បិដកភាគ ២៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៣

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
គហបតិវគ្គ
កន្ទរកសូត្រ ទី ១
គហបតិវគ្គ កន្ទរកសូត្រ  ការទ្រង់ប្រដៅដោយល្អ
 សតិប្បដ្ឋាន ៤
 បុគ្គល ៤ ពួក
 ការទ្រង់សរសើរបេស្សហត្ថារោហបុត្រ១១
 ការទ្រង់ចែកបុគ្គល ទី១១៣
 ការទ្រង់ចែកបុគ្គល ទី៣១៥
 ការទ្រង់ចែកបុគ្គល ទី៤១៧
 ការដល់ព្រមដោយសិក្ខានឹងសាជីវៈ១៩
 ការជម្រះឲ្យស្អាតចាកនីវរណធម៌២៣
 បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ២៥
 ចុតូបបាតញ្ញាណ២៧
 អាសវក្ខយញ្ញាណ២៩
អដ្ឋកនាគរសូត្រ ទី ២
គហបតិវគ្គ អដ្ឋកនាគរសូត្រ  រឿងទសមគហបតិ៣១
  រូបជ្ឈាន ៤៣៣
 អប្បមញ្ញាភាវនា៣៥
 អរូបជ្ឈាន ៤៣៧
 ការបូជាព្រះអានន្ទ៣៩
សេក្ខប្បដិបទាសូត្រ ទី ៣
គហបតិវគ្គ សេក្ខប្បដិបទាសូត្រ  ការទ្រង់ប្រើប្រាស់ជាដម្បូងនៃព្រះមានព្រះភាគ៤១
 ធម៌ ៦ យ៉ាង៤៣
 ការស្គាល់ប្រមាណក្នុងភោជន៤៥
 ព្រះសទ្ធម្ម ៧ ប្រការ៤៧
 បដិបទានៃសេក្ខបុគ្គល៤៩
  ភាពនៃវិជ្ជានឹងចរណៈ៥៣
 ការទ្រង់សរសើរព្រះអានន្ទ៥៥
បោតលិយសូត្រ ទី ៤
គហបតិវគ្គ បោតលិយសូត្រ  ការទ្រង់ត្រាស់ហៅដោយពាក្យថាគហបតី៥៧
 ធម៌ទី ១៥៩
 ធម៌ទី ៣៦៣
 ធម៌ទី ៥៦៥
 ធម៌ទី ៦៦៧
 ធម៌ទី ៨៦៩
 សេចក្តីឧបមាដោយរាងឆ្អឹង៧១
 សេចក្តីឧបមាដោយដុំសាច់៧៣
 សេចក្តីឧបមាដោយការយល់សប្តិ៧៥
 សេចក្តីឧបមាដោយផ្លែឈើ៧៧
 ភាពនៃត្រៃវិជ្ជា៧៩
 ភាពនៃបុរសជាអាជានេយ្យ និងមិនមែនអាជានេយ្យ៨១
ជីវកសូត្រ ទី ៥
គហបតិវគ្គ ជីវកសូត្រ  ការចម្រើនមេត្តាព្រហ្មវិហារ៨៥
 ការចម្រើនព្រហ្មវិហារមានករុណាព្រហ្មវិហារជាដើម៨៧
 ឋានៈ ៥ យ៉ាងនៃការសម្លាប់សត្វ៨៩
 ការដល់នូវសរណៈស្មើដោយជីវិត៩១
ឧបាលិវាទសូត្រ ទី ៦
គហបតិវគ្គ ឧបាលិវាទសូត្រ  ទណ្ឌៈ ៣ យ៉ាង៩៣
 កម្ម ៣ យ៉ាង៩៥
 ដំណាលអំពីការនិយាយឆ្លើយឆ្លង៩៧
 បំណងនឹងលើកឡើងនូវវាទៈ៩៩
 ឧបាលិគហបតីចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ១០៣
 សំនួរអំពីទណ្ឌៈ១០៥
 សំនួរតបអំពីប្រស្នាដែលសួរហើយ១០៧
 ការដល់នូវសរណៈស្មើដោយជីវិត១១១
  ភាពនៃទានមានផលច្រើននឹងមិនមានផលច្រើន១១៣
 ការរាំងទ្វារចំពោះពួកនិគ្រន្ថ១១៥
 ការចូលទៅជាសាវ័ក១១៧
 និគន្ថនាដបុត្តចូលទៅរកឧបាលិគហបតី១២១
 កិច្ចកល់សម្រាប់បោកប្រាស់១២៣
 រឿងធ្លាប់មានមកហើយ១២៧
 ការប្រកាសខ្លួនជាសាវ័ក១៣១
កុក្កុរោវាទសូត្រ ទី ៧
