បិដកភាគ ២៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៤

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
បរិព្វាជកវគ្គ 
ចូឡវច្ឆគោត្តសូត្រ ទី ១
បរិព្វាជកវគ្គ ចូឡវច្ឆគោត្តសូត្រ  ការពោលបង្កាច់ដោយពាក្យមិនពិត
 គិហិសញ្ញោជនៈ
 ការទ្រង់ព្យាករណ៍លទ្ធិរបស់តិរិ្ថយថាសូន្យ
អគ្គិវច្ឆគោត្តសូត្រ ទី ២
បរិព្វាជកវគ្គ អគ្គិវច្ឆគោត្តសូត្រ  ទិដ្ឋិ ១០ ប្រការ
 ការទ្រង់សម្តែងសេចក្តីឃើញយ៉ាងព្រៃស្បាតជាដើម១៥
 ការសួរអំពីវិមុត្តិ១៧
 ការសួរអំពីការឆេះនឹងការរលត់ភ្លើង១៩
 ការលះបង់នូវខន្ធ២១
 ការពោលសរសើរព្រះធម្មទេសនា២៣
មហាវច្ឆគោត្តសូត្រ ទី ៣
បរិព្វាជកវគ្គ មហាវច្ឆគោត្តសូត្រ  ធម៌ ១០ ប្រការ២៧
 ការសួរអំពីឧបាសក២៩
 ការសួរអំពីឧបាសិកា៣១
 ការបានបំពេញធម៌៣៣
 ការពោលសរសើរព្រះធម្មទេសនា៣៧
 អានុភាពនៃឫទ្ធិ៣៩
 បរចិត្តវិជ្ជា៤១
 ចុតូបបាតវិជ្ជា៤៣
 ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៤៥
 ការទ្រង់សរសើរវច្ឆគោត្តភិក្ខុ៤៧
ទីឃនខសូត្រ ទី ៤
បរិព្វាជកវគ្គ ទីឃនខសូត្រ  វាទៈនឹងទិដ្ឋិរបស់សមណព្រាហ្មណ៍ពួកមួយ៤៩
 ការលះបង់នូវទិដ្ឋិ៥១
 ការពិចារណានូវរាងកាយ៥៥
 ការនឿយណាយក្នុងវេទនា ៣៥៧
 ការសម្តែងខ្លួនជាឧបាសក៥៩
មាគណ្ឌិយសូត្រ ទី ៥
បរិព្វាជកវគ្គ មាគណ្ឌិយសូត្រ  កិត្តិសព្ទរបស់ព្រះមានព្រះភាគ៦១
 ស្តេចចូលទៅកាន់រោងភ្លើង៦៣
 ការពោលអំពីអាយតនៈមានអាយតនៈគឺចក្ខុជាដើម៦៥
 ការពោលអំពីអាយតនៈមានរូបាយតនៈជាដើម៦៧
 សេចក្តីប្រៀបដូចកាមជាទិព្វ៦៩
 សេចក្តីប្រៀបដូចបុរសកើតឃ្លង់ទី ១៧៣
 សេចក្តីប្រៀបដូចបុរសកើតឃ្លង់ទី ២៧៥
 សេចក្តីប្រៀបដូចបុរសកើតឃ្លង់ទី ៣៧៧
 កាមតណ្ហា៧៩
 សេចក្តីប្រៀបដូចបុរសខ្វាក់ពីកំណើត៨១
 គាថាសម្រាប់បុថុជ្ជន៨៣
 សេចក្តីអារាធនានៃមាគណ្ឌិយបរិព្វាជក៨៥
 ការពោលសរសើរព្រះធម្មទេសនា៨៩
 មាគណ្ឌិយភិក្ខុ បានសម្រេចព្រះអរហត្ត៩១
សន្ទកសូត្រ ទី ៦
បរិព្វាជកវគ្គ សន្ទកសូត្រ  តិរច្ឆានកថា៩៣
 ធម្មីកថា៩៥
 ការពោលអំពីវាទៈនឹងទិដ្ឋិ៩៧
 អព្រហ្មចរិយវាសទី ១៩៩
 អព្រហ្មចរិយវាសទី ២១០៣
 អព្រហ្មចរិយវាសទី ៣១០៥
 អព្រហ្មចរិយវាសទី ៤១០៩
 ព្រហ្មចរិយវាសទី ១១១៥
 ព្រហ្មចរិយវាសទី ៣១១៩
 ព្រហ្មចរិយវាសទី ៤១២១
 ពុទ្ធគុណកថា១២៣
 វិជ្ជា ៣ ប្រការ១២៥
