បិដកភាគ ២២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២២

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
មហាយមកវគ្គ
ចូឡគោសិង្គសាលសូត្រទី ១
មហាយមកវគ្គ ចូឡគោសិង្គសាលសូត្រ  ការប្រព្រឹត្តិនូវបដិសណ្ឋារៈ
 សេចក្តីមិនប្រមាទ
 ផាសុវិហារធម៌
 ការទ្រង់ពន្យល់ដោយធម្មីកថា១៣
 កិត្តិសព្ទនៃព្រះថេរៈមានព្រះអនុរុទ្ធជាដើម១៥
 ការទ្រង់សរសើរព្រះថេរៈ មានព្រះអនុរុទ្ធ ជាដើម១៧
មហាគោសិង្គសាលសូត្រទី ២
មហាយមកវគ្គ មហាគោសិង្គសាលសូត្រ  ការសរសើរភិក្ខុជាពហុស្សូត២១
 ការសរសើរទិព្វចក្ខុ២៣
 ការសរសើរអភិធម្មកថា២៥
 ការសរសើរសមាបត្តិ២៧
 ការសរសើរភិក្ខុដែលរីករាយក្នុងការ ពួនសម្ងំ៣១
 ការសរសើរភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃជាដើម៣៣
 ការសរសើរអភិធម្មកថា៣៥
 ការសរសើរសមាបត្តិ៣៧
 ការទ្រង់សរសើរធម៌ជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈ៣៩
មហាគោបាលសូត្រទី ៣
មហាយមកវគ្គ មហាគោបាលសូត្រ  ភាពនៃគង្វាលគោដែលមិនគួរដល់សេចក្តីចម្រើន៤១
 ភាពនៃគង្វាលគោដែលគួរដល់សេចក្តីចំរើន៤៧
 អង្គ ១១ របស់ភិក្ខុ៤៩
ចូឡគោបាលសូត្រទី ៤
មហាយមកវគ្គ ចូឡគោបាលសូត្រ  រឿងធ្លាប់មានមកហើយ៥៥
 ឧបមាដោយគោ ៥ ពួក៥៧
ចូឡសច្ចកសូត្រទី ៥
មហាយមកវគ្គ ចូឡសច្ចកសូត្រ  ពួកស្តេចលិច្ឆវីទ្រង់ប្រជុំគ្នាក្នុងសន្ថាគារស្ថាន៦៣
 ពាក្យប្រៀបរបស់សច្ចកនិគន្ថបុត្រ៦៥
 ពាក្យប្រៀនប្រដៅដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើន៦៧
 ការសាកសួរដោយពាក្យឧបមា៧១
 ការទ្រង់ព្យាករណ៍ព្រះត្រៃលក្ខណ៍៧៣
 ឧបមាដោយអ្នកត្រូវការដោយខ្លឹមឈើ៧៧
 ពាក្យឧបមារបស់ទុម្មុខលិច្ឆវិបុត្រ៧៩
 ការពិចារណាសង្ខារថាមិនមែនជាខ្លួន៨១
 ការទ្រង់ទទួលនិមន្តដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែក៨៥
 ទីបំផុតនៃសូត្រ៨៧
មហាសច្ចកសូត្រទី ៦
មហាយមកវគ្គ មហាសច្ចកសូត្រ  ការប្រកបរឿយ ៗ នូវកាយភាវនា៨៩
 អចេលកវគ្គ៩១
 ពោលអំពីចិត្តភាវនា៩៣
  ភាវនានៃកាយនឹងចិត្តដែលបុគ្គលបានចម្រើន៩៥
 សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះពោធិសត្វ៩៧
 ស្តេចចូលទៅរកអាឡារតាបស៩៩
 ស្តេចចូលទៅរកឧទ្ទកតាបស១០៣