គហបតិវគ្គ កុក្កុរោវាទសូត្រ គតិរបស់បុគ្គលអ្នកសមាទានកុក្កុរវត្ត១៣៧
 គតិរបស់បុគ្គលអ្នកសមាទានគោវត្ត១៣៩
 ការប្រកាសសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះមានព្រះភាគ១៤១
 កម្ម ៤ យ៉ាង១៤៣
 បរិវាស ៤ ខែ១៤៧
អភយរាជកុមារសូត្រ ទី ៨
គហបតិវគ្គ អភយរាជកុមារសូត្រ ប្រស្នាប្រកបដោយទីបំផុតទាំងសងខាង១៥១
 ប្រស្នាពោលអំពីវាចាដែលមិនជាទីគាប់ចិត្ត១៥៣
 វាចាប្រកបដោយប្រយោជន៍១៥៧
 ការដល់នូវសរណគមន៍ស្មើដោយជីវិត១៥៩
ពហុវេទនីយសូត្រ ទី ៩
គហបតិវគ្គ ពហុវេទនីយសូត្រ  ការពោលអំពីវេទនា១៦៣
 សេចក្តីសុខក្នុងរូបជ្ឈាននឹងអរូបជ្ឈាន១៦៧
 សេចក្តីសុខក្នុងសញ្ញាវេទយិតនិរោធ១៦៩
អបណ្ណកសូត្រ ទី ១០
គហបតិវគ្គ អបណ្ណកសូត្រ  ការពោលអំពីវាទៈដែលជាសឹកសត្រូវ១៧៣
 អបណ្ណកធម៌ដែលបុគ្គលធ្វើមិនពេញលេញ១៧៧
 អបណ្ណកធម៌ដែលបុគ្គលបានធ្វើពេញលេញល្អ១៧៩
 ការពោលអំពីវាទៈដែលជាសឹកសត្រូវ១៨១
 វាចាដែលជាសឹកសត្រូវនឹងព្រះអរិយៈ១៨៥
 វាចាដែលមិនជាសឹកសត្រូវនឹងព្រះអរិយៈ១៨៧
 ការពោលអំពីវាទៈដែលជាសឹកសត្រូវ១៩១
 អបណ្ណកធម៌ដែលបុគ្គលធ្វើមិនពេញលេញ១៩៥
 វាចាមិនជាសឹកសត្រូវនឹងព្រះអរិយៈ១៩៧
 ការពោលថាអរូបព្រហ្មមិនមាន១៩៩
 ការពោលថាការរលត់នៃភពមិនមាន២០១
 បុគ្គល ៤ ពួក២០៣
 ការទ្រង់ចែកបុគ្គលជា ៤ ពួក២០៥
 ការពោលសរសើរព្រះធម្មទេសនា២០៩
ភិក្ខុវគ្គ

ចូឡរាហុលោវាទសូត្រ ទី ១
ភិក្ខុវគ្គ ចូឡរាហុលោវាទសូត្រ  ឧបមាដូចដំរីដែលចូលកាន់សង្រ្គាម២១៣
 សេចក្តីប្រៀបដោយកញ្ចក់២១៥
 កាយកម្ម២១៧
 វចីកម្ម២២១
 មនោកម្ម២២៣
 ការជម្រះកម្មទាំង ៣២២៧
មហារាហុលោវាទសូត្រ ទី ២
ភិក្ខុវគ្គ មហារាហុលោវាទសូត្រ  ការពោលអំពីធាតុទី ១ ក្នុងពួកធាតុទាំង ៥២៣១
 ការពោលអំពីធាតុទី ៣ ក្នុងពួកធាតុទាំង ៥២៣៣
 ការពោលអំពីធាតុទី ៥២៣៥
 ការចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាទឹក២៣៧
 ការចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាអាកាស២៣៩
 ការពោលអំពីអានាបានស្សតិ២៤១
ចូឡមាលុង្ក្យោវាទសូត្រ ទី ៣
ភិក្ខុវគ្គ ចូឡមាលុង្ក្យោវាទសូត្រ  ការក្រាបបង្គំទូលអំពីសេចក្តីត្រិះរិះ២៤៧
 ការទ្រង់សាកសួរប្រស្នាដែលសួររួចហើយ២៥១
 ឧបមាដូចបុរសដែលមុតសរ២៥៣
 ការទ្រង់សម្តែងទិដ្ឋិ២៥៧
 ទិដ្ឋិដែលទ្រង់ព្យាករ២៥៩
 ទិដ្ឋិដែលទ្រង់សម្តែង២៦១
មហាមាលុង្ក្យោវាទសូត្រ ទី ៤
ភិក្ខុវគ្គ មហាមាលុង្ក្យោវាទសូត្រ  អនុស័យ ៥ យ៉ាង២៦៣
 ឱរម្ភាគិយសំយោជនៈ ៥ យ៉ាង២៦៥
