បិដកភាគ ៥៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៨

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក
សត្តមភាគ


ឯកនិបាត
អបណ្ណកវគ្គ ទី ១  អបណ្ណកជាតក ទី ១
 វណ្ណុបថជាតក ទី ២
 សេរិវាណិជជាតក ទី ៣
 ចុល្លកសេដ្ឋិជាតក ទី ៤
 តណ្ឌុលនាឡិជាតក ទី ៥
 ទេវធម្មជាតក ទី ៦
 កដ្ឋហារិជាតក ទី ៧
 គាមណិជាតក ទី ៨
 មឃទេវជាតក ទី៩
 សុខវិហារជាតក ទី ១០
សីលវគ្គ ទី ២  លក្ខណជាតក ទី ១
 និគ្រោធមិគជាតក ទី ២
 កណ្ឌិនជាតក ទី ៣
 វាតមិគជាតក ទី ៤
 ខរាទិយជាតក ទី ៥
 តិបល្លត្ថជាតក ទី ៦
 មាលុតជាតក ទី ៧
 មតកភត្តជាតក ទី ៨
 អាយាចិតភត្តជាតក ទី ៩
 នឡបានជាតក ទី ១០
កុរុង្គវគ្គ ទី ៣  កុរុង្គមិគជាតក ទី ១១១
 កុក្កុរជាតក ទី ២១១
 ភោជាជានីយជាតក ទី ៣១១
 អាជញ្ញជាតក ទី ៤១២
 តិត្ថជាតក ទី ៥១២
 មហិឡាមុខជាតក ទី ៦១២
 អភិណ្ហជាតក ទី ៧១៣
 នន្ទិវិសាលជាតក ទី ៨១៣
 កណ្ហជាតក ទី ៩១៣
 មុណិកជាតក ទី ១០១៤
កុលាវកវគ្គ ទី ៤  កុលាវកជាតក ទី ១១៥
 នច្ចជាតក ទី ២១៥
 សម្មោទមានជាតក ទី ៣១៥
 មច្ឆជាតក ទី ៤១៦
 វដ្ដកជាតក ទី៥១៦
 សកុណជាតក ទី ៦១៦
 តិត្តិរជាតក ទី ៧១៧
 ពកជាតក ទី ៨១៧
 នន្ទជាតក ទី ៩១៧
 ខទិរង្គារជាតក ទី ១០១៨
អត្ថកាមវគ្គ ទី ៥  លោសកជាតក ទី ១១៩
 កបោតកជាតក ទី ២១៩
 វេឡុកជាតក ទី ៣២០
 មកសជាតក ទី ៤២០
 រោហិណីជាតក ទី ៥២០
 អារាមទូសកជាតក ទី ៦២១
 វារុណិទូសកជាតក ទី ៧២១
 វេទព្វជាតក ទី ៨២១
 នក្ខត្តជាតក ទី ៩២២
 ទុម្មេធជាតក ទី ១០២២
អាសឹសវគ្គ ទី ៦  មហាសីលវជាតក ទី ១២៣
 ចូឡជនកជាតក ទី ២២៣
 បុណ្ណបាតិជាតក ទី ៣២៣
 ផលជាតក ទី ៤២៤
 បញ្ចាវុធជាតក ទី ៥២៤
 កញ្ចនក្ខន្ធជាតក ទី ៦២៤
 វានរិន្ទជាតក ទី ៧២៥
 តយោធម្មជាតក ទី ៨២៥
 ភេរិវាទជាតក ទី ៩២៥
 សង្ខធមនជាតក ទី ១០២៦
ឥត្ថីវគ្គ ទី ៧  អសាតមន្តជាតក ទី ១២៧
 អណ្ឌភូតជាតក ទី ២២៧
 តក្កជាតក ទី ៣២៨
 ទុរាជានជាតក ទី៤២៨
