៦
រឿងព្រះឧបាលិត្ថេរ ទូលសួរអំពីសង្ឃភេទ៧៧
រឿងព្រះឧបាលិត្ថេរ នឹងសេចក្តីព្រមព្រៀងនៃសង្ឃ៧៨
និគមគាថា៨២
រឿងព្រះឧបាលិត្ថេរ នឹងភិក្ខុអ្នកបំបែកសង្ឃទៅកើតក្នុងអបាយ៨៥
បញ្ជីរឿងនៃសង្ឃភេទក្ខន្ធកៈ៩០
វត្តក្ខន្ធកៈ
ហេតុនៃការទ្រង់បញ្ញត្តិអាគន្តុកវត្ត៩៣
ហេតុនៃការទ្រង់បញ្ញត្តិអាវាសិកវត្ត១០០
គមិកវត្ត១០៣
គមិកវត្ត នឹងការអនុមោទនាក្នុងរោងភត្ត១០៥
វត្តដែលភិក្ខុត្រូវធ្វើក្នុងរោងភត្ត១០៧
វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តបិណ្ឌបាត១១៥
វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តបិណ្ឌបាត នឹងវត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃ១១៩
សេនាសនវត្ត១២៣
ជន្តាឃរវត្ត១២៩
និទាននៃវច្ចកុដិវត្ត១៣១
ការទ្រង់បញ្ញត្តិវច្ចកុដិវត្ត១៣៤
ឧបជ្ឈាយវត្ត១៣៧
សទ្ធិវិហារិកវត្ត១៤៨
អាចរិយវត្ត១៥៦
អន្តេវាសិកវត្ត១៦៧
ឧទ្ទាននៃវត្តក្ខន្ធកៈ១៧៥
បាតិមោក្ខដ្ឋបនក្ខន្ធកៈ
ព្រះអានន្ទសូមអារាធនាឲ្យព្រះអង្គសំដែងបាតិមោក្ខ២០១
រឿងព្រះមហាមោគ្គល្លាន២០២
ធម្មតាមិនដែលកើតគួរអស្ចារ្យ ៨ យ៉ាង ក្នុងមហាសមុទ្រ២០៥
សភាពមិនដែលកើតគួរអស្ចារ្យ ៨ យ៉ាង ក្នុងធម្មវិន័យ២០៩
ឧទ្ទានវាចា២១៦
រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ២១៧
ការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ២១៩
និយាយអំពីការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ១ - ២ យ៉ាង២២០
និយាយអំពីការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៣ - ៤ យ៉ាង២២១
និយាយអំពីការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៤ - ៥ យ៉ាង២២២
និយាយអំពីការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៦ យ៉ាង២២៣
និយាយអំពីការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៧ យ៉ាង២២៤
និយាយអំពីការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៨ យ៉ាង២២៥
និយាយអំពីការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ៨ - ៩ យ៉ាង២២៦
និយាយអំពីការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខ ១០ យ៉ាង២២៨
និយាយអំពីការបញ្ឈប់បាតិមោក្ខប្រកបដោយធម៌២៣១
ព្រះឧបាលិ ក្រាបទូលសួរការកាន់យកអត្តាទាន២៤១
ព្រះឧបាលិ ក្រាបទូលសួរការចោទ២៤៥
ព្រះឧបាលិ ក្រាបទូលសួរហេតុវិប្បដិសារៈ ចំពោះភិក្ខុអ្នកចោទ២៤៩
ឧទ្ទាននៃបាតិមោក្ខដ្ឋបនក្ខន្ធកៈ២៥៥
ភិក្ខុនីខន្ធកៈ
ព្រះនាងមហាបជាបតីគោតមី ទូលសូមបព្វជ្ជា២៦១
គរុធម៌ ៨ យ៉ាង២៦៦
ព្រហ្មចរិយធម៌ មិនតាំងនៅយូរអង្វែង២៧១
រឿងព្រះនាងមហាបជាបតីគោតមី នឹងការសូមពរ២៧៣
លក្ខណៈនៃការវិនិច្ឆ័យធម្មវិន័យ២៧៨
ភិក្ខុមិនសំដែងបាតិមោក្ខ ដល់ពួកភិក្ខុនី២៨០
ការទទួលអាបត្តិ២៨១
ការធ្វើកម្មដល់ពួកភិក្ខុនី២៨៣
រឿងភិក្ខុនីជាសិស្សរបស់ឧប្បលវណ្ណា២៨៥
ការបង្ហាញកាយជាដើម ទណ្ឌកម្ម នឹងអវន្ទិយបុគ្គល២៨៧
ឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី សាចភក់ និងទឹកទៅលើពួកភិក្ខុ២៨៨
ការបង្ហាញកាយជាដើម ទណ្ឌកម្ម នឹងការបញ្ឈប់ឱវាទ២៨៩
ការបញ្ឈប់ឱវាទរបស់ភិក្ខុល្ងង់ជាដើម២៩១
ការសន្មតិភិក្ខុឲ្យជាអ្នកឲ្យឱវាទដល់ភិក្ខុនី២៩៣
ការទទួលឲ្យឱវាទនៃភិក្ខុទាំងឡាយ២៩៥
ការទទួលឲ្យឱវាទហើយមិនមកប្រាប់ជាដើម២៩៧
ការឲ្យដំត្រគាកដោយឈើមានសណ្ឋានដូចឆ្អឹងគោជាដើម២៩៩
ការធ្វើគំនូសខាងក្រោមមាត់ជាដើម៣០១
កាលកិរិយារបស់ភិក្ខុនី ១ រូប៣០៣
ភិក្ខុនី ដាក់កូនខ្ចីក្នុងបាត្រ៣០៥
ភិក្ខុនី នាំគ្នាគយគន់និមិត្តបុរស៣០៧
ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទទួលការសន្សំ របស់ភិក្ខុទាំងឡាយ៣០៩
ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យនូវចីវរ ក្នុងរោងទានជាដើម៣១១
អន្តរាយិកធម៌ ២៤ យ៉ាង៣១៣
ការសន្មតិខ្លួនឯង នឹងសន្មតិភិក្ខុនីដទៃ៣១៥
ញត្តិចតុត្ថកម្មឧបសម្បទា៣១៧
ការហាមឃាត់នូវទីតាមលំដាប់ចាស់ខ្ចី នឹងការមិនបវារណា៣២៥
ការបវារណារបស់ភិក្ខុនីសង្ឃ៣២៧
ការឃាត់ឧបោសថ នឹងឃាត់បវារណា៣២៨
ការទ្រង់អនុញ្ញាតគ្រែស្នែងជាដើម៣៣១
ញត្តិចតុត្ថកម្មឧបសម្បទា ដោយទូត៣៣៣
រឿងស្រីម្នាក់នឹងការសន្មតិភិក្ខុនី៣៣៧
ការសន្មតិភិក្ខុនី និងការមិនពោលលាសិក្ខារបស់ភិក្ខុនី៣៣៩
រឿងពួកភិក្ខុនីអង្គុយពែនភ្នែន នឹងបន្ទោបង់វច្ចៈក្នុងបង្គន់៣៤១
ការងូតទឹករបស់ពួកភិក្ខុនី៣៤២
ឧទ្ទានគឺបញ្ជីរឿងនៃភិក្ខុនីខន្ធកៈ៣៤៤
បញ្ចសតិកក្ខន្ធកៈ
ឱវាទរបស់ព្រះមហាកស្សប មានអាយុ៣៥៧
ការសន្មតិភិក្ខុ ៥០០ រូប៣៥៩
កិច្ចមានការជួសជុលទីដែលធ្លុះធ្លាយជាដើម៣៦១
ព្រះមហាកស្សប មានអាយុប្រកាសជំនុំសង្ឃ៣៦២
ការសង្គាយនាសិក្ខាបទមានទុតិយបារាជិកជាដើម៣៦៣
ពោលអំពីសិក្ខាបទតូចនឹងតូចដោយលំដាប់៣៦៥
ព្រះអានន្ទត្រូវមារគ្របដណ្តប់ចិត្ត៣៧១
ការដាក់ព្រហ្មទណ្ឌដល់ឆន្នភិក្ខុ៣៧៣
រឿងព្រះបាទឧទេន នឹងការថ្វាយសម្ពត់ឧត្តរាសង្គៈ៣៧៤
រឿងឆន្នត្ថេរ នឹងការដាក់ព្រហ្មទណ្ឌដល់លោក៣៧៩
ឧទ្ទាននៃបញ្ចសតិកក្ខន្ធកៈ៣៨១
សត្តសតិកក្ខន្ធកៈ
រឿងវជ្ជីបុត្តកភិក្ខុ នឹងរឿងព្រះយសត្ថេរ៣៨៥
ឧបក្កិលេស ៤ យ៉ាងរបស់ព្រះចន្រ្ទ នឹងព្រះអាទិត្យ៣៨៧
ឧបក្កិលេស ៤ យ៉ាងរបស់សមណព្រាហ្មណ៍៣៨៩
ឧបក្កិលេស ទាំង ៤៣៩១
រឿងអ្នកធំឈ្មោះមណិចូឡកៈ៣៩៣
ពាក្យរបស់ព្រះថេរៈឈ្មោះយសកាកណ្ឌកបុត្ត៣៩៥
រឿងព្រះថេរៈឈ្មោះសម្ភូតសាណវាសី៣៩៧
សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ពួកភិក្ខុជាថេរៈ៣៩៩
រឿងព្រះរេវតត្ថេរ៤០១
ការសួរ នឹងការដោះស្រាយនូវវត្ថុ ១០ ប្រការ៤០៣
សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ពួកវជ្ជីបុត្តកភិក្ខុ៤០៧
រឿងវជ្ជីបុត្តកភិក្ខុ៤០៩
សេចក្តីប្រាថ្នា ដើម្បីនឹងវិនិច្ឆ័យនូវអធិករណ៍៤១៣
ពាក្យជាចន្លោះរបស់ពួកភិក្ខុជាថេរៈ៤១៥
សេចក្តីប្រាថ្នា ដើម្បីនឹងវិនិច្ឆ័យនូវអធិករណ៍៤១៧
រឿងអជិតភិក្ខុ៤១៩
បុច្ឆាវិសជ្ជនានូវវត្ថុ ១០ ប្រការ៤២១
ឧទ្ទាននៃសត្តសតិកក្ខន្ធកៈ៤២៩