បិដកភាគ ០៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៦

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
ភាគ ទី ១
មហាខន្ធកៈ
ព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងជាដម្បូង ទ្រង់រំពឹងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌
ពោធិកថា ពុទ្ធឧទានគាថា
អជបាលនិគ្រោធកថា
មុចលិន្ទកថា
រាជាយតនកថា រឿងពាណិជឈ្មោះតបុស្ស និងភល្លិក១១
ពុទ្ធបរិវិតក្កកថា១៣
ព្រហ្មយាចនកថា១៥
ព្រហ្មយាចនកថា ពាក្យឧបមាដោយវត្ថុមានផ្កាឧប្បលជាដើម១៧
ពុទ្ធបរិវិតក្កកថា១៩
រឿងឧបកាជីវក២៣
រឿងបញ្ចវគ្គិយភិក្ខុ២៥
ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ២៩
ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ ញាណមានបីប្រការ៣១
ពុទ្ធឧទាន ធម្មចក្ខុរបស់ពួកព្រះថេរៈ មានកោណ្ឌញ្ញ ជាដើម៣៥
អនត្តលក្ខណសូត្រ អនត្តកថា៤១
អនត្តលក្ខណសូត្រ អនិច្ចកថា៤៣
អនត្តលក្ខណសូត្រ ការដឹង និងការឃើញដោយគួរដល់ពិត៤៥
រឿងយសកុលបុត្រ៤៧
រឿងមាតាបិតារបស់យសកុលបុត្រ៥១
ធម្មចក្ខុគឺសោតាបត្តិមគ្គរបស់បិតានៃយសកុលបុត្រ៥៣
ការសម្រេចនូវព្រះអរហត្តផលនៃព្រះយស៥៥
ធម្មចក្ខុគឺសោតាបត្តិមគ្គរបស់មាតានឹងស្រីបុរាណទុតិយិកានៃព្រះយស៥៧
និយាយអំពីផ្នួសរបស់គ្រហស្ថ ៤ នាក់ជាសំឡាញ់នៃព្រះយស៦១
រឿងគ្រហស្ថប្រមាណ ៥០នាក់ជាសំឡាញ់នៃព្រះយស៦៣
និយាយអំពីព្រះអរហន្ត ៦១ ព្រះអង្គ៦៥
មារកថា៦៧
ការទ្រង់អនុញ្ញាតបព្វជ្ជានឹងឧបសម្បទា៦៩
ពាក្យពោលអំពីការរួចចាកអន្ទាក់មារទាំងឡាយ៧១
រឿងភទ្ទវគ្គិយកុមារជាសំឡាញ់នឹងគ្នា៧៣
ធម្មចក្ខុគឺសោតាបត្តិមគ្គនៃភទ្ទវគ្គិយកុមារជាសំឡាញ់នឹងគ្នា៧៥
រឿងជដិលជាបងប្អូននឹងគ្នា បឋមប្បាដិហារ្យ៧៧
រឿងជដិលជាបងប្អូននឹងគ្នា បាដិហារ្យជាគំរប់៣៨៣
រឿងជដិលជាបងប្អូននឹងគ្នា បាដិហារ្យជាគំរប់៤៨៤
រឿងជដិលជាបងប្អូននឹងគ្នា បាដិហារ្យជាគំរប់៥៨៧
រឿងជដិលជាបងប្អូននឹងគ្នានិយាយអំពីចីវរបង្សុកូលរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ៨៩
រឿងជដិលជាបងប្អូននឹងគ្នា បាដិហារ្យមានទ្រង់នាំមកនូវផ្លែព្រីងជាដើម៩១
