បិដកភាគ ២៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៨

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ
ឧបរិបណ្ណាសកៈ
នវមភាគ
វិភង្គវគ្គ 


ភទ្ទេករត្តសូត្រ ទី ១
វិភង្គវគ្គ ភទ្ទេករត្តសូត្រ  សេចក្តីសង្ស័យក្នុងខន្ធជាអនាគត
 សេចក្តីមិនសង្ស័យក្នុងខន្ធជាអនាគត
 ភាពនៃបុគ្គលអ្នកមានរាត្រីមួយដ៏ចម្រើន
អានន្ទភទ្ទេករត្តសូត្រ ទី ២
វិភង្គវគ្គ អានន្ទភទ្ទេករត្តសូត្រ  សេចក្តីអាឡោះអាល័យបញ្ចក្ខន្ធជាអតីត១១
 សេចក្តីមិនប្រាថ្នានូវបញ្ចក្ខន្ធជាអនាគត១៣
  ភាពនៃបុគ្គលអ្នកមានរាត្រីមួយដ៏ចម្រើន១៥
 សេចក្តីអាឡោះអាល័យបញ្ចក្ខន្ធជាអតីត១៧
មហាកច្ចានភទ្ទេករត្តសូត្រ ទី ៣
វិភង្គវគ្គ មហាកច្ចានភទ្ទេករត្តសូត្រ  ព្រះសមិទ្ធិមានអាយុចូលទៅរកព្រះមានព្រះភាគ២១
  ភាពនៃបុគ្គលអ្នកមានរាត្រីមួយដ៏ចម្រើន២៣
 សេចក្តីត្រិះរិះនៃពួកភិក្ខុ២៥
 ពួកភិក្ខុចូលទៅរកព្រះមហាកច្ចានៈ២៧
 សេចក្តីសរសើរព្រះមហាកច្ចានៈ២៩
 សេចក្តីអាឡោះអាល័យបញ្ចក្ខន្ធជាអតីត៣១
 សេចក្តីប្រាថ្នានូវបញ្ចក្ខន្ធជាអនាគត៣៣
 សេចក្តីរសេមរសាមក្នុងពួកធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន៣៥
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត៣៧
 គាថាសម្តែងពីរាត្រីមួយដ៏ចម្រើន៣៩
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត៤១
លោមសកង្គិយសូត្រ ទី ៤
វិភង្គវគ្គ លោមសកង្គិយភទ្ទេករត្តសូត្រ គាថាសំដែងពីរាត្រីមួយដ៏ចម្រើន៤៣
 ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៤៥
 ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សួរតប៤៧
 សេចក្តីអាឡោះអាល័យបញ្ចក្ខន្ធជាអតីត៤៩
  សេចក្តីរសេមរសាមក្នុងធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន៥១
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត៥៣
ចូឡកម្មវិភង្គសូត្រ ទី ៥
វិភង្គវគ្គ ចូឡកម្មវិភង្គសូត្រ  កិច្ចនិមន្តរបស់សុភមាពណ៥៥
 ការវៀរចាកបាណាតិបាត៥៧
 ភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកក្រោធ៥៩
 ភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកច្រណែន៦១
 ការមិនឲ្យនូវវត្ថុមានបាយជាដើម៦៣
 ភាពនៃបុគ្គលជាអ្នករឹងត្អឹង៦៥
 ភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកមិនសាកសួរ៦៧
 សេចក្តីប្រតិបត្តិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាយុខ្លីជាដើម៦៩
 ការដល់នូវត្រៃសរណៈ៧១
មហាកម្មវិភង្គសូត្រ ទី ៦
វិភង្គវគ្គ មហាកម្មវិភង្គសូត្រ  ពាក្យចរចា៧៣
  ការក្រាបទូលនូវពាក្យចរចា៧៥
