បិដកភាគ ៥៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៩

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក
អដ្ឋមភាគ


បញ្ចកនិបាត
បញ្ចកនិបាត មណិកុណ្ឌលវគ្គ ទី ១ មណិកុណ្ឌលជាតក ទី ១
  សុជាតជាតក ទី ២
  វេនសាខជាតក ទី ៣
  ឧរគជាតក ទី ៤
  ឆង្កជាតក ទី ៥
  ការន្ទិយជាតក ទី ៦
  លដុកិកជាតក ទី ៧១០
  ចុល្លធម្មបាលជាតក ទី ៨១១
  សុវណ្ណមិគជាតក ទី ៩១៣
  សុសន្ធីជាតក ទី ១០១៤
 វណ្ណារោហវគ្គ ទី ២  វណ្ណារោហជាតក ទី ១១៦
  សីលវីមំសជាតក ទី ២១៧
  ហិរិជាតក ទី ៣១៨
  ខជ្ជោបនកជាតក ទី ៤១៩
  អហិតុណ្ឌិកជាតក ទី ៥២០
  កុម្ភិយជាតក ទី ៦ ២១
  សាលិយជាតក ទី ៧២២
  តចសារជាតក ទី ៨២៣
  មិត្តវិន្ទុកជាតក ទី ៩២៤
  បលាសជាតក ទី ១០២៥
 អឌ្ឍវគ្គ ទី ៣  ទីឃីតិកោសលជាតក ទី១២៧
  មិគបោតកជាតក ទី២២៨
  មូសិកជាតក ទី ៣២៩
  ចុល្លធនុគ្គហជាតក ទី ៤៣១
 កបោតកជាតក ទី ៥៣២
ឆក្កនិបាត
ឆក្កនិបាត អាវារិយវគ្គ ទី ១  អាវារិយជាតក ទី ១៣៥
  សេតកេតុជាតក ទី ២៣៦
  ទរីមុខជាតក ទី ៣៣៨
  នេរុជាតក ទី ៤៤០
  អាសង្កជាតក ទី ៥៤១
  មិគលោបជាតក ទី ៦៤៣
  សិរិកាឡកណ្ណិជាតក ទី ៧៤៤
  កុក្កុដជាតក ទី ៨៤៨
  ធម្មទ្ធជជាតក ទី ៩៥០
  នន្ទិយមិគរាជជាតក ទី ១០៥១
 ខុរបុត្តវគ្គ ទី ២  ខុរបុត្តជាតក ទី ១៥៤
  សុចិជាតក ទី ២៥៥
  តុណ្ឌិលជាតក ទី ៣៥៦
  សុវណ្ណកក្កដជាតក ទី៤៥៨
  មយ្ហកសកុណជាតក ទី ៥៦០
  បព្វជិតវិហេឋកជាតក ទី ៦៦២
  ឧបសិង្ឃបុប្ផជាតក ទី ៧៦៤
  វិឃាសាទជាតក ទី ៨៦៥
  វដ្ដកជាតក ទី ៩៦៧
  មណិជាតក ទី១០៦៨
សត្តកនិបាត
សត្តកនិបាត កក្កុវគ្គ ទី ១  កក្កុជាតក ទី ១៧១
  មនោជជាតក ទី ២៧៣
  សុតនជាតក ទី ៣៧៥
  មាតុបោសកគិជ្ឈជាតក ទី ៤៧៦
  ទព្វបុប្ផជាតក ទី ៥៧៧
  ទសណ្ណកជាតក ទី ៦៨០
  សេនកជាតក ទី ៧៨២
  អដ្ឋិសេនជាតក ទី ៨៨៤
  កបិជាតក ទី ៩៨៦
  ពកព្រហ្មជាតក ទី ១០៨៧
 គន្ធារវគ្គ ទី ២  គន្ធារជាតក ទី ១៩១
  មហាកបិជាតក ទី ២៩២
  កុម្ភការជាតក ទី ៣៩៤
  ទឡ្ហធម្មជាតក ទី ៤៩៦
  សោមទត្តជាតក ទី ៥៩៨
  សុសីមជាតក ទី ៦១០០
  កោដសិម្ពលិជាតក ទី ៧១០២
  ធូមការិជាតក ទី ៨១០៤
