បិដកភាគ ០៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៨

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
កឋិនក្ខន្ធក
រឿងភិក្ខុ ៣០ រូបនៅក្នុងដែនបាឋេយ្យ
ពោលអំពីអានិសង្ស (កឋិន) មាន ៥ យ៉ាង
ពោលអំពីកឋិនដែលភិក្ខុក្រាលមិនឡើង
ពោលអំពីកឋិនដែលភិក្ខុក្រាលឡើង
ពោលអំពីកឋិនដែលនឹងដោះ(និយាយអំពីមាតិកា) ៨ យ៉ាង
និយាយពីកឋិនដោះ អាទាយសត្តកវារ១១
និយាយពីកឋិនដោះ អាទាយឆក្កវារ១៣
និយាយពីកឋិនដោះ សមាទាយឆក្កវារ១៥
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរវិនាសជាកំណត់ជាដើម១៧
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់សេចក្តីសន្និដ្ឋានជាកំណត់ជាដើម២១
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរសម្រេចជាកំណត់ជាដើម២៣
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់បានឮដំណឹងជាកំណត់ជាដើម២៥
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរវិនាសជាកំណត់ជាដើម២៧
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរសម្រេចជាកំណត់ជាដើម២៩
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់សេចក្តីសន្និដ្ឋានជាកំណត់ជាដើម៣៣
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់អស់សេចក្តីសង្ឃឹមជាកំណត់ជាដើម៣៥
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរវិនាសជាកំណត់ជាដើម៣៧
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់អស់សេចក្តីសង្ឃឹមជាកំណត់ជាដើម៣៩
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរវិនាសជាកំណត់ជាដើម៤១
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់សេចក្តីសន្និដ្ឋានជាកំណត់ជាដើម៤៥
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរសម្រេចជាកំណត់ជាដើម៤៧
និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់សេចក្តីសន្និដ្ឋានជាកំណត់ជាដើម៤៩
និយាយពីបលិពោធ នឹងអបលិពោធ៥១
ឧទ្ទានគាថា៥៣
ចីវរក្ខន្ធក
ចីវរក្ខន្ធក៦១
រឿងពួកកុដុម្ពិកនៅក្រុងរាជគ្រឹះ៦៣
រឿងជីវកកោមារភត្យ៦៥
រឿងជីវកកោមារភត្យ នឹងរឿងភិរិយាសេដ្ឋី៦៩
និយាយពីរឿងព្រះបាទពិម្ពិសារកើតរោគឫសដូងបាទ៧៥
និយាយពីសេដ្ឋីក្រុងរាជគ្រឹះកើតរោគឈឺក្បាល៧៧
និយាយពីរឿងកូនសេដ្ឋីកើតរោគដុំពោះវៀន៨៣
និយាយពីរឿងព្រះបាទចណ្ឌបជ្ជោតកើតរោគស្គមលឿង៨៥
រឿងព្រះបាទចណ្ឌបជ្ជោត និយាយពីការថ្វាយសប្បិ៨៧
រឿងព្រះបាទចណ្ឌបជ្ជោត និយាយពីការឲ្យផ្លែកន្ទួតព្រៃដល់ខ្ញុំឈ្មោះកាក៨៩
និយាយពីព្រះដ៏មានព្រះភាគ(ទ្រង់ហិត) ថ្នាំបញ្ចុះ៩១
ការទ្រង់អនុញ្ញាតគហបតីចីវរ៩៧
សំពត់កម្ពលមានដំឡៃកន្លះពាន់របស់ស្តេចកាសី៩៩
និយាយពី (ការទ្រង់អនុញ្ញាត) ចីវរ ៦ យ៉ាង និងគហបតិចីវរ១០១
និយាយពីភិក្ខុចូលទៅកាន់ព្រៃស្មសាន១០៣
ការសន្មតិភិក្ខុឲ្យជាអ្នកទទួលចីវរ១០៥
ការសន្មតិឃ្លាំង១០៧
ការសន្មតិភិក្ខុឲ្យជាអ្នករក្សាឃ្លាំង១០៩
ការសន្មតិភិក្ខុឲ្យជាអ្នកចែកចីវរ១១១
ការទ្រង់អនុញ្ញាតទឹកជ្រលក់(៦ យ៉ាង)១១៣
ការទ្រង់អនុញ្ញាតខ្សែសម្រាប់ចងជាយចីវរជាដើម១១៥
រឿងព្រះអានន្ទត្ថេរ១១៧
និយាយពីរាត្រីជាចន្លោះនៃខែមាឃ និងខែផល្គុណ១១៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិអតិរេកចីវរ១២១
រឿងភិក្ខុ ១ រូប(មានស្បង់ធ្លុះ)១២៣
រឿងនាងវិសាខាមិគារមាតា១២៥
រឿងនាងវិសាខាមិគារមាតា និយាយអំពីពរ ៨ប្រការ១២៩
