បិដកភាគ ៧៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៤

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន
តតិយភាគ


បទុមកេសរិយវគ្គ ទី ៣១
បទុមកេសរិយវគ្គ  បទុមកេសរិយវគ្គ ទី ១
 សព្វគន្ធិយត្ថេរាបទាន ទី ២
 បរមន្នទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៣
 ធម្មសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៤
 ផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥
 សម្បសាទិកត្ថេរាបទាន ទី ៦
 អារាមទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧
 អនុលេបទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨
 ពុទ្ធិសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ទី ៩១០
 បព្ភារទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០១១
អារក្ខទាយកវគ្គ ទី ៣២
អារក្ខទាយកវគ្គ  អារក្ខទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១១៣
 ភោជនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២១៤
 គតសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៣១៥
 សត្តបទុមិយត្ថេរាបទាន ទី ៤១៦
 បុប្ផាសនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥១៧
 អាសនត្ថវិកត្ថេរាបទាន ទី ៦១៨
 សទ្ទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៧២០
 តិរំសិយត្ថេរាបទាន ទី ៨២១
 នាលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៩២២
 កុមុទមាលិយត្ថេរាបទាន ទី ១០២៣
ឧម្មាបុប្ផិយវគ្គ ទី ៣៣
ឧម្មាបុប្ផិយវគ្គ  ឧម្មាបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ១២៥
 បុឡិនបូជកត្ថេរាបទាន ទី ២២៦
 ហាសជនកត្ថេរាបទាន ទី ៣២៧
 យញ្ញសាមិកត្ថេរាបទាន ទី ៤២៨
 និមិត្តសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៥៣០
 អន្នសំសាវកត្ថេរាបទាន ទី ៦៣១
 និគ្គុណ្ឌិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៧៣២
 សុមនាវេឡិយត្ថេរាបទាន ទី ៨៣៦
 បុប្ផច្ឆត្តិយត្ថេរាបទាន ទី ៩៣៨
 សបរិវារច្ឆត្តទាយកត្ថេរាបទាន ទី១០៣៩
គន្ធោទកវគ្គ ទី ៣៤
គន្ធោទកវគ្គ  គន្ធធូបិយត្ថេរាបទាន ទី ១៤៤
 ឧទកបូជកត្ថេរាបទាន ទី ២៤៥
 បុន្នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៣៤៦
 ឯកទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤៤៧
 បុស្សិតម្មិយត្ថេរាបទាន ទី ៥៥១
 បភង្ករត្ថេរាបទាន ទី ៦៥៣
 តិណកុដិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧៥៦
 ឧត្តរេយ្យទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨៥៨
 ធម្មស្សវនិយត្ថេរាបទាន ទី ៩៦២
 ឧក្ខិត្តបទុមិយត្ថេរាបទាន ទី ១០៦៥
ឯកបទុមវគ្គ ទី ៣៥
ឯកបទុមវគ្គ  ឯកបទុមិយត្ថេរាបទាន ទី ១៦៨
 តិណុប្បលមាលិយត្ថេរាបទាន ទី២៦៩
 ធជទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៣៧១
 តីណិកិង្កណិបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៤៧២
 នឡាគារិកត្ថេរាបទាន ទី ៥៧៣
 ចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៦៧៤
 បទុមបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៧៧៥
 តិណមុដ្ឋិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨៧៦
 តិន្ទុកផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩៧៨
 ឯកញ្ជលិយត្ថេរាបទាន ទី ១០៧៩
សទ្ទសញ្ញិកវគ្គ ទី ៣៦
សទ្ទសញ្ញិកវគ្គ  សទ្ទសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ទី ១៨១
 យវកលាបិយត្ថេរាបទាន ទី ២៨២
 កឹសុកបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៣៨៣
 សកោដកកោរណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤៨៤
 ទណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥៨៥
 អម្ពយាគុទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦៨៦
 បុដកបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៧៨៧
 វច្ឆទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨៨៨
 សរណាគមនិយត្ថេរាបទាន ទី ៩៨៩
 បិណ្ឌបាតិកត្ថេរាបទាន ទី ១០៨៩
មន្ទារវបុប្ផិយវគ្គ ទី ៣៧
មន្ទារវបុប្ផិយវគ្គ  មន្ទារវិយត្ថេរាបទាន ទី ១៩១
 កក្ការុបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ២៩២
 ភិសមុឡាលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៣៩២
 កេសរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៤៩៣
 អង្កោលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៥៩៤
 កទម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៦៩៥
 ឧទ្ទាលកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៧៩៦
 ឯកចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី៨៩៦
 តិមិរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៩៩៧
 សលឡបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី១០៩៨
ពោធិវន្ទនវគ្គ ទី៣៨
ពោធិវន្ទនវគ្គ  ពោធិវន្ទកត្ថេរាបទាន ទី ១១០០
 បាដលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី២១០១
 តីណុប្បលមាលិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១០២
 បត្តិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៤១០៤
 សត្តបណ្ណិយត្ថេរាបទាន ទី ៥១០៥
 គន្ធមុដ្ឋិយត្ថេរាបទាន ទី ៦១០៦
 ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៧១០៧
 សុមនតាលវណ្តិយត្ថេរាបទាន ទី ៨១០៨
 សុមនទាមិយត្ថេរាបទាន ទី ៩១០៩
 កាសុមារិផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០១១០
អម្ពដផលវគ្គ ទី ៣៩
អម្ពដផលវគ្គ  អម្ពដផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១១១២
 លពុជទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២១១៣
 ឧទុម្ពរផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី៣១១៤
 មិលក្ខុផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤១១៦
 ផារុសផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥១១៧
 វល្លិផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦១១៨
 កទលិផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧១១៩
 បនសផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី៨១២០
 សោណកោដិវីសត្ថេរាបទាន ទី៩១២១
 បុព្វកម្មបិលោតិ នាម ពុទ្ធាបទាន ទី ១០១២៤
បិលិន្ទវគ្គ ទី ៤០
បិលិន្ទវគ្គ  បិលិន្ទវច្ឆត្ថេរាបទាន ទី ១១៣០
 សេលត្ថេរាបទាន ទី ២១៦៣
 សព្វកិត្តិកត្ថេរាបទាន ទី ៣១៧៩
 មធុទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤១៨៣
 បទុមកូដាគារិកត្ថេរាបទាន ទី ៥១៨៧
 ពក្កុលត្ថេរាបទាន ទី ៦១៩២
 គិរិមានន្ទត្ថេរាបទាន ទី ៧១៩៧
 សលឡមណ្ឌបិយត្ថេរាបទាន ទី ៨២០២
 សព្វទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩២០៣
 អជិតត្ថេរាបទាន ទី ១០២០៨
មេត្តេយ្យវគ្គ ទី ៤១
មេត្តេយ្យវគ្គ  តិស្សមេត្តេយ្យត្ថេរាបទាន ទី១២១៥
 បុណ្ណកត្ថេរាបទាន ទី ២២១៩
 មេត្តគុត្ថេរាបទាន ទី ៣២២២
 ផោតកត្ថេរាបទាន ទី ៤២២៧
 ឧបសីវត្ថេរាបទាន ទី ៥២៣១
 នន្ទកត្ថេរាបទាន ទី ៦២៤១
 ហេមកត្ថេរាបទាន ទី ៧២៤៤
 តោទេយ្យត្ថេរាបទាន ទី ៨២៥១
 ជតុកណ្ណិកត្ថេរាបទាន ទី ៩២៦០
 ឧទេនត្ថេរាបទាន ទី១០២៦៨