 អនភិរតិជាតក ទី ៥២៨
 មុទុលក្ខណជាតក ទី ៦២៩
 ឧច្ឆង្គជាតក ទី ៧២៩
 សាកេតជាតក ទី ៨២៩
 វិសវន្តជាតក ទី ៩៣០
 កុទ្ទាលជាតក ទី ១០៣០
វរុណវគ្គ ទី ៨  វរុណជាតក ទី ១៣១
 សីលវនាគជាតក ទី ២៣១
 សច្ចង្កិរជាតក ទី ៣៣១
 រុក្ខធម្មជាតក ទី ៤៣២
 មច្ឆជាតក ទី ៥៣២
 អសង្កិយជាតក ទី ៦៣២
 មហាសុបិនជាតក ទី ៧៣៣
 ឥល្លិសជាតក ទី ៨៣៣
 ខរស្សរជាតក ទី ៩៣៤
 ភីមសេនជាតក ទី ១០៣៤
អបាយិម្ភវគ្គ ទី ៩  សុរាបានជាតក ទី ១៣៦
 មិត្តវិន្ទជាតក ទី ២៣៦
 កាឡកណ្ណិជាតក ទី ៣៣៦
 អត្ថស្ស ទ្វារជាតក ទី ៤៣៧
 កិម្បកជាតក ទី ៥៣៧
 សីលវិមំសជាតក ទី ៦៣៨
 មង្គលជាតក ទី ៧៣៨
 សារម្ភជាតក ទី ៨៣៩
 កុហកជាតក ទី ៩៣៩
 អកតញ្ញុជាតក ទី ១០៣៩
លិត្តវគ្គ ទី ១០  លិត្តជាតក ទី ១៤១
 មសារជាតក ទី ២៤១
 វិស្សាសភោជនជាតកទី ៣៤២
 លោមហំសជាតក ទី៤៤២
 មហាសុទស្សនជាតកទី ៥៤២
 តេលបត្តជាតក ទី ៦៤៣
 នាមសិទ្ធិជាតក ទី ៧៤៣
 កូដវាណិជជាតក ទី ៨៤៣
 បរោសហស្សជាតក ទី ៩៤៤
 អសាតរូបជាតក ទី ១០៤៤
បរោសតវគ្គ ទី ១១  បរោសតជាតក ទី ១៤៦
 បណ្ណិកជាតក ទី ២៤៦
 វេរិជាតក ទី ៣៤៧
 មិត្តវិន្ទជាតក ទី ៤៤៧
 ទុព្វលកដ្ឋជាតក ទី៥៤៧
 ឧទញ្ចនីជាតក ទី ៦៤៨
 សាលិត្តកជាតក ទី ៧៤៨
 ពាហិយជាតក ទី ៨៤៨
 កុណ្ឌកបូវជាតក ទី ៩៤៩
 សព្វសំហារកបញ្ហា ទី ១០៤៩
ហំសិវគ្គ ទី ១២  គទ្រភបញ្ហា ទី ១៥០
 អមរាទេវិបញ្ហា ទី២៥០
 សិគាលជាតក ទី ៣៥១
 មិតចិន្តិជាតក ទី ៤៥១
 អនុសាសិកជាតក ទី ៥៥១
 ទុព្វចជាតក ទី ៦៥២
 តិត្តិរជាតក ទី ៧៥២
 វដ្តកជាតក ទី ៨៥២
 អកាលរាវិជាតក ទី ៩៥៣
 ពន្ធនមោក្ខជាតក ទី ១០៥៣
កុសនាឡិវគ្គ ទី ១៣  កុសនាឡិជាតក ទី ១៥៤
 ទុម្មេធជាតក ទី ២៥៤
 នង្គលីសជាតក ទី ៣៥៥
 អម្ពជាតក ទី ៤៥៥
 កដាហកជាតក ទី ៥៥៥
 អសិលក្ខណជាតក ទី ៦៥៦
 កលណ្ឌុកជាតក ទី ៧៥៦
 មូសិកជាតក ទី ៨៥៦
 អគ្គិកជាតក ទី ៩៥៧
 កោសិយជាតក ទី ១០៥៧
អសម្បទានវគ្គ ទី ១៤  អសម្បទានជាតក ទី ១៥៨
 បញ្ចភិរុកជាតក ទី ២៥៨
