បិដកភាគ ១២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
ក្នុងមហាវិភង្គ មានវារៈ១៦
មហាវារៈ ១៦៖ បឋមបារាជិក
  នាមរបស់ព្រះថេរៈទាំងឡាយ
  ទុតិយបារាជិក
  បារាជិក ទី៤ និងឧទ្ទានគាថា១១
  មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ សង្ឃាទិសេសទី ១១៣
  សង្ឃាទិសេសទី ៣ ៤១៧
  សង្ឃាទិសេសទី ៦ ៧១៩
  សង្ឃាទិសេសទី ១០ ១១២១
  ឧទ្ទានគាថា២៣
  មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ អនិយតៈទី ១២៥
  អនិយតៈទី ២២៩
  មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ និស្សគ្គិយកណ្ឌ កឋិនវគ្គ៣១
និស្សគ្គិយកណ្ឌ៖ កោសិយវគ្គ៣៧
  បត្តវគ្គ៤៣
 មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ បាចិត្តិយកណ្ឌ មុសាវាទវគ្គ៤៩
បាចិត្តិយកណ្ឌ៖ មុសាវាទវគ្គ នឹងឧទ្ទានគាថា៥៣
  ភូតគាមវគ្គ៥៥
 ឱវាទវគ្គ៥៩
 ភោជនវគ្គ៦៥
 អចេលកវគ្គ៧០
 អចេលកវគ្គ ឧទ្ទានគាថា៧៥
  សុរាមេរយវគ្គ៧៧
 សប្បាណកវគ្គ៨១
 សប្បាណកវគ្គ ឧទ្ទានគាថា៨៥
 សហធម្មិកវគ្គ៨៧
 រាជវគ្គ៩៣
 ឧទ្ទានគាថា៩៧
 មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ បាដិទេសនីយកណ្ឌ៩៩
  មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ សេខិយកណ្ឌ បរិមណ្ឌលវគ្គ១០១
សេខិយកណ្ឌ៖  ខជ្ជគ្ឃិកវគ្គ១០៥
 ខម្ភកតវគ្គ១០៩
 បិណ្ឌបាតវគ្គ១១១
 កពឡវគ្គ១១៣
 សរុសុរុវគ្គ១១៥
 បាទុកាវគ្គ១១៩
 ឧទ្ទានគាថា១២៥
 មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ បារាជិក ៤១២៧
 មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ សង្ឃាទិសេស ១៣១២៩
 មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ និស្សគ្គិយកណ្ឌ កឋិនវគ្គ១៣៣
និស្សគ្គិយកណ្ឌ៖  កោសិយវគ្គ១៣៥
  បត្តវគ្គ១៣៧
  មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ បាចិត្តិយកណ្ឌ មុសាវាទវគ្គ១៣៩
បាចិត្តិយកណ្ឌ៖  ភូតគាមវគ្គ១៤១
 ឱវាទវគ្គ១៤៥
 ភោជនវគ្គ១៤៧
  អចេលកវគ្គ១៤៩
 សុរាមេរយវគ្គ១៥១
 សប្បាណកវគ្គ១៥៣
 សហធម្មិកវគ្គ១៥៥
 រាជវគ្គ១៥៩
  មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ បាដិទេសនីយកណ្ឌ១៦១
 មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ និស្សគ្គិយកណ្ឌ វគ្គទី ១១៦៣
និស្សគ្គិយកណ្ឌ៖  វគ្គទី ២១៦៥
 វគ្គទី ៤១៦៧
  វគ្គទី ៥១៦៩
 វគ្គទី ៧១៧១
 មហាវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ សង្គហិតាវារៈ នឹងសមុដ្ឋានវារៈ១៧៥
មហាវារៈ ១៦៖  សមថវារៈ១៧៧
 សមុច្ចយវារៈ១៧៩
 កត្ថបញ្ញត្តិវារៈ១៨១
 កតាបត្តិវារៈ១៩៥
  កតាបត្តិវារៈ វិបត្តិវារៈ២០១
  សមុដ្ឋានវារៈ២០៣
 សមុច្ចយវារៈ២០៥
ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ១៦
មហាវារៈ ១៦៖  បារាជិក ៨២០៩
  ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ សង្ឃាទិសេស ១០២១៥
 ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ និស្សគ្គិយបាចិត្តិយៈ ១២២២៣
  ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ បាចិត្តិយៈ លសុណវគ្គ២៣១
បាចិត្តិយៈ៖  រត្តន្ធការវគ្គ២៣៥
 រត្តន្ធការវគ្គ និងនហានវគ្គ២៣៩
 តុវដ្តវគ្គ២៤៥
  ចិត្តាគារវគ្គ២៤៩
 អារាមវគ្គ២៥៣
 គព្ភិនីវគ្គ២៥៧
  កុមារីភូតវគ្គ២៦៣
  ឆត្តុបាហនវគ្គ២៦៩
 ឧទ្ទានគាថា២៧៥
 ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ បាដិទេសនីយៈ ៨២៧៩
មហាវារៈ ១៦៖  ឧទ្ទានគាថា២៨១
  ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ បារាជិក២៨៣
 ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ សង្ឃាទិសេស២៨៥
  ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ និស្សគ្គិយបាចិត្តិយៈ២៨៧
 ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ បាចិត្តិយៈ លសុណវគ្គ២៩១
បាចិត្តិយៈ៖ រត្តន្ធការវគ្គ២៩៣
 នហានវគ្គ២៩៥
 តុវដ្តវគ្គ២៩៧
  ចិត្តាគារវគ្គ២៩៩
  អារាមវគ្គ៣០១
 គព្ភិនីវគ្គ៣០៣
  កុមារីភូតវគ្គ៣០៥
  ឆត្តុបាហនវគ្គ៣០៩
 ភិក្ខុនីវិភង្គ មហាវារៈ ១៦ បាដិទេសនីយៈ ៨៣១១
មហាវារៈ ១៦៖  សង្គហវារៈ៣១៣
  សមុដ្ឋានវារៈ និងអធិករណវារៈ៣១៥
  សមុច្ចយវារៈ៣១៧
  បារាជិក៣២១
 កត្ថ បញ្ញត្តិវារៈ៣២៣
 កត្ថ បញ្ញត្តិវារៈ៣២៧
  កតិអាបត្តិវារៈ បារាជិក៣៣០
  សង្ឃាទិសេស៣៣២
  វិបត្តិវារៈ៣៣៦
 សង្គហវារៈ៣៣៧
 សមុដ្ឋានវារៈ៣៣៨
 អធិករណវារៈ និងសមថវារៈ៣៣៩
  សមុច្ចយវារៈ៣៤០
សមុដ្ឋានសីសសង្ខេប
សមុដ្ឋានសីសសង្ខេប៖  សមុដ្ឋានកថា៣៤៥
 បឋមបារាជិកសមុដ្ឋាន៣៤៧
 ទុតិយបារាជិកសមុដ្ឋាន៣៤៨
 សញ្ចរិត្តសមុដ្ឋាន៣៥១
 សមនុភាសនសមុដ្ឋាន៣៥៣
 កឋិនសមុដ្ឋាន៣៥៤
 ឯឡកលោមសមុដ្ឋាន៣៥៥
 បទសោធម្មសមុដ្ឋាន៣៥៧
 អទ្ធានសមុដ្ឋាន៣៥៨
 ថេយ្យសត្ថសមុដ្ឋាន នឹងធម្មទេសនាសមុដ្ឋាន៣៥៩
 ភូតារោចនសមុដ្ឋាន៣៦០
 ចោរីវុដ្ឋាបនសមុដ្ឋាន នឹងអននុញ្ញាតសមុដ្ឋាន៣៦១
កតិបុច្ឆាវារៈ
កតិបុច្ឆាវារៈ៖ អាបត្តិ ៧ វិនីតវត្ថុ ៧៣៦៥
 សេចក្តីមិនគោរព ៦យ៉ាង សេចក្តីគោរព ៦យ៉ាង និងវិនីតវត្ថុ ៦យ៉ាង៣៦៦
 វិបត្តិ ៤ សមុដ្ឋាននៃអាបត្តិ ៦ មូលនៃវិវាទ ៦៣៦៧
 មូលនៃអនុវាទ ៦ យ៉ាង៣៧០
 សារាណីយធម៌ ៦ យ៉ាង៣៧៣
 ភេទករវត្ថុ ១៨ យ៉ាង៣៧៦
 អធិករណៈ ៤ និង សមថៈ ៧៣៧៧
 ឧទ្ទាននៃកតិបុច្ឆាវារៈ៣៧៨
វីសតិវារៈ
វីសតិវារៈ៖ វារៈនៃអាបត្តិសមុដ្ឋាន ៦ យ៉ាង៣៨០
 សមុដ្ឋាននៃអាបត្តិ ៦ យ៉ាង នឹងកតាបត្តិវារៈ៣៨២
 អាបត្តិសមុដ្ឋានគាថា៣៩២
 វិបត្តិបច្ចយវារៈ៣៩៦
 អធិករណប្បច្ចយវារៈ៤០១
 ឧទ្ទាននៃអនន្តរបេយ្យាល៤០៨
 បរិយាយវារៈ៤០៨
 សាធារណវារៈ៤១០
  តព្ភាគិយវារៈ៤១៥
 វារៈនៃសមថៈដែលទួទៅដល់សមថៈ៤១៦
 វារៈនៃសមថៈដែលមានចំណែកត្រូវគ្នានឹងសមថៈ .៤១៨
 វារៈនៃសមថៈដែលហៅថាសម្មុខាវិន័យ៤២០
 វិនយវារៈ៤២២
 កុសលវារៈ៤២៣
 ចក្កបេយ្យាល យត្ថវារៈ៤២៥
 សមយវារៈ៤៣០
 សំសដ្ឋវារៈ៤៣៣
 សម្មន្តិវារៈ៤៣៤
 វារៈនៃអធិករណ៍ដែលរម្ងាប់ នឹង មិនរម្ងាប់៤៣៧
 សមថាធិករណវារៈ .៤៤៣
 សមុដ្ឋាបេតិវារៈ៤៤៩
 សមថភេទ៤៥៣
  ឧទ្ទាននៃវីសតិវារៈ៤៥៦