និយាយពីភិក្ខុភ្លេចស្មារតីសិងលក់១៣៧
ការទ្រង់អនុញ្ញាតនិសីទន (សំពត់ទ្រាប់អង្គុយ)១៣៩
ការទ្រង់អនុញ្ញាតសំពត់សម្រាប់ជូតមុខ១៤១
ការទ្រង់អនុញ្ញាតនូវការអធិដ្ឋានត្រៃចីវរ ជាដើម១៤៣
ភិក្ខុមិនត្រូវទ្រទ្រង់ចីវរដែលមិនកាត់ទាំងអស់១៤៥
ហេតុដែលគួរទុកដាក់ត្រៃចីវរ១៤៧
និយាយពីចីវរជារបស់សង្ឃ១៤៩
រឿងឧបនន្ទ និយាយអំពីចំណែកចីវរ១៥៣
រឿងភិក្ខុមានរោគឈឺពោះ១៥៧
និយាយអំពីភិក្ខុអ្នកបម្រើជម្ងឺ១៥៩
និយាយអំពីការឲ្យបាត្រ នឹងចីវររបស់ភិក្ខុស្លាប់ ដល់អ្នកបម្រើជម្ងឺ១៦១
និយាយអំពីតិត្ថិយសមាទាន មានការអាក្រាត ជាដើម១៦៥
រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ និយាយអំពីការទ្រទ្រង់ចីវរមានពណ៌ខៀវសុទ្ធ ជាដើម១៦៩
និយាយអំពីចីវរដែលមិនទាន់កើតឡើងដល់ភិក្ខុដែល នៅចាំវស្សារួចហើយ១៧១
និយាយអំពីចីវរដែលមិនទាន់កើតឡើងដល់ភិក្ខុដែល នៅចាំវស្សារួចហើយ១៧១
រឿងព្រះរេវតត្ថេរ និយាយអំពីការកាន់យកចីវរដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាល១៧៥
មាតិកា ៨ យ៉ាង ដែលជាហេតុឲ្យកើតចីវរ១៧៩
ឧទ្ទានគាថា១៨១
ចម្បេយ្យក្ខន្ធក
រឿងកស្សបគោត្តភិក្ខុ១៨៩
រឿងអាគន្តុកភិក្ខុ១៩៥
ឧក្ខេបនីយកម្ម និយាយអំពីកម្ម នឹងមិនមែនកម្ម១៩៩
និយាយអំពីកម្ម ៤ យ៉ាង២០១
រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ និយាយអំពីធម្មជាតមិនមែនជាកម្ម២០៣
និយាយអំពីកម្ម ៦ យ៉ាង២០៥
និយាយអំពីជំនុំសង្ឃ មាន ៥ ពួក និងកម្មសម្រាប់ធ្វើដោយសង្ឃចតុវគ្គ២១៣
និយាយអំពីជំនុំសង្ឃ មាន ៥ ពួក និងកម្មសម្រាប់ធ្វើដោយសង្ឃទសវគ្គ២១៥
និយាយអំពីជំនុំសង្ឃ មាន ៥ ពួក និងកម្មសម្រាប់ធ្វើដោយសង្ឃវីសតិវគ្គ២១៧
ការហាមឃាត់ (កណ្តាលជំនុំសង្ឃ)របស់បុគ្គល ខ្លះឡើង ខ្លះមិនឡើង២១៩
និស្សារណាកម្ម(ការបណ្តេញចេញ)មានពីរយ៉ាង២២១
ឱសារណាកម្ម (ការហៅបញ្ចូលពួក) មានពីរយ៉ាង២២៣
ឧកេ្ខបនីយកម្មដែលជាកម្មមិនប្រកបដោយធម៌២២៥
ឧកេ្ខបនីយកម្មដែលជាកម្មប្រកបដោយធម៌២៣១
ពាក្យសួររបស់ឧបាលិត្ថេរអំពីបព្វាជនីយកម្មជាដើម២៣៣
ពាក្យសួររបស់ឧបាលិត្ថេរអំពីកម្មដែលមិនមែនជាធម្មវិន័យ២៣៧
ពាក្យសួររបស់ឧបាលិត្ថេរអំពីកម្មដែលជាធម៌ជាវិន័យ២៤១
កម្មដែលមិនមែនជាធម៌ជាវិន័យ២៤៣
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(ធើ្វ)តជ្ជនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៤៥
ពួកភិក្ខុព្រមព្រៀងគ្នា(ធើ្វ)តជ្ជនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៤៧
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(ធើ្វ)តជ្ជនីយកម្មប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៤៩
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(ធើ្វ)តជ្ជនីយកម្មប្រកបដោយធម៌ប្លមជាដើម២៥១
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(ធើ្វ)តជ្ជនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៥៣
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(ធើ្វ)បព្វាជនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៥៥
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(ធើ្វ)ឧក្ខេបនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៥៧
ពួកភិក្ខុព្រមព្រៀងគ្នា (រំងាប់) តជ្ជនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ ជាដើម២៥៩