 ឃតាសនជាតក ទី ៣៥៩
 ឈានសោធនជាតក ទី ៤៥៩
 ចន្ទាភជាតក ទី ៥៦០
 សុវណ្ណហំសជាតក ទី ៦៦០
 ពព្វុជាតក ទី ៧៦០
 គោធជាតក ទី ៨៦១
 ឧភតោភដ្ឋជាតក ទី ៩៦១
 កាកជាតក ទី ១០៦១
កកណ្តកវគ្គ ទី ១៥  គោធជាតក ទី ១៦៣
 សិង្គាលជាតក ទី ២៦៣
 វិរោចនជាតក ទី ៣៦៣
 នង្គុដ្ឋជាតក ទី ៤៦៤
 រាធជាតក ទី ៥៦៤
 កាកជាតក ទី ៦៦៤
 បុប្ផរត្តជាតក ទី ៧៦៥
 សិង្គាលជាតក ទី ៨៦៥
 ឯកបណ្ណជាតក ទី ៩៦៥
 សញ្ជីវជាតក ទី ១០៦៦
ទុកនិបាត
ទឡ្ហវគ្គ ទី ១  រាជោវាទជាតក ទី ១៦៨
 សិគាលជាតក ទី ២៦៩
 សូករជាតក ទី ៣៦៩
 ឧរគជាតក ទី ៤៧០
 ភគ្គជាតក ទី ៥៧០
 អលីនចិត្តជាតក ទី ៦៧១
 គុណជាតក ទី ៧៧១
 សុហនុជាតក ទី ៨៧២
 មោរជាតក ទី ៩៧៣
 វីនីលកជាតក ទី ១០៧៤
សន្ថវវគ្គ ទី ២  ឥន្ទសមានគោត្តជាតកទី ១៧៦
 សន្ថវជាតក ទី ២៧៦
 សុសីមជាតក ទី ៣៧៧
 គិជ្ឈជាតក ទី ៤៧៨
 នកុលជាតក ទី ៥៧៨
 ឧបសាឡ្ហជាតក ទី ៦៧៩
 សមិទ្ធិជាតក ទី ៧៧៩
 សកុណគ្ឃិជាតក ទី ៨៨០
 អរកជាតក ទី ៩៨១
 កកណ្ឋកជាតក ទី១០៨១
កល្យាណធម្មវគ្គ ទី ៣  កល្យាណធម្មជាតក ទី ១៨២
 ទទ្ទរជាតក ទី ២៨២
 មក្កដជាតក ទី ៣៨៣
 ទុព្ភិយមក្កដជាតក ទី ៤៨៣
 អាទិច្ចុបដ្ឋានជាតក ទី ៥៨៤
 កឡាយមុដ្ឋិជាតក ទី ៦៨៤
 តិន្ទុកជាតក ទី ៧៨៥
 កច្ឆបជាតក ទី ៨៨៥
 សតធម្មជាតក ទី ៩៨៦
 ទុទ្ទទជាតក ទី ១០៨៧
អសទិសវគ្គ ទី ៤  អសទិសជាតក ទី ១៨៨
 សង្គាមាវចរជាតក ទី ២៨៨
 វាលោទកជាតក ទី ៣៨៩
 គិរិទត្តជាតក ទី ៤៨៩
 អនភិរតិជាតក ទី ៥៩០
 ទធិវាហនជាតក ទី ៦៩១
 ចតុមដ្ឋជាតក ទី ៧៩១
 សីហកោត្ថុកជាតក ទី ៨៩២
 សីហធម្មជាតក ទី ៩៩២
 សីលានិសំសជាតក ទី ១០៩៣
រុហកវគ្គ ទី ៥  រុហកជាតក ទី ១៩៤
 សិរីកាឡកណ្ណិជាតក ទី២៩៤
 ចុល្លបទុមជាតក ទី ៣៩៥
 មណិចោរជាតក ទី ៤៩៦
 បព្វតូបត្ថរជាតក ទី ៥៩៦
 វលាហកជាតក ទី ៦៩៧
 មិត្តាមិត្តជាតក ទី ៧៩៨
 រាធជាតក ទី ៨៩៨
 គហបតិជាតក ទី ៩៩៩
 សាធុសីលជាតក ទី ១០៩៩
នតំទឡ្ហវគ្គ ទី ៦  ពន្ធនាគារជាតក ទី ១១០១
