បិដកភាគ ៧៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៣

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន
ទុតិយភាគ


ភិក្ខាទាយិវគ្គ ទី ១១
ភិក្ខាទាយិវគ្គ  ភិក្ខាទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១
 ញាណសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ទី ២
 ឧប្បលហត្ថិយត្ថេរាបទាន ទី ៣
 បទបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៤
 មុដ្ឋិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៥
 ឧទកបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៦
 នឡមាលិយត្ថេរាបទាន ទី ៧
 អាសនុបដ្ឋាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨១០
 ពិឡាលិទាយកត្ថេរាបទាន ទី៩១១
 រេណុបូជកត្ថេរាបទាន ទី ១០១៣
មហាបរិវារវគ្គ ទី ១២
មហាបរិវារវគ្គ  មហាបរិវារត្ថេរាបទាន ទី ១១៥
 សុមង្គលត្ថេរាបទាន ទី ២១៦
 សរណគមនិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១៨
 ឯកាសនិយត្ថេរាបទាន ទី ៤២០
 សុវណ្ណបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៥២២
 ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៦២៣
 ពុទ្ធសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៧២៥
 មគ្គសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី៨២៦
 បច្ចុបដ្ឋានសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៩២៨
 ជាតិបូជកត្ថេរាបទាន ទី១០២៩
សេរេយ្យវគ្គ ទី ១៣
សេរេយ្យវគ្គ  សេរេយ្យកត្ថេរាបទាន ទី ១៣២
 បុប្ផថូបិយត្ថេរាបទាន ទី ២៣៣
 បាយាសទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៣៣៦
 គន្ធោទកិយត្ថេរាបទាន ទី ៤៣៨
 សម្មុខាថវិកត្ថេរាបទាន ទី ៥៣៩
 កុសុមាសនិយត្ថេរាបទាន ទី ៦៤២
 ផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧៤៤
 ញាណសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៨៤៦
 គន្ធបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៩៤៧
 បទុមបូជកត្ថេរាបទាន ទី ១០៤៨
សោភិតវគ្គ ទី ១៤
សោភិតវគ្គ  សោភិតត្ថេរាបទាន ទី ១៥១
 សុទស្សនត្ថេរាបទាន ទី ២៥២
 ចន្ទនបូជកត្ថេរាបទាន ទី៣៥៤
 បុប្ផឆទនិយត្ថេរាបទាន ទី ៤៥៥
 រហោសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ទី ៥៥៧
 ចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៦៥៨
 អដ្ឋសន្ទស្សកត្ថេរាបទាន ទី ៧៥៩
 ឯករំសិយត្ថេរាបទាន ទី ៨៦១
 កាលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩៦២
 ផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០៦៣
សេរេយ្យវគ្គ ទី ១៥
ឆត្តវគ្គ   អធិឆត្តិយត្ថេរាបទាន ទី ១៦៥
 ថម្ភារោបកត្ថេរាបទាន ទី ២៦៦
 វេទិការកត្ថេរាបទាន ទី ៣៦៧
 សបរិវារិយត្ថេរាបទាន ទី ៤៦៨
 ឧម្មាបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៥៦៩
 អនុលោមទាយត្ថេរាបទាន ទី ៦៧០
 មគ្គទាយកត្ថេរាបទាន ទី៧៧១
 ផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨៧២
 វដំសកិយត្ថេរាបទាន ទី ៩៧៣
 បល្លង្កទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០៧៥
ពន្ធុជីវកវគ្គ ទី១៦
ពន្ធុជីវកវគ្គ ពន្ធុជីវកត្ថេរាបទាន ទី១៧៧
 តម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ២៧៨
 វីថិសម្មជ្ជកត្ថេរាបទាន ទី ៣៧៩
 កក្ការុបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៤៨០
 មន្ទារវបុប្ផបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៥៨១
 កទម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៦៨២
 តិណសូលកត្ថេរាបទាន ទី ៧៨៣
 នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៨៨៤
 បុន្នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៩៨៥
 កុមុទទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០៨៦
សុបារិចរិយវគ្គ ទី ១៧
សុបារិចរិយវគ្គ  បារិចរិយត្ថេរាបទាន ទី ១៨៩
 កណវេរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ២៩០
 ខជ្ជទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៣៩១
 ទេសបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៤៩២
 កណិការច្ឆទនិយត្ថេរាបទាន ទី ៥៩៣
 សប្បិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦៩៤
 យុធិកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៧៩៥
 ទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨៩៦
 សមាទបកត្ថេរាបទាន ទី ៩៩៧
 បញ្ចង្គុលិយត្ថេរាបទាន ទី ១០៩៨
កុមុទវគ្គ ទី ១៨
កុមុទវគ្គ កុមុទមាលិយត្ថេរាបទាន ទី១១០១
 និស្សេណីទាយកត្ថេរាបទាន ទី២១០២
 រត្តិយបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១០៣
 ឧទបានទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤១០៤
 សីហាសនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥១០៥
 មគ្គទត្តិកត្ថេរាបទាន ទី ៦១០៦
 ឯកទីបិយត្ថេរាបទាន ទី ៧១០៧
 មណិបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៨១០៨
 តិកិច្ឆកត្ថេរាបទាន ទី ៩១០៩
 សង្ឃុបដ្ឋាកត្ថេរាបទាន ទី ១០១១០
កុដជបុប្ផិយវគ្គ ទី ១៩
កុដជបុប្ផិយវគ្គ  កុដជបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ១១១២
 ពន្ធុជីវកត្ថេរាបទាន ទី ២១១៣
 កោតុម្ពរិយត្ថេរាបទាន ទី៣១១៤
 បញ្ចហត្ថិយត្ថេរាបទាន ទី ៤១១៥
 ឥសិមុគ្គទាយកត្ថេរាបទាន ទី៥១១៦
 ពោធិឧបដ្ឋាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦១១៧
 ឯកចិន្តិកត្ថេរាបទាន ទី ៧១១៨
 តិកណ្ណិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៨១២០
 ឯកចារិយត្ថេរាបទាន ទី ៩១២១
 តិវណ្តិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ១០១២២
តមាលបុប្ផិយវគ្គ ទី ២០
តមាលបុប្ផិយវគ្គ  តមាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ១១២៤
 តិណសន្ថារទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២១២៥
 ខណ្ឌផុល្លិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១២៦
 អសោកបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៤១២៧
 អង្កោលកត្ថេរាបទាន ទី៥១២៨
 កិសលយបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៦១២៩
 តិន្ទុកទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧១៣០
 គិរិនេលមុដ្ឋិបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៨១៣១
 តិកណ្ឌិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៩១៣២
 យូថិកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ១០១៣៤
កណិការបុប្ផិយវគ្គ ទី ២១
កណិការបុប្ផិយវគ្គ  កណិការបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ១១៣៦
 មិនេលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី២១៣៧
 កឹកណិកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១៣៨
 តរណិយត្ថេរាបទាន ទី ៤១៣៩
 និគ្គុណ្ឌិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៥១៤០
 ឧទកទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦១៤១
 សលឡមាលិយត្ថេរាបទាន ទី ៧១៤២
 កោរណ្ឌបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៨១៤៣
 អាធារទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩១៤៤
 បាបនិវារិយត្ថេរាបទាន ទី ១០១៤៥
ហត្ថិវគ្គ ទី ២២
ហត្ថិវគ្គ  ហត្ថិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១១៤៧
 បានធិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២១៤៨
 សច្ចសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៣១៤៩
 ឯកសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៤១៥០
 រំសិសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៥១៥០
 សន្ធិតត្ថេរាបទាន ទី ៦១៥២
 កាលវណ្តទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧១៥៣
 អក្កន្តសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៨១៥៤
 សប្បិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩១៥៥
 បាបនិវារិយត្ថេរាបទាន ទី ១០១៥៧
អាលម្ពនទាយកវគ្គ ទី ២៣
អាលម្ពនទាយកវគ្គ  អាលម្ពនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១១៥៩
 អជិនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២១៦០
 ទ្វេរតនិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១៦១
 អារក្ខទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤១៦២
 អព្យាធិកត្ថេរាបទាន ទី៥១៦៣
 វកុលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៦១៦៤
 សោវណ្ណវដំសកិយត្ថេរាបទាន ទី ៧១៦៥
 មិញ្ជវដំសកិយត្ថេរាបទាន ទី ៨១៦៦
 សុកតាវេឡិយត្ថេរាបទាន ទី ៩១៦៧