 ការចែកនូវមហាកម្មវិភង្គ៧៧
 បុគ្គលបួនពួក៧៩
 ការពោលដោយទិដ្ឋិកួចកាន់៨១
 សេចក្តីយល់ក្នុងមហាកម្មវិភង្គ៨៧
 ភាពនៃបុគ្គលអ្នកទទួលនូវវិបាក៩៣
សឡាយតនវិភង្គសូត្រ ទី ៧
វិភង្គវគ្គ សឡាយតនវិភង្គសូត្រ  មនោបវិចារៈ៩៩
 គេហសិតសោមនស្ស១០១
 គេហសិតទោមនស្ស១០៣
 នេក្ខម្មសិតទោមនស្ស១០៥
 នេក្ខម្មសិតុបេក្ខា១០៧
 ការលះគេហសិតសោមនស្សជាដើម១០៩
 សតិប្បដ្ឋានបី១១១
 សតិប្បដ្ឋានទីពីរ១១៣
 ភាពនៃបុគ្គលជាសារថីអ្នកទូន្មាននូវបុរស១១៥
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត១១៧
ឧទ្ទេសវិភង្គសូត្រ ទី ៨
វិភង្គវគ្គ ឧទ្ទេសវិភង្គសូត្រ  សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយ១១៩
 ការចូលទៅរកព្រះមហាកច្ចានៈ១២១
 ឧបមាដោយបុគ្គលអ្នកត្រូវការដោយខ្លឹមឈើ១២៥
 ការចែកអត្ថនៃឧទ្ទេសដោយពិស្តារ១២៧
 វិញ្ញាណមិនរាត់រាយ១២៩
 ភាពនៃចិត្តឋិតនៅខាងក្នុង១៣១
 ភាពនៃចិត្តមិនឋិតនៅខាងក្នុង១៣៣
 សេចក្តីតក់ស្លុតព្រោះមិនប្រកាន់មាំ១៣៥
 សេចក្តីមិនតក់ស្លុតព្រោះមិនប្រកាន់មាំ១៣៧
 ការក្រាបទូលព្រះមានព្រះភាគ១៣៩
អរណវិភង្គសូត្រ ទី ៩
វិភង្គវគ្គ អរណវិភង្គសូត្រ  ភាពនៃធម៌ដ៏ថោកទាប១៤៥
 មជ្ឈិមប្បដិបទា១៤៧
 ភាពនៃកិរិយាលើកតម្កើងជាដើម១៤៩
 ការសម្តែងធម៌១៥២
 កាមគុណប្រាំ១៥៥
 ការមិនពោលពាក្យក្នុងទីកំបាំងមុខ១៥៧
 ភាសាក្នុងជនបទ១៥៩
  សេចក្តីព្យាយាមដោយសោមនស្ស១៦១
 មជ្ឈិមប្បដិបទា១៦៣
 ពាក្យពោលក្នុងទីកំបាំងមុខ១៦៥
 ពាក្យពោលរហ័ស១៦៧
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត១៦៩
ធាតុវិភង្គសូត្រ ទី ១០
វិភង្គវគ្គ ធាតុវិភង្គសូត្រ ព្រះមានព្រះភាគចូលទៅកាន់កុម្ភការនិវេស១៧១
 ឧទ្ទេសនៃឆធាតុវិភង្គ១៧៣
  មនោបវិចារៈដប់ប្រាំបី១៧៥
 បឋវីធាតុ១៧៧
 តេជោធាតុ១៧៩
 អាកាសធាតុ១៨១
 វេទនា១៨៣
 ឧបមាដោយកម្តៅ១៨៥
 ឧបមាដោយជាងមាស១៨៧
 ឧបមាដោយប្រទីបអុចប្រេង១៩៣
 អ្នកប្រាជ្ញ១៩៧
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត១៩៩
សច្ចវិភង្គសូត្រ ទី ១១
វិភង្គវគ្គ សច្ចវិភង្គសូត្រ ការញុំាងធម្មចក្រឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ២០៣
 ទុក្ខអរិយសច្ច២០៥
 ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ច២០៩
 មគ្គអរិយសច្ច២១១
 ការប្រាប់នូវអរិយសច្ច២១៣
ទក្ខិណាវិភង្គសូត្រ ទី ១២
វិភង្គវគ្គ ទក្ខិណាវិភង្គសូត្រ  ការអង្វរករនៃនាងមហាបជាបតិគោតមី២១៥
 កិរិយាអង្វរករនៃព្រះអានន្ទ២១៧
 កិរិយាមិនមែនជាការតបស្នងដោយល្អ២១៩
 សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃទកិ្ខណាទាន២២១