រឿងជដិលជាបងប្អូននឹងគ្នា បាដិហារ្យមានទ្រង់បំបែកឧសជាដើម៩៥
រឿងជដិលជាបងប្អូននឹងគ្នា បាដិហារ្យ មានទ្រង់និមិ្មតចង្រ្កាន៩៧
រឿងជដិលជាបងប្អូននឹងគ្នា បព្វជ្ជា និងឧបសម្បទានៃជដិលទាំងឡាយនោះ៩៩
បាដិហារ្យចំនួនបីពាន់ប្រាំរយ១០៣
អាទិត្តបរិយាយសូត្រ១០៥
ពុទ្ធគុណកថា ការជួបជុំរបស់ព្រះបាទពិម្ពិសារ១០៧
ការជួបជុំរបស់ព្រះបាទពិម្ពិសារ ពាក្យពោលអំពីការលះបង់នូវគ្រឿងយញ្ញ១០៩
ការជួបជុំរបស់ព្រះបាទពិម្ពិសារ អនុបុព្វីកថា១១១
ការជួបជុំរបស់ព្រះបាទពិម្ពិសារ ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់យាងចូលក្រុងរាជគ្រឹះ១១៣
គាថាជាចម្រៀងរបស់ព្រះឥន្ទ១១៥
រឿងព្រះឥន្ទ១១៧
ព្រះតម្រិះរបស់ព្រះបាទពិម្ពិសារ ការទ្រង់ទទួលនូវអារាម១១៩
បព្វជ្ជារបស់បរិព្វាជក ឈ្មោះសារីបុត្ត និងមោគ្គល្លាន រឿងអស្សជិត្ថេរ១២១
បព្វជ្ជារបស់បរិព្វាជក ឈ្មោះសារីបុត្ត និងមោគ្គល្លាន ពាក្យបរិព្វាជកឈ្មោះសារីបុត្ត១២៥
បព្វជ្ជារបស់បរិព្វាជកឈ្មោះសារីបុត្ត និងមោគ្គល្លាន ធម្មចក្ខុរបស់មោគ្គល្លាន១២៧
បព្វជ្ជារបស់បរិព្វាជក ឈ្មោះសារីបុត្ត និងមោគ្គល្លាន រឿងបរិវាររបស់លោកនោះ១២៩
បព្វជ្ជារបស់ព្រះសារីបុត្ត និងព្រះមោគ្គល្លាន១៣១
ពាក្យចោទដោយគាថា១៣៣
និទាននៃឧបជ្ឈាយវត្ត១៣៥
វត្តដែលកូនសិស្សត្រូវធ្វើដល់ឧបជ្ឈាយ៍១៣៩
ឧបជ្ឈាយវត្ត១៤១
សទ្ធិវិហារិកវត្ត១៥១
បណាមកថា១៦១
ការសូមឱ្យឧបជ្ឈាយ៍អត់ទោស១៦៣
សទ្ធិវិហារិកប្រកបដោយអង្គ ៥ យ៉ាងគួរឱ្យឧបជ្ឈាយ៍បណ្តេញចេញ១៦៥
រឿងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់១៦៧
ឧបសម្បទាដោយញត្តិចតុត្ថកម្មវាចា១៦៩
រឿងភិក្ខុ ១ រូប១៧១
រឿងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់១៧៣
ការប្រាប់និស្ស័យ ៤ ជាដើម១៧៥
ឧបជ្ឈាយសទ្ធិវិហារិកកថា១៧៧
អាចរិយន្តេវាសិកកថា១៨៣
អាចរិយវត្ត១៨៥
បណាមកថា២០៧
អន្តេវាសិកប្រកបដោយអង្គ ៥ យ៉ាងគួរឱ្យអាចារ្យបណ្តេញចេញ២០៩
អាចរិយន្តេវាសិកកថា២១១
ការរម្ងាប់និស្ស័យចាកឧបជ្ឈាយ៍ និងអាចារ្យ២១៣
ឧបសម្បាទេតព្វបញ្ចក ១៦ ដង២១៥