  ជាគរជាតក ទី ៩១០៦
  កុម្មាសបិណ្ឌជាតក ទី ១០១០៧
  បរន្តបជាតក ទី ១១១១០
អដ្ឋកនិបាត
អដ្ឋកនិបាត កច្ចានិវគ្គ  កច្ចានិជាតក ទី ១១១៣
 អដ្ឋសទ្ទជាតក ទី ២១១៥
 សុលសាជាតក ទី ៣១១៧
 សុមង្គលជាតក ទី ៤១១៩
 គង្គមាលជាតក ទី ៥១២១
 ចេតិយរាជជាតក ទី ៦១២៣
 ឥន្រ្ទិយជាតក ទី ៧១២៦
 អាទិត្តជាតក ទី ៨១២៨
 អដ្ឋានជាតក ទី ៩១៣០
 ទីបិជាតក ទី ១០១៣៣
នវកនិបាត
នវកនិបាត  គិជ្ឈជាតក ទី ១១៣៥
 កោសម្ពិយជាតក ទី ២១៣៧
 មហាសុវរាជជាតក ទី ៣១៣៩
 ចុល្លសុវករាជជាតក ទី ៤១៤២
 ហរិតចជាតក ទី ៥១៤៤
 បទកុសលមាណវកជាតក ទី ៦១៤៦
 លោមសកស្សបជាតក ទី ៧១៤៨
 ចក្កវាកជាតក ទី ៨១៥០
 ហលិទ្ទរាគជាតក ទី ៩១៥៣
 សមុគ្គជាតក ទី ១០១៥៥
 បូតិមំសជាតក ទី ១១១៥៧
 ទទ្ទរជាតក ទី ១២១៥៩
ទសកនិបាត
ទសកនិបាត  ចតុទ្វារជាតក ទី ១១៦២
 កណ្ហជាតក ទី ២១៦៤
 ចតុប្បោសថជាតក ទី ៣១៦៧
 សង្ខជាតក ទី ៤១៧២
 ចុល្លពោធិជាតក ទី ៥១៧៤
 មណ្ឌព្យជាតក ទី ៦១៧៧
 និគ្រោធជាតក ទី ៧១៨១
 តក្កលជាតក ទី ៨១៨៣
 មហាធម្មបាលជាតក ទី ៩១៨៦
 កុក្កុដជាតក ទី ១០១៨៩
 មដ្ឋកុណ្ឌលិជាតក ទី ១១១៩២
 ពិលារកោសិយជាតក ទី ១២១៩៤
 ចក្កវាកជាតក ទី ១៣១៩៧
 ភូរិបញ្ហាជាតក ទី ១៤១៩៩
 មហាមង្គលជាតក ទី ១៥២០២
 ឃតបណ្ឌិតជាតក ទី ១៦២០៥
ឯកាទសកនិបាត
ឯកាទសកនិបាត  មាតុបោសកជាតក ទី ១២១០
 ជុណ្ហជាតក ទី ២២១២
 ធម្មទេវបុត្តជាតក ទី ៣២១៦
 ឧទយជាតក ទី ៤២១៩
 បានីយជាតក ទី ៥២២៤
 យុធញ្ជយជាតក ទី ៦២២៧
 ទសរថជាតក ទី ៧២២៩
 សំវរជាតក ទី ៨២៣១
 សុប្បារកជាតក ទី ៩២៣៣
ទ្វាទសកនិបាត
ទ្វាទសកនិបាត  ចុល្លកុណាលជាតក ទី ១២៣៧
 ភទ្ទសាលជាតក ទី ២២៣៩
 សមុទ្ទវាណិជជាតក ទី ៣២៤២
 កាមជាតក ទី ៤២៤៥
 ជនសន្ធជាតក ទី ៥២៤៨
 មហាកណ្ហជាតក ទី៦២៥០
 កោសិយជាតក ទី ៧២៥៣
 មេណ្ឌកប្បញ្ហាជាតក ទី ៨២៥៧
 មហាបទុមជាតក ទី ៩២៦០
 មិត្តាមិត្តជាតក ទី ១០២៦៤
តេរសកនិបាត
តេរសកនិបាត  អម្ពជាតក ទី ១២៦៧
 ផន្ទនជាតក ទី ២២៧០
 ជវនហំសជាតក ទី ៣២៧៣
 ចុល្លនារទកស្សបជាតក ទី ៤២៧៦
 ទូតជាតក ទី ៥២៧៩
 កាលិង្គពោធិជាតក ទី ៦២៨១
 អកិត្តិជាតក ទី៧២៨៥
 តក្ការិយជាតក ទី ៨២៩០
 រុរុមិគជាតក ទី ៩២៩៤
 សរភជាតក ទី១០២៩៨