 ឧបមាទាំង ៣ ឧបមា ទី ១១០៧
 ឧបមា ទី ២១០៩
 ឧបមា ទី ៣១១១
 ប្រភេទនៃទុក្ករកិរិយា១១៣
 វិញ្ញាណជាគ្រឿងរលឹកតាមនូវស្មារតី១២៥
 បណ្តាវិជ្ជាទាំង ៣ វិជ្ជា ទី ១១២៧
 បណ្តាវិជ្ជាទាំង ៣ វិជ្ជា ទី ៣១២៩
 ភាវៈនៃបុគ្គលដែលវង្វេងនឹងមិនវង្វេង១៣១
 ការពោលសរសើរព្រះមានព្រះភាគ១៣៣
ចូឡតណ្ហាសង្ខយសូត្រ ទី ៧
មហាយមកវគ្គ ចូឡតណ្ហាសង្ខយសូត្រ  វិមុត្តិកថាដោយសង្ខេប១៣៧
 ការចូលទៅគាល់សក្កទេវរាជ១៣៩
 ការពោលសរសើរវេជយន្តប្រាសាទ១៤១
 វិមុត្តិកថា១៤៣
មហាតណ្ហាសង្ខយសូត្រ ទី ៨
មហាយមកវគ្គ មហាតណ្ហាសង្ខយសូត្រ  ការដោះទិដ្ឋិអាក្រក់១៥១
 ការក្រាបបង្គំទូលអំពីទិដ្ឋិអាក្រក់របស់សាតិភិក្ខុ១៥៣
 ការទ្រង់សួរអំពីទិដ្ឋិអាក្រក់របស់សាតិភិក្ខុ១៥៥
 ទីកើតនៃវិញ្ញាណ១៥៩
 ពោលអំពីខន្ធបញ្ចកៈដែលកើតហើយ១៦១
 អំពីអាហារ ៤ យ៉ាង១៦៣
 សមុទយវារៈ១៦៥
 បច្ចយន័យ១៦៧
 សមុទយន័យ១៧១
 និរោធន័យ១៧៣
 ធម្មគុណកថា១៧៧
 ហេតុជាទីកើតនៃកងទុក្ខ១៨១
 ពុទ្ធគុណកថា១៨៥
 ភាវៈជាអ្នកប្រកបដោយសិក្ខានឹងសាជីវៈ១៨៧
 ការជម្រះចិត្ត១៩១
 សេចក្តីរលត់នៃកងទុក្ខ១៩៣
មហាអស្សបុរសូត្រ ទី៩
មហាយមកវគ្គ មហាអស្សបុរសូត្រ បណ្តាធម៌ទាំង ១០ ធម៌ទី ១១៩៧
 បណ្តាធម៌ទាំង ១០ ធម៌ទី ៣១៩៩
 បណ្តាធម៌ទាំង ១០ ធម៌ទី ៥២០១
 បណ្តាធម៌ទាំង ១០ ធម៌ទី ៧២០៣
  និយាយពីធម៌ ទី៩ ក្នុងពួកធម៌ ១០២០៥
 សេចក្តីប្រៀបប្រាំយ៉ាង២០៩
 និយាយពីឈានសុខ ទី២ ក្នុងពួកឈាន ៤២១៣
  និយាយពីឈានសុខទី ៣ ក្នុងពួកឈាន ៤២១៥
 និយាយពីវិជ្ជាទី ១ ក្នុងពួកវិជ្ជា ៣២១៧
 និយាយពីវិជ្ជាទី ៣ ក្នុងពួកវិជ្ជា ៣២១៩
 ឈ្មោះរបស់ព្រះខីណាស្រព ៧ ប្រការ២២១
ចូឡអស្សបុរសូត្រ ទី ១០
មហាយមកវគ្គ ចូឡអស្សបុរសូត្រ បដិបទាដ៏សមគួរដល់សមណៈ២២៥
 បដិបទាខុសរបស់សមណៈ២២៧
 បដិបទាដ៏សមគួរដល់សមណៈ២៣៣
ចូឡយមកវគ្គ
សាលេយ្យកសូត្រ ទី ១
ចូឡយមកវគ្គ សាលេយ្យកសូត្រ  ពុទ្ធគុណកថា២៣៩
 អកុសលកម្មបថ ១០២៤១
 កុសលកម្មបថ ១០២៤៧
 ផលនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តស្មើ ពោលគឺ ប្រព្រឹត្តតាមធម៌២៥១
វេរញ្ជកសូត្រ ទី ២
ចូឡយមកវគ្គ វេរញ្ជកសូត្រ  អកុសលកម្មបថ ១០២៥៧
 កុសលកម្មបថ ១០២៦១
 ផលនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តិធម៌នឹងប្រព្រឹត្តិស្មើ២៦៣