ឧបសម្បាទេតព្វឆក្ក ១៦ ដង២២៣
តិត្ថិយបរិវាសិកកថា២៣១
ពាក្យពោលអំពីបុគ្គលដែលធ្លាប់ជាតិរិ្ថយដទៃមិនញុំាំងសង្ឃឱ្យត្រេកអរ២៣៥
ពាក្យពោលអំពីបុគ្គលដែលធ្លាប់ជាតិរិ្ថយដទៃញុំាំងសង្ឃឱ្យត្រេកអរ២៣៧
អន្តរាយិកធម្មកថា អាពាធ ៥ យ៉ាង២៣៩
អន្តរាយិកធម្មកថា បព្វជ្ជានៃរាជអាមាត្យ២៤៥
ចោរប្រាកដដូចទង់ជ័យ ចោរទំលាយគុក២៤៧
ចោររាជការកត់ឈ្មោះទុកក្នុងបញ្ជី២៤៩
អភយូវរភាណវារ ពួកមនុស្សដែលគេបៀតបៀនឲ្យមានស្លាកស្នាម ជាដើម២៥១
អភយូវរភាណវារ ភណ្ឌុកម្ម២៥៣
អភយូវរភាណវារ រឿងទារកមានពួក ១៧២៥៥
រឿងត្រកូលធ្វើមរណកាលដោយអហិវាតរោគ២៥៩
ភិក្ខុ ១ រូបមិនត្រូវឱ្យសាមណេរ ២ រូបបម្រើ២៦១
ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ពុទ្ធដំណើរចៀសចេញទៅកាន់ទក្ខិណាគិរិជនបទ២៦៣
អភយូវរភាណវារអង្គ (៥) នៃពួកភិក្ខុដែលគួរនៅបានមិនបាច់មាននិស្ស័យ២៦៥
រាហុលសាមណេរប្បព្វជ្ជា២៧១
ព្រះបាទសុទ្ធោទនសក្យរាជ និយាយអំពីបុគ្គលដែលមាតាបិតាមិនអនុញ្ញាត២៧៣
សិក្ខាបទ ១០ របស់ពួកសាមណេរ២៧៧
រឿងទណ្ឌកម្មពួកសាមណេរ២៧៩
នាសនង្គ ១០ របស់ពួកសាមណេរ២៨១
មនុស្សខ្ទើយ២៨៣
មនុស្សលួចសំវាស មនុស្សចូលពួកតិរ្ថិយ២៨៥
រឿងនាគ២៨៧
មនុស្សដែលសម្លាប់មាតាមិនត្រូវឲ្យឧបសម្បទា២៨៩
មនុស្សដែលសម្លាប់ព្រះអរហន្តសង្ឃមិនត្រូវឱ្យឧបសម្បទា២៩១
មនុស្សឧភតោព្យញ្ជនក (មនុស្សមានភេទពីរ) សង្ឃមិនត្រូវឱ្យឧបសម្បទា២៩៣
ពួកសាមណេរដែលគ្មានឧបជ្ឈាយ៍ជាដើមសង្ឃមិនត្រូវឱ្យឧបសម្បទា២៩៥
មនុស្សគ្មានបាត្រចីវរ សង្ឃមិនត្រូវឲ្យឧបសម្បទា២៩៧
ពួកមនុស្សមានដាច់ដៃជាដើមភិក្ខុមិនត្រូវឱ្យបព្វជ្ជា២៩៩
និស្សយវិធី៣០១
កុមារកស្សបមានអាយុ ២០ឆ្នាំ ដោយរាប់យកឆ្នាំនៅក្នុងគភ៌ផង បានឧបសម្បទា៣០៥
ការសម្មតិនូវភិក្ខុអ្នកប្រៀនប្រដៅឧបសម្បទាបេក្ខ៣០៧
ឧបសម្បទាដោយញ្ញត្តិចតុត្ថកម្ម៣១១
និស្ស័យ (បច្ចយជាគ្រឿងអាស្រ័យរបស់បព្វជិត) ៤ យ៉ាង៣១៥
អករណីយកិច្ច (កិច្ចដែលបព្វជិតមិនត្រូវធ្វើ) ៤ យ៉ាង៣១៧
រឿងភិក្ខុត្រូវសង្ឃលើកវត្តព្រោះមិនឃើញអាបត្តិជាដើម៣១៩
ឧទ្ទានគាថា៣២៥
ឧបោសថក្ខន្ធក
ការស្តាប់ធម៌៣៣៧
ការសំដែងបាតិមោក្ខ៣៣៩