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(រំងាប់)តជ្ជនីយកម្មដោយការប្លមធម៌ជាដើម២៦១
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(រំងាប់)បដិសារណីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៦៣
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(រំងាប់)ឧក្ខេបនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៦៥
ពួកភិក្ខុព្រមព្រៀងគ្នា(ធើ្វ)តជ្ជនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៦៧
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(ធើ្វ)តជ្ជនីយកម្មដោយការប្លមធម៌ជាដើម២៦៩
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(ធើ្វ)និយស្សកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៧១
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក (ធើ្វ) បព្វាជនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ ជាដើម២៧៣
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(ធើ្វ)ឧក្ខេបនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៧៥
ពួកភិក្ខុព្រមព្រៀងគ្នា(ធើ្វ)ឧក្ខេបនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៧៧
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(រំងាប់)តជ្ជនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៧៩
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(រំងាប់)តជ្ជនីយកម្មប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៨១
ពួកភិក្ខុព្រមព្រៀងគ្នា (រំងាប់) តជ្ជនីយកម្មដោយការប្លមធម៌ ជាដើម២៨៣
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(រំងាប់)និយស្សកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៨៥
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(រំងាប់)បដិសារណីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៨៧
ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក(រំងាប់)ឧក្ខេបនីយកម្មមិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម២៨៩
ឧទ្ទានគាថា២៩៣
កោសម្ពិក្ខន្ធក
និទានភិក្ខុ ១ រូបត្រូវអាបត្តិ៣០៤
ការយល់ឃើញអាបត្តិ ថាជាអាបត្តិមែន៣០៥
ពួកភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តតាមភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត៣០៩
ការយល់ឃើញអាបត្តិថាជាអនាបត្តិ៣១១
ការធ្វើឧបោសថកម្មជាដើមក្នុងទីព្ធដ៏ខាងក្នុងនៃសីមាជាដើម៣១៥
និយាយអំពីការបង្កហេតុ និងជំលោះ ជាដើម៣១៧
រឿងទីឃាវុកុមារ៣២៩
អំណត់នឹងការប្រព្រឹត្តិល្អនឹងគាថាសំដែងអំពីការរំងាប់នូវពៀរ៣៤៣
គាថាសំដែងអំពីការរំងាប់នូវពៀរ៣៤៥
ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ពាលកលោណការកគ្រាម៣៤៧
សាមគ្គីធម្មកថា៣៤៩
រឿងដំរីដ៏ប្រសើរឈ្មោះបារិលេយ្យក៣៥៥
ពួកឧបាសកក្នុងក្រុងកោសម្ពីមិនធ្វើកម្មមានអភិវាទនកម្មជាដើម៣៥៧
បុគ្គលពោលខុសធម៌ដោយវត្ថុ ១៨ យ៉ាង៣៥៩
បុគ្គលពោលត្រូវធម៌ដោយវត្ថុ ១៨ យ៉ាង៣៦១
ពាក្យសួររបស់មហាបជាបតីគោតមី៣៦៣
ពាក្យសួររបស់វិសាខាមិគារមាតា៣៦៥
(ការធ្វើ) ឱសារណាកម្មចំពោះឧក្ខិត្តកភិក្ខុ៣៦៧
ការធ្វើសង្ឃសាមគ្គី៣៦៩
សង្ឃសាមគ្គី មានពីរយ៉ាង៣៧៣
ឧបាលិគាថា៣៧៥
ឧទ្ទានគាថា៣៧៨