បិដកភាគ ៦៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦៤

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស
តេរសមភាគ


កាមសុត្តនិទ្ទេស ទី ១
កាម ២ យ៉ាង
រូបជាទីគាប់ចិត្តជាដើម ជាវត្ថុកាម
កាមសាបសូន្យ (ចាកសត្វ)
លះវៀរកាមដោយហេតុ ២ យ៉ាង
លះវៀរកាមដោយវិក្ខម្ភនៈ
លះវៀរកាមដោយសមុច្ឆេទ១២
តណ្ហា ជាវិសត្តិកា១៣
មានស្មារតី ដោយហេតុ ៤ យ៉ាង១៦
ទីផ្ទះជាដើម១៨
ទាសៈ (បាវ) ៤ ពួក១៩
បុរស ៤ ពួក១៩
ផៅពង្ស ៤១៩
នរៈ មានខតិ្តយៈជាដើម២០
បរិស្សយៈ (អន្តរាយ) ២ យ៉ាង២២
ភិក្ខុមានបាបធម៌ជាអន្តេវាសិក២៥
ភិក្ខុមានបាបធម៌ ជាអាចារ្យ២៥
ធម៌ ៣ យ៉ាង ជាមន្ទិលខាងក្នុង២៧
ព្រះនិព្វាន ជាបារៈ (ត្រើយ)៣៦
ព្រាហ្មណ៍ (អរហន្ត) ជាបារគូ៣៦
គុហដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ២
កាយ ឈ្មោះថាគុហា៤១
ជនលិចចុះក្នុងគ្រឿងវង្វេង៤៥
កាមគុណ ៥ ឈ្មោះថាមោហនៈ (គ្រឿងវង្វេង)៤៥
វិវេក (ការស្ងាត់) ៣ យ៉ាង៤៦
ខន្ធ កិលេស នឹងអភិសង្ខារ ជាឧបធិ៤៨
កាម ២ យ៉ាង៤៩
លោកមានអបាយលោកជាដើម៥១
តណ្ហា ជាឥច្ឆា (សេចក្តីប្រាថ្នា)៥៣
ភវសាតៈ ២ យ៉ាងជាដើម៥៥
វត្ថុនៃភវសាតៈ ដែលសត្វដោះបានដោយក្រ៥៦
ធ្វើនូវសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាលមុន៦០
ធ្វើនូវសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាលខាងក្រោយ៦១
កាម ២ យ៉ាង៦៤
ជនកំណាញ់ ឈ្មោះអវទានិយៈ (អ្នកប្រកាន់ថោក)៦៨
សេចក្តីកំណាញ់ ៥ យ៉ាង៦៨
ពួកសត្វ តាំងនៅក្នុងវិសមកម្ម៦៩
សិក្ខា ៣ យ៉ាង៧២
ជិវិតតិច ដោយហេតុ ២ យ៉ាង៧៧
សត្វថោកទាបដោយកាយកម្មជាដើម៨៧
ការប្រកាន់ ២ យ៉ាង៨៩
ការប្រកាន់ដោយតណ្ហា៩០
ការប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិ៩០
តណ្ហា ជាគ្រឿងជាប់ចំពាក់៩៣
ទីបំផុតពីរ ៗ យ៉ាង៩៤
បរិញ្ញា (ការកំណត់ដឹង)៩៦
តណ្ហា ជាគេធៈ (គ្រឿងជាប់ចំពាក់)៩៨
តិះដៀលខ្លួនដោយហេតុ ២ យ៉ាង៩៩
គ្រឿងប្រឡាក់ ២ យ៉ាង១០២
បណ្ឌិតគប្បីឆ្លងឱយៈ ព្រោះកំណត់ដឹងនូវសញ្ញា១០៤
កាមសញ្ញាជាដើម១០៤
ការហួងហែង ២ យ៉ាង១០៦
មោនេយ្យៈ ៣ យ៉ាង១០៦
មុនិ ៦ យ៉ាង១០៨
ព្រួញ ៧ យ៉ាង១១០
ទុដ្ឋដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ៣
អើពើនូវវាទៈ ដោយហេតុ ២ យ៉ាង១១៥
មុនិ មិនអើពើនូវវាទៈ ដោយហេតុ ២ យ៉ាង១១៦
សីលនឹងវត្ត១២៣
ធុតង្គ ៨ យ៉ាង១២៣
ដែល ជាសន្តៈ ព្រោះស្ងប់រាគៈជាដើម១៣០
ដែលជាភិក្ខុ ព្រោះទម្លាយធម៌ ៧ យ៉ាង១៣១
ឧស្សទៈ (កិលេសដ៏ក្រាស) ៧ យ៉ាង១៣៣
គ្រឿងសម្រេច ២ យ៉ាង១៣៥
បុរេក្ខារៈ (ការធ្វើឲ្យតាំងនៅក្នុងខាងមុខ) ២ យ៉ាង១៣៥
ឃើញអានិសង្ស ២ យ៉ាងនៃទិដ្ឋិរបស់ខ្លួន១៣៦
អានិសង្សក្នុងបច្ចុប្បន្ន នៃទិដ្ឋិ១៣៧
អានិសង្សក្នុងបរលោកនៃទិដ្ឋិ១៣៧
សន្តិ (សេចក្តីស្ងប់) ៣ យ៉ាង១៣៨
