បិដកភាគ ៧៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៥

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន
ចតុត្ថភាគ


ភទ្ទាលិវគ្គ ទី ៤២
ភទ្ទាលិវគ្គ ភទ្ទាលិត្ថេរាបទាន ទី ១
 ឯកច្ឆត្ថិយត្ថេរាបទាន ទី ២
 តិណសូលកឆាទនិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១៥
 មធុមំសទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤២០
 នាគបល្លវកត្ថេរាបទាន ទី ៥២២
 ឯកទីបិយត្ថេរាបទាន ទី ៦២៣
 ឧច្ឆង្គបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៧២៦
 យាគុទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨២៨
 បត្ថោទនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩៣២
 មញ្ចទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០៣៥
សកឹសម្មជ្ជកវគ្គ ទី៤៣
សកឹសម្មជ្ជកវគ្គ សកឹសម្មជ្ជកត្ថេរាបទាន ទី ១៣៨
 ឯកទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២៤១
 ឯកាសនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៣៤៤
 សត្តកទម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៤៤៩
 កោរណ្ឌបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៥៥០
 ឃដមណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ទី៦៥២
 ឯកធម្មស្សវនិយត្ថេរាបទាន ទី ៧៥៤
 សុចិន្តិតត្ថេរាបទាន ទី ៨៥៨
 សោណ្ណកឹកណិយត្ថេរាបទាន ទី ៩៦៤
 សោវណ្ណកោន្តរិកត្ថេរាបទាន ទី ១០៦៧
ឯកវិហារិវគ្គ ទី ៤៤
ឯកវិហារិវគ្គ  ឯកវិហារិយត្ថេរាបទាន ទី ១៧១
 ឯកសង្ខិយត្ថេរាបទាន ទី ២៧៤
 បាដិហិរសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៣៧៦
 ញាណត្ថវិកត្ថេរាបទាន ទី ៤៧៨
 ឧច្ឆុក្ខណ្ឌិកត្ថេរាបទាន ទី ៥៨០
 កលម្ពទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦៨២
 អម្ពាដកទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧៨៣
 ហរីតកិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨៨៤
 អម្ពបិណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ទី៩៨៦
 ជម្ពូផលិយត្ថេរាបទាន ទី ១០៨៨
វិភេទកវគ្គ ទី ៤៥
វិភេទកវគ្គ  វិភេទកពីជិយត្ថេរាបទាន ទី ១៩០
 កោលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២៩១
 វេលុវផលិយត្ថេរាបទាន ទី ៣៩៣
 ភល្លាតកទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤៩៤
 ឧម្មាបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៥៩៦
 អម្ពាដកិយត្ថេរាបទាន ទី ៦៩៧
 សីហាសនិកត្ថេរាបទាន ទី ៧៩៩
 បាទបីឋិយត្ថេរាបទាន ទី ៨១០០
 វេទិយការកត្ថេរាបទាន ទី ៩១០២
 ពោធិឃរការកត្ថេរាបទាន ទី ១០១០៤
ជគតិវគ្គ ទី ៤៦
ជគតិវគ្គ  ជគតិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១១០៧
 មោរហត្ថិយត្ថេរាបទាន ទី ២១០៨
 សីហាសនពីជិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១១០
 តិណុក្កធារិយត្ថេរាបទាន ទី ៤១១១
 អក្កមនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥១១២
 កោរណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ទី ៦១១៣
 ឯកច្ឆត្តិយត្ថេរាបទាន ទី ៧១១៤
 ជាតិយបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៨១១៦
 សត្តិបណ្ណិយត្ថេរាបទាន ទី៩១១៨
 គន្ធបូជកត្ថេរាបទាន ទី ១០១១៩
សាលបុប្ផិវគ្គ ទី ៤៧
សាលបុប្ផិវគ្គ សាលកុសុមិយត្ថេរាបទាន ទី ១១២១
 ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ទី ២១២២
 ចិតកនិព្វាបកត្ថេរាបទាន ទី ៣១២៣
 សេតុទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤១២៤
 សុមនតាលវណ្តិយត្ថេរាបទាន ទី ៥១២៥
 អវដផលិយត្ថេរាបទាន ទី ៦១២៦
 លពុជផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧១២៧
 មិលក្ខុផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨១២៨
 សយម្បដិភាណិយត្ថេរាបទាន ទី ៩១២៩
 និមិត្តព្យាករណិយត្ថេរាបទាន ទី១០១៣២
នឡមាលិវគ្គ ទី ៤៨
នឡមាលិវគ្គ  នឡមាលិយត្ថេរាបទាន ទី ១១៣៦
 មណិបូជកត្ថេរាបទាន ទី ២១៣៧
 ឧក្កាសតិកត្ថេរាបទាន ទី ៣១៤១
 សុមនវីជនិយត្ថេរាបទាន ទី៤១៤៤
 កុម្មាសទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥១៤៥
 កុសដ្ឋកទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦១៤៦
 គិរិបុន្នាគិយត្ថេរាបទាន ទី ៧១៤៧
 វល្លិការផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី៨១៤៩
 បានធិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩១៥០