 ទក្ខិណាវិសុទ្ឌិ២២៧
សឡាយតនវគ្គ 
អនាថបិណ្ឌិកោវាទសូត្រ ទី ១
សឡាយតនវគ្គ អនាថបិណ្ឌិកោវាទសូត្រ  ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃអាពាធ២៣៣
 អាយតនៈខាងក្នុង២៣៧
 ចក្ខុសម្ផ័ស្សជាដើម២៣៩
 បញ្ចក្ខន្ធ២៤១
 លោកនេះនិងលោកខាងមុខ២៤៣
 អនាថបិណ្ឌិកទេវបុត្តចូលគាល់ព្រះមាព្រះភាគ២៤៥
 សេចក្តីសរសើរវត្តជេតពន២៤៧
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត២៤៩
ឆន្នោវាទសូត្រ ទី ២
សឡាយតនវគ្គ ឆន្នោវាទសូត្រ  កិរិយាប្រព្រឹត្តិទៅនៃអាពាធ២៥១
 បញ្ហាកម្មនៃព្រះសារីបុត្ត២៥៥
 កិរិយាចូលទៅគាល់ព្រះមាព្រះភាគ២៥៩
បុណ្ណោវាទសូត្រ ទី ៣
សឡាយតនវគ្គ បុណ្ណោវាទសូត្រ  ការឲ្យឱវាទ២៦៣
 ភាពកំណាចនៃពួកអ្នកសុនាបរន្តជនបទ២៦៥
 បរិនិព្វាននៃព្រះបុណ្ណ២៦៩
នន្ទកោវាទសូត្រ ទី ៤
សឡាយតនវគ្គ នន្ទកោវាទសូត្រ  ការឲ្យឱវាទដល់ភិក្ខុនី២៧៣
 អាយតនៈខាងក្រៅ២៧៥
 វិញ្ញាណកាយ២៧៧
 វេទនាខន្ធ២៧៩
 អាយតនៈខាងក្រៅ២៨១
 ឧបមាដោយអ្នកសម្លាប់គោ២៨៣
 ពោជ្ឈង្គប្រាំពីរ២៨៥
 ការចូលទៅកាន់រាជការាម២៨៧
 អាយតនៈខាងក្នុង២៨៩
 វិញ្ញាណកាយ២៩១
 ឧបមាដោយប្រទីបប្រេង២៩៣
 ឧបមាដោយដើមឈើ២៩៥
 ឧបមាដោយអ្នកសម្លាប់គោ២៩៧
 ពោជ្ឈង្គប្រាំពីរ២៩៩
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត៣០១
ចូឡរាហុលោវាទសូត្រ ទី ៥
សឡាយតនវគ្គ ចូឡរាហុលោវាទសូត្រ  ចក្ខ្វាយតនៈ៣០៣
 ចក្ខុសម្ផ័ស្ស៣០៥
 មនោវិញ្ញាណ៣០៧
 សេចក្តីនឿយណាយក្នុងអាយតនៈជាដើម៣០៩
ឆឆក្កសូត្រ ទី ៦
សឡាយតនវគ្គ ឆឆក្កសូត្រ  វិញ្ញាណកាយប្រាំមួយ៣១៣
 វេទនាកាយប្រាំមួយ៣១៥
 ភាពនៃអនត្តា៣១៧
 ដំណើរកើតឡើងនៃសក្កាយ៣២៣
 ដំណើររលត់ទៅនៃសក្កាយ៣២៥
 ភាពនៃពាក្យមិនសមហេតុ៣២៧
 ភាពនៃពាក្យសមហេតុ៣២៩
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត៣៣៣
សឡាយតនវិភង្គសូត្រ ទី ៧
សឡាយតនវគ្គ សឡាយតនវិភង្គសូត្រ  ការចម្រើនឡើងនៃតណ្ហា៣៣៥
 ការលះបង់នូវតណ្ហា៣៣៩
 ការពេញបរិបូណ៌ដោយភាវនា៣៤១
 ការកំណត់ដឹងនូវធម៌ជាដើម៣៤៣
នគរវិន្ទេយ្យសូត្រ ទី ៨
សឡាយតនវគ្គ នគរវិន្ទេយ្យសូត្រ  ភាពនៃបុគ្គលដែលគេមិនគប្បីធ្វើសក្ការៈ៣៤៩
 ភាពនៃបុគ្គលគួរធ្វើសក្ការៈ៣៥១
 ការសួររកហេតុយោបល់៣៥៣
 ការដល់នូវសរណៈ៣៥៥
បិណ្ឌបាតបារិសុទ្ធិសូត្រ ទី ៩
សឡាយតនវគ្គ បិណ្ឌបាតបារិសុទ្ធិសូត្រ  សុញ្ញតាវិហារសមាបត្តិ៣៥៧
 នីវរណប្បញ្ហា៣៦១
 ឥន្រ្ទិយប្បញ្ហា៣៦៣
 ពោជ្ឈង្គប្បញ្ហា៣៦៥
 វិជ្ជាវិមុត្តិប្បញ្ហា៣៦៧
ឥន្រ្ទិយភាវនាសូត្រ ទី ១០
សឡាយតនវគ្គ ឥន្រ្ទិយភាវនាសូត្រ  ការនិមន្តរបស់ព្រះអានន្ទ៣៧១
 ការចម្រើននូវឥន្រ្ទិយ៣៧៣
 សេក្ខប្បដិបទា៣៨១
 ឧទ្ទាន៣៨៥