 ភាវៈជាអ្នកដល់នូវសរណៈស្មើដោយជីវិត២៦៧
មហាវេទល្លសូត្រ ទី ៣
ចូឡយមកវគ្គ មហាវេទល្លសូត្រ  ប្រស្នាសួរអំពីបុគ្គលមានប្រាជ្ញាជាដើម២៦៩
 ប្រស្នាសួរអំពីវេទនាជាដើម២៧១
 បច្ច័យ ២ ប្រការ២៧៣
 បឋមជ្ឈាន ប្រកបដោយអង្គ ៥២៧៥
 ឥន្រ្ទិយ ៥ ប្រការ២៧៧
 ដំណើរផ្សេងគ្នានៃបុគ្គលពីរពួក២៧៩
 សួរពីបច្ច័យ២៨១
 និយាយពីចេតោវិមុត្តិ ៤២៨៣
 សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិតរបស់ព្រះសារីបុត្រមានអាយុ២៨៧
ចូឡវេទល្លសូត្រ ទី ៤
ចូឡយមកវគ្គ ចូឡវេទល្លសូត្រ  សួរពីហេតុដែលនាំឲ្យកើតសក្កាយៈ២៨៩
 សួរពីសក្កាយទិដ្ឋិ២៩១
 សួរពីមគ្គ២៩៣
 សួរពីនិរោធ២៩៥
 វេទនាបញ្ហា២៩៧
 អនុសយប្បញ្ហា២៩៩
 បដិភាគប្បញ្ហា៣០១
 ការទ្រង់សរសើរធម្មទិន្នាភិក្ខុនី៣០៣
ចូឡធម្មសមាទានសូត្រ ទី ៥
ចូឡយមកវគ្គ ចូឡធម្មសមាទានសូត្រ  ធម្មសមាទានទី ១៣០៥
 ធម្មសមាទានទី ២៣១១
 ធម្មសមាទានទី ៣ នឹង ទី ៤៣១៣
មហាធម្មសមាទានសូត្រ ទី ៦
ចូឡយមកវគ្គ មហាធម្មសមាទានសូត្រ  ធម្មដែលគួរសេពនឹងមិនគួរសេព៣១៧
 គតិនៃអវិជ្ជា៣១៩
 គតិនៃវិជ្ជា៣២៣
 ធម្មសមាទាន ទី១៣២៥
 ធម្មសមាទាន ទី២៣២៧
 ធម្មសមាទាន ទី៣៣២៩
 ធម្មសមាទាន ទី៤៣៣១
 ឧបមាទី ២៣៣៣
 ឧបមាទី ៥៣៣៥
វីមំសកសូត្រ ទី ៧
ចូឡយមកវគ្គ វីមំសកសូត្រ  ការស្វែងរកធម៌៣៣៩
 ការសាកសួរតទៅទៀត៣៤៣
 សេចក្តីជឿមិនរំភើបក្នុងព្រះតថាគត៣៤៥
កោសម្ពិយសូត្រ ទី ៨
ចូឡយមកវគ្គ កោសម្ពិយសូត្រ  ការទ្រង់សាកសួរពួកភិក្ខុនៅក្នុងកោសម្ពី៣៤៧
 សារាណីយធម៌ ៦ ប្រការ៣៤៩
 ញាណទី ១ ក្នុងអង្គ ៧៣៥៣
 ញាណ ទី៣ និងទី៤ ក្នុងអង្គ ៧៣៥៥
 ញាណទី ៥ ក្នុងអង្គ ៧៣៥៧
 ញាណទី ៧ ក្នុងអង្គ ៧៣៥៩
ព្រហ្មនិមន្តនិកសូត្រ ទី ៩
ចូឡយមកវគ្គ ព្រហ្មនិមន្តនិកសូត្រ  មារចូលជ្រៀតជ្រែក៣៦៣
 ការទ្រង់ដោះទិដ្ឋិរបស់ពកព្រហ្ម៣៦៧
 សេចក្តីអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មាន៣៧៣
 មារចូលជ្រៀតជ្រែក៣៧៥
មារតជ្ជនីយសូត្រ ទី ១០
ចូឡយមកវគ្គ មារតជ្ជនីយសូត្រ  សេចក្តីបរិវិតក្កនៃមារ៣៨១
 រឿងធ្លាប់មានមកហើយ៣៨៣
 សេចក្តីបរិវិតក្កនៃមារ៣៨៥
 ឧបមាដោយសត្វលា៣៨៧
 ឱវាទនៃព្រះកកុសសន្ធៈជាម្ចាស់៣៨៩
 មហានរកទាំង ៣៣៩៣
 គាថាជាទីបំផុត៣៩៥
 ឧទ្ទានគាថា៤០១