 ការមិនប្រព្រឹត្តិល្មើសនូវហេតុ ៥ ប្រការ១២៧
 សេចក្តីប្រៀបដូចបុរសកំបុតដៃជើង២២៩
 ទីបំផុតនៃសូត្រ១៣១
មហាសកុលុទាយិសូត្រ ទី ៧
បរិព្វាជកវគ្គ មហាសកុលុទាយិសូត្រ  តិរច្ឆានកថា១៣៣
 ការក្រាបបង្គំទូលអំពីអន្តរាកថា១៣៥
 សេចក្តីមិនគោរពដល់គ្រូទាំង ៦១៣៧
 សេចក្តីគោរពដល់ព្រះសាស្តា១៤១
 ការពោលអំពីធម៌ទី ១ ក្នុងពួកធម៌ ៥១៤៣
 ការពោលអំពីធម៌ទី ៣ ៤១៤៥
 ការមានអាហារតិច១៤៧
 សេចក្តីសន្តោស១៤៩
 ធម៌ទី ១១៥៣
 ធម៌ទី ៣១៥៥
 ធម៌ទី ៤១៥៧
 សម្មប្បធាន ៤១៥៩
 ពោជ្ឈង្គធម៌ ៧ ប្រការ១៦១
 វិមោក្ខ ៨ ប្រការ១៦៣
 អភិភាយតនៈទាំង ៨១៦៥
 ឈានទាំង ៤១៦៩
 ទុតិយជ្ឈាន១៧១
 ចតុត្ថជ្ឈាន១៧៣
 មនោមយិទ្ធិ១៧៥
 ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ១៧៧
 ទិព្វសោតធាតុញ្ញាណ១៧៩
 ចេតោបរិយញ្ញាណ១៨១
 បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ១៨៣
 ទិព្វចក្ខុញ្ញាណ១៨៥
 ធម៌ទី ៥១៨៧
សមណមុណ្ឌិកសូត្រ ទី ៨
បរិព្វាជកវគ្គ សមណមុណ្ឌិកសូត្រ  តិរច្ឆានកថា១៨៩
 វាទៈនៃបរិព្វាជក១៩១
 វាទៈនៃព្រះមានព្រះភាគ១៩៣
 ធម៌ ១០ ប្រការ១៩៥
 ការពោលអំពីសីលជាអកុសល១៩៧
 ការពោលអំពីសីលជាកុសល១៩៩
 ការពោលអំពីសង្កប្បៈជាកុសល២០១
 អសេខធម៌ ១០ ប្រការ២០៣
ចូឡសកុលុទាយិសូត្រ ទី ៩
បរិព្វាជកវគ្គ ចូឡសកុលុទាយិសូត្រ  ការក្រាបបង្គំទូលអំពីរឿងរ៉ាវនៃបរិស័ទ២០៧
 ការពោលអំពីប្រស្នាប្រារព្ធទីបំផុតខាងដើមនឹងខាងចុង២០៩
 សេចក្តីប្រៀបដូចបុរសអ្នកប្រាថ្នានាងជនបទកល្យាណី២១៣
 សេចក្តីប្រៀបដូចពន្លឺអម្ពិលអម្ពែកដែលជាភិមិជាតិ២១៥
 សេចក្តីប្រៀបដូចពន្លឺព្រះចន្ទ្រ ក្នុងថ្ងៃ ១៥ កើត២១៧
 ការសួរអំពីសេចក្តីសុខដោយចំណែកមួយ២១៩
 ការសួរអំពីសេចក្តីសុខនឹងទុក្ខ២២១
 ការសួរអំពីលោកដែលមានសេចក្តីសុខដោយចំណែកមួយ២២៣
 រូបជ្ឈាន ៤២២៥
 ញាណ ៣ ប្រការ២២៧
 ការក្រាបបង្គំទូលសូមផ្នួស២២៩
វេខណសសូត្រ ទី ១០
បរិព្វាជកវគ្គ វេខណសសូត្រ   ការសួរអំពីពន្លឺដែលថ្លៃថ្លា២៣៣
 ការសួរអំពីពន្លឺទាំងពីរ២៣៥
 ការពោលសរសើរសេចក្តីសុខដែលជាកំពូលនៃកាម២៣៩
 ការពោលអំពីទីបំផុតខាងដើមនឹងខាងចុង២៤១
មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ  ទីបំផុតនៃបរិព្វាជកវគ្គ២៤៣
រាជវគ្គ 
ឃដិការសូត្រ ទី ១
រាជវគ្គ ឃដិការសូត្រ  រឿងរ៉ាវធ្លាប់មានមកហើយ២៤៥
 ការបបួលជោតិបាលមាណព២៤៧
 ការចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ២៥១
 បំណងរបស់ជោតិបាលមាណព២៥៣
 រឿងព្រះរាជាដែនកាសីទ្រង់ព្រះនាមកិកិ២៥៥
 ស្តេចចូលទៅកាន់ព្រះរាជដំណាក់ព្រះបាទកិកិ២៥៧
 ការទ្រង់សរសើរឃដិការស្មូនឆ្នាំង២៥៩
 ការត្រេកអរចំពោះភាសិត២៦៧
រដ្ឋបាលសូត្រ ទី ២
រាជវគ្គ រដ្ឋបាលសូត្រ  ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ២៦៩
 ការទូលសូមបព្វជ្ជា២៧១
 ការពោលលាមាតាបិតា២៧៣
 ការពោលអង្វររដ្ឋបាលកុលបុត្រ២៧៥
 ការពោលអង្វរមាតាបិតា២៧៧
 ការអនុញ្ញាតឲ្យទៅបួស២៧៩
 ការបានសម្រេចព្រះអរហត្ត២៨១
 ការប្រាប់ដំណឹងព្រះរដ្ឋបាល២៨៣
 ការចូលទៅកាន់លំនៅរបស់បិតា២៨៥
 គាថាជាទីសង្វេគ២៨៩
 ស្តេចចូលទៅរកព្រះរដ្ឋបាល២៩១
 ការពោលអំពីសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះជរា២៩៣
 ការពោលអំពីសេចក្តីសាបសូន្យភោគៈ២៩៥
 ធម្មុទ្ទេស ៤ ប្រការ២៩៧
 ការពោលអំពីធម្មុទ្ទេសទី ១២៩៩
 ការពោលអំពីធម្មុទ្ទេសទី ២៣០១
 ការពោលអំពីធម្មុទ្ទេសទី ៣៣០៣
 ការពោលអំពីធម្មុទ្ទេសទី ៤៣០៥
 និគមគាថា៣០៧
មឃទេវសូត្រ ទី ៣
រាជវគ្គ មឃទេវសូត្រ  រឿងព្រះបាទមឃទេវៈ៣១៣
 បព្វជ្ជានៃព្រះបាទមឃទេវៈ៣១៥
 ការទ្រង់ប្រៀនប្រដៅព្រះរាជបុត្រច្បង៣១៧
 បព្វជ្ជានៃព្រះរាជបុត្រព្រះបាទមឃទេវៈ៣១៩
 ការចម្រើនព្រហ្មវិហារទាំង ៤៣២១
 ព្រះឥន្រ្ទមានព្រះរាជបំណងចង់ឃើញព្រះបាទនិមិរាជ៣២៣
 ការនាំចូលទៅកាន់រោងសុធម្មា៣២៥
 ទ្រង់មានព្រះបណ្តាំនឹងខ្មាន់ព្រះកេស៣២៧
 ការទ្រង់ប្រៀនប្រដៅព្រះរាជបុត្រច្បង៣២៩
 ភាវៈជាបុរសថោកថយ៣៣១
 កល្យាណវត្ត៣៣៣
មធុរសូត្រ ទី ៤
រាជវគ្គ មធុរសូត្រ  ប្រស្នាប្រារព្ធវណ្ណៈទាំង ៤៣៣៧
 ភាវៈនៃវណ្ណៈទាំង ៤ ស្មើៗ គ្នា៣៤១
 ប្រស្នាប្រារព្ធវណ្ណៈទាំង ៤ ដែលជាចោរ៣៤៧
 ប្រស្នាប្រារព្ធវណ្ណៈទាំង ៤ ដែលជាសមណៈ៣៤៩
 ការទ្រង់ត្រាស់សរសើរព្រះមហាកច្ចានៈ៣៥១
 ការប្រកាសខ្លួនជាឧបាសក៣៥៣
ពោធិរាជកុមារសូត្រ ទី ៥
រាជវគ្គ ពោធិរាជកុមារសូត្រ ការទ្រង់ទទួលនិមន្តដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែក៣៥៥
 ស្តេចចូលទៅកាន់និវេសន៍របស់ព្រះរាជកុមារ៣៥៧
 ស្តេចចូលទៅរកអាឡារតាបស៣៥៩
 ស្តេចចូលទៅរកឧទ្ទកតាបស៣៦៥
 ឧបមាទី ១៣៦៩
 ឧបមាទី ២៣៧១
 ឧបមាទី ៣៣៧៣
 អប្បានកជ្ឈាន៣៧៥
 ការផ្តាច់អាហារ៣៨១
 ការមានអាហារតិច៣៨៣