 ការលះបង់សំយោជនៈទាំង ៥២៦៧
 មគ្គជាគ្រឿងលះបង់នូវសំយោជនៈ២៦៩
 រូបជ្ឈាន ៤២៧១
 អរូបជ្ឈាន ៤២៧៣
 មគ្គជាគ្រឿងលះបង់សំយោជនៈ២៧៥
ភទ្ទាលិសូត្រ ទី ៥
ភិក្ខុវគ្គ ភទ្ទាលិសូត្រ  ការធ្វើចីវរកម្ម២៧៩
 ការមិនបានដឹងនូវហេតុ២៨១
 ភិក្ខុ មានឧភតោភាគវិមុត្តភិក្ខុ ជាដើម២៨៣
 ការមិនបានបំពេញសិក្ខា២៨៥
 ការបានបំពេញសិក្ខា២៨៧
 សេចក្តីរម្ងាប់អធិករណ៍២៩៣
 សទ្ធាស្តួចស្តើងសេចក្តីស្រឡាញ់ស្តួចស្តើង២៩៧
 ហេតុដែលឲ្យទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទ២៩៩
 ឧបមាដូចបុរសជាអ្នកបង្ហាត់សេះ៣០១
 ធម៌ ១០ ប្រការ៣០៣
លដុកិកោបមសូត្រ ទី ៦
ភិក្ខុវគ្គ លដុកិកោបមសូត្រ  ការក្រាបបង្គំទូលអំពីសេចក្តីត្រិះរិះ៣០៧
 ឧបមាដូចសត្វប្រចៀច៣១១
 ឧបមាដូចដំរី៣១៣
 ឧបមាដូចបុរសកម្សត់៣១៥
 ឧបមាដូចគហបតី ឬគហបតិបុត្រ៣១៧
 បុគ្គល ៤ ពួក៣២១
 ការពោលអំពីឈាន ៤៣២៥
 ការពោលអំពីការលះ៣២៧
ភិក្ខុវគ្គ ចាតុមសូត្រ ទី ៧
ភិក្ខុវគ្គ ចាតុមសូត្រ  សម្លេងគឹកកងសម្លេងអ៊ូអា៣៣១
 ពួកសក្យចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៣៣៣
 ព្រហ្មក្រាបបង្គំទូលអារាធនា៣៣៥
 ពួកភិក្ខុចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៣៣៧
 ការពោលអំពីភ័យកើតអំពីរលក៣៣៩
 ការពោលអំពីភ័យកើតអំពីក្រពើ៣៤១
 ការពោលអំពីភ័យកើតអំពីអន្លង់៣៤៣
 ការពោលអំពីភ័យកើតអំពីត្រីសាហាវ៣៤៥
នឡកបានសូត្រ ទី ៨
ភិក្ខុវគ្គ នឡកបានសូត្រ  ការនិយាយពីសេចក្តីត្រេកអរក្នុងព្រហ្មចារ្យ៣៤៩
 ការទ្រង់សាកសួរអំពីអាសវៈ៣៥៣
 ផាសុវិហារធម៌របស់ភិក្ខុ៣៥៥
 ផាសុវិហារធម៌របស់ភិក្ខុនី៣៥៩
 ផាសុវិហារធម៌របស់ឧបាសក៣៦១
 ផាសុវិហារធម៌របស់ឧបាសិកា៣៦៣
គោលិស្សានិសូត្រ ទី ៩
ភិក្ខុវគ្គ គោលិស្សានិសូត្រ  អារញ្ញកវគ្គ ទី ៣៣៦៩
 អារញ្ញកវគ្គ ទី ៥៣៧១
 អារញ្ញកវគ្គ ទី ៨៣៧៣
 អារញ្ញកវគ្គ ទី ១២៣៧៥
 អារញ្ញកវគ្គ ទី ១៥៣៧៧
 អារញ្ញកវគ្គ ទី ១៧៣៧៩
កីដាគិរិសូត្រ ទី ១០
ភិក្ខុវគ្គ កីដាគិរិសូត្រ  ការចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៣៨៣
 វេទនា ៣៣៨៧
 ការពោលអំពីសុខវេទនា៣៨៩
 ការពោលអំពីទុក្ខវេទនា៣៩១
 សេចក្តីមិនប្រមាទ៣៩៣
 បុគ្គលទី ១ ក្នុងពួកបុគ្គលទាំង ៧៣៩៥
 បុគ្គលទី ៤ ក្នុងពួកបុគ្គលទាំង ៧៣៩៧
 បុគ្គលទី ៦ ក្នុងពួកបុគ្គលទាំង ៧៣៩៩
 បុគ្គលទី ៧ ក្នុងពួកបុគ្គលទាំង ៧៤០១
 ការត្រេកអរចំពោះអរហត្តផល៤០៣
 ការបានសម្រេចនូវផលពីរប្រការ៤០៥