បិដកភាគ ៥៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៣

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ ឥតិវុត្តកៈ
ទុតិយភាគ
ឯកនិបាត បឋមវគ្គ  សូត្រទី ១
  សូត្រទី ២
  សូត្រទី ៣
  សូត្រទី ៤
  សូត្រទី ៥
  សូត្រទី ៦
  សូត្រទី ៧
  សូត្រទី ៨
  សូត្រទី ៩
  សូត្រទី ១០
 ទុតិយវគ្គ  សូត្រទី ១១០
  សូត្រទី ២១០
  សូត្រទី ៣១១
  សូត្រទី ៤១២
  សូត្រទី ៥១៣
  សូត្រទី ៦១៤
  សូត្រទី ៧១៥
  សូត្រទី ៨១៦
  សូត្រទី ៩១៧
  សូត្រទី ១០១៨
 តតិយវគ្គ  សូត្រទី ១២០
  សូត្រទី ២២១
  សូត្រទី ៣២៣
  សូត្រទី ៤២៤
  សូត្រទី ៥២៥
  សូត្រទី ៦២៥
  សូត្រទី ៧២៧
ទុកនិបាត បឋមវគ្គ  សូត្រទី ១៣១
  សូត្រទី ២៣២
  សូត្រទី ៣៣៣
  សូត្រទី ៤៣៤
  សូត្រទី ៥៣៥
  សូត្រទី ៦៣៦
  សូត្រទី ៧៣៧
  សូត្រទី ៨៣៨
  សូត្រទី ៩៣៩
  សូត្រទី ១០៤០
 ទុតិយវគ្គ  សូត្រទី ១៤២
  សូត្រទី ២៤៤
  សូត្រទី ៣៤៥
  សូត្រទី ៤៤៦
  សូត្រទី ៥៤៨
  សូត្រទី ៦៤៩
  សូត្រទី ៧៥០
  សូត្រទី ៨៥២
  សូត្រទី ៩៥៣
  សូត្រទី ១០៥៤
  សូត្រទី ១១៥៦
  សូត្រទី ១២៥៧
តិកនិបាត បឋមវគ្គ  សូត្រទី ១៦០
  សូត្រទី ២៦០
  សូត្រទី ៣៦១
  សូត្រទី ៤៦២
  សូត្រទី ៥៦៣
  សូត្រទី ៦៦៣
  សូត្រទី ៧៦៤
  សូត្រទី ៨៦៥
  សូត្រទី ៩៦៦
  សូត្រទី ១០៦៧
 ទុតិយវគ្គ  សូត្រទី ១៦៩
  សូត្រទី ២៦៩
  សូត្រទី ៣៧០
  សូត្រទី ៤៧១
  សូត្រទី ៥៧២
  សូត្រទី ៦៧៣
  សូត្រទី ៧៧៤
  សូត្រទី ៨៧៤
  សូត្រទី ៩៧៦
  សូត្រទី ១០៧៧
 តតិយវគ្គ  សូត្រទី ១៧៩
  សូត្រទី ២៨០
  សូត្រទី ៣៨២
  សូត្រទី ៤៨៣
  សូត្រទី ៥៨៤
  សូត្រទី ៦៨៧
  សូត្រទី ៧៨៩
  សូត្រទី ៨៩១
  សូត្រទី ៩៩២
  សូត្រទី ១០៩៤
 ចតុត្ថវគ្គ  សូត្រទី ១៩៧
  សូត្រទី ២៩៧
  សូត្រទី ៣១០០
  សូត្រទី ៤១០២
  សូត្រទី ៥១០៤
  សូត្រទី ៦១០៧
  សូត្រទី ៧១០៨
  សូត្រទី ៨១០៩
  សូត្រទី ៩១១១
  សូត្រទី ១០១១៣
 បញ្ចមវគ្គ  សូត្រទី ១១១៦
  សូត្រទី ២១១៨
  សូត្រទី ៣១២០
  សូត្រទី ៤១២២
  សូត្រទី ៥១២៣
  សូត្រទី ៦១២៤
  សូត្រទី ៧១២៥
  សូត្រទី ៨១២៦
  សូត្រទី ៩១២៨
  សូត្រទី ១០១២៩
ចតុក្កនិបាត  សូត្រទី ១១៣៣
  សូត្រទី ២១៣៤
  សូត្រទី ៣១៣៥
  សូត្រទី ៤១៣៧
  សូត្រទី ៥១៣៨
  សូត្រទី ៦១៤០
  សូត្រទី ៧១៤១
  សូត្រទី ៨១៤៣
  សូត្រទី ៩១៤៤
  សូត្រទី ១០១៤៥
  សូត្រទី ១១១៤៧
  សូត្រទី ១២១៥០
  សូត្រទី ១៣១៥៣