លះបង់ (នូវសាស្តាជាដើម) ដោយហេតុ ២ យ៉ាង១៤៣
មានះដោយចំណែក ២១៤៨
មានះដោយចំណែក ៣១៤៨
មានះដោយចំណែក ៤១៤៨
មានះដោយចំណែក ៥១៤៨
មានះដោយចំណែក ៦១៤៨
មានះដោយចំណែក ៧១៤៩
មានះដោយចំណែក ៨១៤៩
មានះដោយចំណែក ៩១៤៩
មានះដោយចំណែក ១០១៥០
ឧបយៈ (ការអែបនែប) ២ យ៉ាង១៥០
សុទ្ធដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ៤
ការឃើញរូប ជាមង្គល១៦៤
ការឃើញរូប ជាអមង្គល១៦៤
ពួកសមណព្រាហ្មណ៍ ជាវត្តសុទ្ធិកៈ១៦៧
ពួកសមណព្រាហ្មណ៍ ជាមុតសុទ្ធិកៈ១៦៨
វត្តដំរីជាដើម១៧៤
ញាណក្នុងមគ្គ ៤ ឈ្មោះថាវេទ១៧៥
ឈ្មោះថាវេទគូ ព្រោះដឹងធម៌ ៧១៧៦
មានសេនា មានកាយទុច្ចរិតជាដើម១៨០
កប្បៈ (ការកំណត់) ២ យ៉ាង១៨២
បុរេក្ខារៈ (ការធ្វើឲ្យជាប្រធាន) ២ យ៉ាង១៨៥
គន្ថៈ ៤ យ៉ាង១៨៦
សីមា (ព្រំដែន) ៤ យ៉ាង១៨៩
បរមដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ៥
ទិដ្ឋធម្មិកានិសង្ស នៃទិដ្ឋិ១៩៦
សម្បរាយិកានិសង្សនៃទិដ្ឋិ១៩៧
ទិដ្ឋធម្មិកានិសង្ស នៃមុតសុទ្ធិ១៩៨
សម្បរាយិកានិសង្ស នៃមុតសុទ្ធិ១៩៨
ទីបំផុត ពីរ ៗ២០៦
និវេសនា (ជម្រក) ២ យ៉ាង២០៨
កប្បៈ (ការកំណត់) ២ យ៉ាង២១៣
បុរេក្ខារៈ (ការធ្វើឲ្យជាប្រធាន) ២ យ៉ាង២១៤
អមតនិព្វាន ឈ្មោះថាបារៈ (ត្រើយ)២១៦
ព្រះអរហន្ត នឹងធឹងដោយអាការៈ ៥ យ៉ាង២១៧
ជរាសុត្តនិទ្ទេស ទី ៦
ជីវិត មានប្រមាណតិច ដោយហេតុ ២ យ៉ាង២២១
សត្វ ស្លាប់ក្នុងកលលកាលជាដើម២២៥
មមត្ត (ការប្រកាន់) ២ យ៉ាង២២៩
បរិគ្គហៈ (ការហួងហែង) ២ យ៉ាង២៣០
មច្ឆរិយៈ (សេចក្តីកំណាញ់) ៥ យ៉ាង២៤២
មោនេយ្យៈ (ភាពជាមុនិ) ៣ យ៉ាង២៤៤
សេក្ខបុគ្គល ៧ ពួក ឈ្មោះថាអ្នកប្រព្រឹត្តរួញថយ២៤៥
សាមគ្គី ៣ យ៉ាង២៤៨
និស្ស័យ ២ យ៉ាង២៥០
សភាវៈជាទីស្រឡាញ់ ២ យ៉ាង២៥១
របស់មិនជាទីស្រឡាញ់ ២ យ៉ាង២៥២
សេចក្តីកំណាញ់ ៥ យ៉ាង២៥៣
ការជាប់ ២ យ៉ាង២៥៦
បញ្ញាជាធោនា (គ្រឿងជម្រះមន្ទិល)២៥៧
ព្រះអរហន្ត ជាធោនៈ (អ្នកជម្រះមន្ទិល)២៥៨
តិស្សមេត្តេយ្យសុត្តនិទ្ទេស ទី៧
វិវេក (សេចក្តីស្ងាត់) ៣ យ៉ាង២៦៤
សាសនា វិនាស ដោយហេតុ ២២៧២
ប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងក្នុងកាលមុនដោយហេតុ ២២៧៤
សិក្ខា ៣២៨១
ភិក្ខុដែលមិច្ឆាសង្កប្បៈគ្របសង្កត់ហើយ២៨៤
សស្រ្តា ៣ យ៉ាង២៨៧
មុសាវាទ ដោយអាការៈ ៣ យ៉ាងជាដើម២៨៩
កម្មការណា មានប្រការផ្សេង ៗ២៩២
ការប្រព្រឹត្តិម្នាក់ឯង ដោយហេតុ ២២៩៦
វិវេក (ការស្ងាត់) ៣ យ៉ាង២៩៩
ព្រះពុទ្ធជាដើម ជាព្រះអរិយៈ៣០០
បរមដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ៨
(សមណព្រាហ្មណ៍) តាំងនៅក្នុងបច្ចេកសច្ចៈ៣០៧
ការធូរចិត្តនឹងតឹងចិត្ត ព្រោះហេតុផ្សេងៗ៣១៨
មារសេនាមានកាយទុច្ចរិតជាដើម៣៣១
ព្រះមានព្រះភាគ ជាធោនៈ៣៣៦
ព្រះមានព្រះភាគមានប្រាជ្ញាច្រើន៣៣៨