 បុឡិនចង្កមិយត្ថេរាបទាន ទី ១០១៥៣
បង្សុកូលវគ្គ ទី ៤៩
បង្សុកូលវគ្គ  បង្សុកូលសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ១១៥៦
 ពុទ្ធសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ២១៥៧
 ភិសទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៣១៦១
 ញាណត្ថវិកត្ថេរាបទាន ទី ៤១៦៤
 ចន្ទនមាលិយត្ថេរាបទាន ទី ៥១៧០
 ធាតុបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៦១៧៥
 បុឡិនុប្បាទកត្ថេរាបទាន ទី ៧១៧៦
 តរណិយត្ថេរាបទាន ទី ៨១៨៤
 ធម្មរុចិត្ថេរាបទាន ទី ៩១៨៧
 សាលមណ្ឌបិយត្ថេរាបទាន ទី ១០១៩២
កឹកណិបុប្ផវគ្គ ទី ៥០
កឹកណិបុប្ផវគ្គ  តីណិកឹកណិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ១១៩៩
 បង្សុកូលបូជកត្ថេរាបទាន ទី ២២០០
 កោរណ្ឌបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៣២០២
 កឹសុកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៤២០៤
 ឧបឌ្ឍទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥២០៥
 ឃតមណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦២០៧
 ឧទកទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧២០៩
 បុឡិនថូបិយត្ថេរាបទាន ទី ៨២១១
 នឡកុដិកទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩២១៧
 បិយាលផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០២១៩
កណិការវគ្គ ទី ៥១
កណិការវគ្គ  តីណិកណិការបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី១២២២
 ឯកបត្តទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២២២៨
 កាសុមារិកផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៣២៣១
 អវដផលិយត្ថេរាបទាន ទី ៤២៣២
 ចារផលិយត្ថេរាបទាន ទី ៥២៣៣
 មាតុលុង្គផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦២៣៤
 អជេលផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧២៣៦
 អមោរផលិយត្ថេរាបទាន ទី ៨២៣៧
 តាលផលិយត្ថេរាបទាន ទី ៩២៣៨
 នាលិកេរផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០២៣៩
ផលទាយកវគ្គ ទី ៥២
ផលទាយកវគ្គ កុរញ្ជិយផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១២៤២
 កបិដ្ឋផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២២៤៣
 កោសុម្ពផលិយត្ថេរាបទាន ទី ៣២៤៤
 កេតកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៤២៤៥
 នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៥២៤៧
 អជ្ជុនបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៦២៤៨
 កុដជបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៧២៤៩
 ឃោសសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៨២៥១
 សព្វផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩២៥២
 បទុមធារិយត្ថេរាបទាន ទី ១០២៥៧
តិណទាយកវគ្គ ទី ៥៣
តិណទាយកវគ្គ  តិណមុដ្ឋិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១២៥៩
 វេច្ចកទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២២៦១
 សរណគមនិយត្ថេរាបទាន ទី ៣២៦២
 អព្ភញ្ជនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤២៦៤
 សុបដទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥២៦៥
 ទណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦២៦៦
 គិរិនេលបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៧២៦៨
 ពោធិសម្មជ្ជកត្ថេរាបទាន ទី ៨២៦៩
 អាមណ្ឌផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩២៧៤
 សុគន្ធត្ថេរាបទាន ទី ១០២៧៥
កច្ចាយនវគ្គ ទី ៥៤
កច្ចាយនវគ្គ  មហាកច្ចាយនត្ថេរាបទាន ទី ១២៨៦
 វក្កលិត្ថេរាបទាន ទី ២២៩១
 មហាកប្បិនត្ថេរាបទាន ទី ៣២៩៨
 ទព្វមល្លបុត្តត្ថេរាបទាន ទី ៤៣០៥
 កុមារកស្សបត្ថេរាបទាន ទី ៥៣១៣
 ពាហិយត្ថេរាបទាន ទី ៦៣១៩
 មហាកោដ្ឋិកត្ថេរាបទាន ទី ៧៣២៨
 ឧរុវេលកស្សបត្ថេរាបទាន ទី ៨៣៣៣
 រាធត្ថេរាបទាន ទី ៩៣៤២
 មោឃរាជត្ថេរាបទាន ទី ១០៣៤៨
ភទ្ទិយវគ្គ ទី ៥៥
ភទ្ទិយវគ្គ  លកុណ្តកភទ្ទិយត្ថេរាបទាន ទី ១៣៥៥
 កង្ខារេវតត្ថេរាបទាន ទី ២៣៦១
 សីវលិត្ថេរាបទាន ទី ៣៣៦៥
 រង្គីសត្ថេរាបទាន ទី ៤៣៧៣
 នន្ទកត្ថេរាបទាន ទី ៥៣៨២
 កាឡុទាយិត្ថេរាបទាន ទី ៦៣៨៧
 អភយត្ថេរាបទាន ទី ៧៣៩២
 លោមសតិយត្ថេរាបទាន ទី ៨៣៩៨
 វនវច្ឆត្ថេរាបទាន ទី ៩៤០៣
 ចូឡសុគន្ធត្ថេរាបទាន ទី១០៤០៧