 ឯកវន្ទនិយត្ថេរាបទាន ទី ១០១៦៨
ឧទកាសនទាយិវគ្គ ទី ២៤
ឧទកាសនទាយិវគ្គ  ឧទកាសនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១១៧០
 ភាជនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២១៧១
 សាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១៧១
 កិលញ្ជទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤១៧២
 វេទិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥១៧៣
 វណ្ណការកត្ថេរាបទាន ទី ៦១៧៤
 បិយាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៧១៧៥
 អម្ពយាគទាយកត្ថេរាបទាន ទី៨១៧៦
 ជគតិការកត្ថេរាបទាន ទី៩១៧៧
 វាសិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០១៧៧
តុវរទាយិវគ្គ ទី ២៥
តុវរទាយិវគ្គ  តុវរដ្ឋិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១១៧៩
 នាគកេសរិយត្ថេរាបទាន ទី ២១៧៩
 នឡិនកេសរិយត្ថេរាបទាន ទី ៣១៨០
 វិរវិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៤១៨១
 កុដិធូបកត្ថេរាបទាន ទី ៥១៨២
 បត្តទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦១៨៣
 ធាតុបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៧១៨៣
 សត្តសត្តលិបុប្ផបូជកត្ថេរាបទាន ទី៨១៨៤
 ពិម្ពិជាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៩១៨៥
 ឧទ្ទាលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១០១៨៦
ថោមកវគ្គ ទី ២៦
ថោមកវគ្គ  ថោមកត្ថេរាបទាន ទី ១១៨៨
 ឯកាសនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២១៨៩
 ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៣១៨៩
 ចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៤១៩០
 សត្តបាដលិយត្ថេរាបទាន ទី ៥១៩១
 ឧបាហនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦១៩២
 មញ្ជរិបូជកត្ថេរាបទាន ទី ៧១៩៣
 បណ្ណទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨១៩៤
 កុដិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៩១៩៥
 អគ្គបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ១០១៩៦
បទុមុក្ខេបវគ្គ ទី២៧
បទុមុក្ខេបវគ្គ  អាកាសុក្ខិបិយត្ថេរាបទាន ទី១១៩៨
 តេលមក្ខិយត្ថេរាបទាន ទី ២១៩៩
 អឌ្ឍចន្ទិយត្ថេរាបទាន ទី ៣២០០
 ទីបទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤២០១
 វិឡាលិទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៥២០២
 មច្ឆទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦២០៣
 ជវហង្សកត្ថេរាបទាន ទី ៧២០៤
 សលឡបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី៨២០៥
 ឧបាគតហាសនិយត្ថេរាបទាន ទី ៩២០៦
 តរណិយត្ថេរាបទាន ទី ១០២០៧
សុវណ្ណពិព្វោហនវគ្គ ទី ២៨
សុវណ្ណពិព្វោហនិយត្ថេរាបទាន ទី១២០៩
 តិលមុដ្ឋិយត្ថេរាបទាន ទី ២២១០
 ចង្កោដកិយត្ថេរាបទាន ទី ៣២១១
 អព្ភញ្ជនទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៤២១២
 ឯកញ្ជលិយត្ថេរាបទាន ទី ៥២១៣
 បោត្ថទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៦២១៤
 ចិតកទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៧២១៤
 អាលុវទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៨២១៥
 បុណ្ឌរីកត្ថេរាបទាន ទី៩២១៦
 តរណិយត្ថេរាបទាន ទី ១០២១៧
បណ្ណទាយកវគ្គ ទី ២៩
បណ្ណទាយកវគ្គ  បណ្ណទាយកត្ថេរាបទាន ទី ១២១៩
 ផលទាយកត្ថេរាបទាន ទី ២២២០
 បច្ចុគ្គមនិយត្ថេរាបទាន ទី ៣២២១
 ឯកបុត្តិយត្ថេរាបទាន ទី៤២២២
 មឃវបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ទី ៥២២៣
 ឧបដ្ឋាយិកត្ថេរាបទាន ទី ៦២២៤
 អបទានិយត្ថេរាបទាន ទី ៧២២៥
 សត្តាហបព្វជិតត្ថេរាបទាន ទី ៨២២៦
 ពុទ្ធុបដ្ឋាយិកត្ថេរាបទាន ទី ៩២២៧
 បុព្វង្គមនិយត្ថេរាបទាន ទី ១០២២៨
ចិតកបូជកវគ្គ ទី ៣០
ចិតកបូជកវគ្គ  ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ទី ១២៣០
 បុប្ផធារកត្ថេរាបទាន ទី ២២៣១
 ឆត្តទាយកត្ថេរាបទាន ទី ៣២៣២
 សទ្ទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ទី ៤២៣៣
 គោសីសនិក្ខេបកត្ថេរាបទាន ទី៥២៣៤
 បទបូជកត្ថេរាបទាន ទី៦២៣៥
 ទេសកិត្តិកត្ថេរាបទាន ទី ៧២៣៦
 សរណគមនិយត្ថេរាបទាន ទី ៨២៣៧
 អម្ពបិណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ទី ៩២៣៨
 អនុសំសាវកត្ថេរាបទាន ទី ១០២៣៨