 វេទនាដ៏ខ្លោចផ្សា៣៨៥
 ការទ្រង់សោយអាហារដ៏គ្រោតគ្រាត៣៨៧
 អាសវក្ខយញ្ញាណ៣៨៩
 ភាវៈជាអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិច៣៩១
 ព្រហ្មក្រាបបង្គំទូលអារាធនា៣៩៣
 ពពួកសត្វមានសេចក្តីប្រៀបដូចផ្កាឧប្បល ៣ យ៉ាង៣៩៥
 ការទ្រង់ប្រារព្ធអំពីបឋមធម្មទេសនា៣៩៧
 ការទ្រង់ជួបនឹងឧបកាជីវក៣៩៩
 ស្តេចចូលទៅរកបញ្ចវគ្គិយភិក្ខុ៤០១
 ប្រស្នាប្រារព្ធមគ្គព្រហ្មចរិយៈ៤០៧
 ការទ្រង់សាកសួរអំពីការឡើងជិះដំរី៤០៩
 អង្គនៃសេចក្តីព្យាយាម ៥ ប្រការ៤១១
 ការប្រកាសព្រះអង្គជាឧបាសក៤១៥
អង្គុលិមាលសូត្រ ទី ៦
រាជវគ្គ អង្គុលិមាលសូត្រ  ការទូលឃាត់ព្រះមានព្រះភាគ៤១៩
 ការទ្រង់សម្តែងឫទ្ធិ៤២១
 សេចក្តីត្រិះរិះនៃអង្គុលិមាលចោរ៤២៣
 ព្រះបាទបសេនទិស្តេចចូលទៅគាល់ព្រះមានបុណ្យ៤២៥
 ការទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញអង្គុលិមាលភិក្ខុ៤២៧
 ការក្រាបបង្គំលាព្រះមានព្រះភាគ៤២៩
 សច្ចវាចារបស់អង្គុលិមាលភិក្ខុ៤៣១
 ការគ្រវែងដុំដី និងដម្បង ជាដើម៤៣៣
 ឧទ្ទានរបស់ព្រះអង្គុលិមាល៤៣៥
បិយជាតិកសូត្រ ទី ៧
រាជវគ្គ បិយជាតិកសូត្រ  ពួកអ្នកលេងល្បែងភ្នាល់៤៤១
 ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហៅព្រះនាងមល្លិកា៤៤៣
 ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៤៤៥
 ការពោលអំពីរឿងធ្លាប់មានមកហើយ៤៤៧
 ប្រស្នាប្រារព្ធសត្តសង្ខារជាទីស្រឡាញ់៤៥១
 ឧទានរបស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល៤៥៤
ពាហិតិយសូត្រ ទី ៨
រាជវគ្គ ពាហិតិយសូត្រ  ព្រះបាទបសេនទិទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងបុរសម្នាក់៤៥៧
 ប្រស្នាប្រារព្ធកាយ វចី មនោសមាចារ៤៥៩
 ការលះបង់នូវអកុសលធម៌ទាំងពួង៤៦៣
 ប្រស្នាប្រារព្ធកុសលធម៌ទាំងពួង៤៦៥
 ការទទួលសម្ពត់ពាហិតិកា៤៦៧
 ការបានឃើញព្រះអានន្ទ៤៦៩
ធម្មចេតិយសូត្រ ទី ៩
រាជវគ្គ ធម្មចេតិយសូត្រ  ស្តេចចូលទៅកាន់សួនច្បារ៤៧១
 ស្តេចចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៤៧៣
 ការពោលអំពីការយល់ធម៌៤៧៥
 ធម្មចេតិយភាសិត៤៨៧
កណ្ណកត្ថលសូត្រ ទី ១០
រាជវគ្គ កណ្ណកត្ថលសូត្រ  ចតុវណ្ណវិសេសបុច្ឆា៤៨៩
 អង្គនៃសេចក្តីព្យាយាម ៥៤៩៧
 ទេវប្បញ្ហា៥០១
 បសេនទិកោសលបុច្ឆា៥០៥
 ឧទ្ទាន៥០៧