និទានុទ្ទេសវិភង្គ៣៤១
ការសំដែងបាតិមោក្ខក្នុងថ្ងៃឧបោសថ៣៤៥
រឿងមហាកប្បិន៣៤៧
ការសន្មតិសីមា៣៤៩
នទីបារសីមា ការសន្មតិនូវរោងឧបោសថ២៥១
រោងឧបោសថតូចពេក៣៥៣
អាវាសច្រើនមានសីមាស្មើគ្នា គឺមានសីមាតែមួយ៣៥៥
រឿងព្រះមហាកស្សបត្ថេរ ការសន្មតិនូវអវិប្បវាសសីមា៣៥៧
តិចីវរាវិប្បវាសសីមា៣៥៩
ការសូត្រដកតិចីវរាវិប្បវាសសីមា៣៦១
ការទំលាយសីមាដោយសីមា និងសីមន្តរិក (ទីឧបចារនៃសីមា)៣៦៣
ឧបោសថមានពីរ (ចាតុទ្ទសីឧបោសថ១ បណ្ណរសីឧបោសថ១)៣៦៥
ការសំដែងបាតិមោក្ខមាន ៥ យ៉ាង៣៦៧
ការសន្មតិខ្លួន ការសន្មតិភិក្ខុដទៃ៣៦៩
ការធ្វើនូវកម្មមិនមែនជាធម៌ ជាដើម៣៧៣
បាតិមោក្ខមានព្រះថេរៈជាធំ៣៧៥
ភិក្ខុច្រើនរូបល្ងង់មិនឆ្លាស៣៧៧
ការទ្រង់អនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុរៀនរាប់បក្ខ៣៧៩
ត្រូវភិក្ខុបោសរោងឧបោសថ៣៨១
ការឧជប្រទីបក្នុងរោងឧបោសថ៣៨៣
ពួកភិក្ខុល្ងង់មិនឆ្លាសមានដំណើរទៅកាន់ទិស៣៨៥
ការនាំមកនូវបារិសុទ្ធិនៃភិក្ខុឈឺ៣៨៧
ការនាំមកនូវឆន្ទៈនៃភិក្ខុឈឺ៣៩១
និយាយអំពីពួកជនមានញាតិជាដើមចាប់ភិក្ខុ៣៩៥
ភិក្ខុឆ្កួតមានពីរយ៉ាង ការសន្មតិនូវភិក្ខុឆ្កួត៣៩៧
ការសំដែងនូវបាតិមោក្ខ បារិសុទ្ធិឧបោសថ៣៩៩
អធិដ្ឋានឧបោសថ ការសំដែងអាបត្តិ៤០៣
ភិក្ឋុអ្នករលឹកឃើញអាបត្តិ ភិក្ខុអ្នកមានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងអាបត្តិ៤០៥
សង្ឃត្រូវសភាគាបត្តិ៤០៩
ការធ្វើឧបោសថមិនត្រូវអាបត្តិ ១៥ យ៉ាង៤១១
ភិក្ខុមានសេចក្តីសំគាល់ក្នុងកម្មជាបក្ខពួកថា ព្រមព្រៀងគ្នា មាន១៥ យ៉ាង៤១៩
ការធ្វើឧបោសថប្រកបដោយសេចក្តីសង្ស័យមាន១៥ យ៉ាង៤២១
ការធ្វើឧបោសថដោយមានសេចក្តីរង្កៀសមាន១៥ យ៉ាង៤២៣
ការធ្វើឧបោសថដោយមានបំណងនឹងបំបែកសង្ឃមាន១៥ យ៉ាង៤២៥
ការធ្វើឧបោសថផ្សេងគ្នា (ដោយអំណាច) នៃថ្ងៃឧបោសថ៤២៧
ការធ្វើឧបោសថដោយបំណងនឹងបំបែកសង្ឃ៤២៩
ភិក្ខុមានសំវាសផ្សេងគ្នា នឹងភិក្ខុមានសំវាសស្មើគ្នា៤៣៣
ក្នុងឧបោសថថ្ងៃនោះភិក្ខុមិនត្រូវចេញពីអាវាសដែលមានភិក្ខុ៤៣៥
ភិក្ខុមិនត្រូវសំដែងបាតិមោក្ខដល់ភិក្ខុនីបរិសទ្យដែលអង្គុយ (ជាប់ហត្ថបាស)៤៣៩
ឧទ្ទានគាថា៤៤១