 កេឡិសីលជាតក ទី ២១០១
 ខន្ធបរិត្តជាតក ទី ៣១០២
 វីរកជាតក ទី ៤១០៤
 គង្គេយ្យជាតក ទី ៥១០៤
 កុរុង្គមិគជាតក ទី ៦១០៥
 អស្សកជាតក ទី ៧១០៥
 សុំសុមារជាតក ទី ៨១០៦
 កក្ករជាតក ទី ៩១០៦
 កន្ទគលកជាតក ទី ១០១០៧
ពីរណត្ថម្ភកវគ្គ ទី ៧  សោមទត្តជាតក ទី ១១០៨
 ឧច្ឆិដ្ឋភត្តជាតក ទី ២១០៨
 ភរុរាជជាតក ទី ៣១០៩
 បុណ្ណនទីជាតក ទី ៤១១០
 កច្ឆបជាតក ទី ៥១១០
 មច្ឆជាតក ទី ៦១១១
 សេគ្គុជាតក ទី ៧១១២
 កូដវាណិជជាតក ទី ៨១១២
 គរហិតជាតក ទី ៩១១៣
 ធម្មជជាតក ទី ១០១១៤
កាសាវវគ្គ ទី ៨  កាសាវជាតក ទី ១១១៥
 ចុល្លនន្ទិយជាតក ទី ២១១៥
 បុដភត្តជាតក ទី ៣១១៦
 កុម្ភីលជាតក ទី ៤១១៧
 ខន្តិវណ្ណនជាតក ទី៥១១៧
 កោសិយជាតក ទី ៦១១៨
 គូថបាណកជាតក ទី ៧១១៩
 កាមនីតជាតក ទី ៨១១៩
 បលាយិជាតក ទី ៩១២០
 ទុតិយបលាយិជាតក ទី១០១២១
ឧបាហនវគ្គ ទី៩  ឧបាហនជាតក ទី ១១២៣
 វីណាថូនជាតក ទី ២១២៣
 វិកណ្ណកជាតក ទី ៣១២៤
 អសិតាភុជាតក ទី ៤១២៥
 វច្ឆនខជាតក ទី ៥១២៥
 ពកជាតក ទី ៦១២៦
 សាកេតជាតក ទី ៧១២៧
 ឯកបទជាតក ទី ៨១២៧
 ហរិតមាតជាតក ទី ៩១២៨
 មហាបិង្គលជាតក ទី ១០១២៩
សិគាលវគ្គ ទី១០  សព្វទាឋិជាតក ទី ១១៣០
 សុនខជាតក ទី ២១៣០
 គុត្តិលជាតក ទី ៣១៣២
 វិគតិច្ឆជាតក ទី ៤១៣២
 មូលបរិយាយជាតក ទី ៥១៣៣
 ពាលោទជាតក ទី ៦១៣៤
 បាទញ្ជលិជាតក ទី ៧១៣៤
 កឹសុកោបមជាតក ទី ៨១៣៥
 សាលកជាតក ទី ៩១៣៦
 កបិជាតក ទី ១០១៣៦
តិកនិបាត
សង្កប្បវគ្គ ទី ១  សង្កប្បរាគជាតក ទី ១១៣៨
 តិលមុដ្ឋិជាតក ទី ២១៣៩
 មណិកណ្ឋជាតក ទី៣១៣៩
 កុណ្ឌកកុច្ឆិសិន្ធវជាតកទី ៤១៤០
 សុកជាតក ទី ៥១៤១
 ជរូទបានជាតក ទី ៦១៤២
 គាមណិចន្ទជាតក ទី ៧១៤៣
 មន្ទធាតុរាជជាតក ទី ៨១៤៤
 តិរិតិវច្ឆជាតក ទី៩១៤៥
 ទូតជាតក ទី ១០១៤៦
បទុមវគ្គ ទី ២  បទុមជាតក ទី ១១៤៨
 មុទុបាណិជាតក ទី ២១៤៩
 ចុល្លបលោភនជាតក ទី ៣១៥០
 មហាបនាទជាតក ទី ៤១៥០
 ខុរប្បជាតក ទី ៥១៥១
 វាតគ្គសិន្ធវជាតក ទី ៦១៥២
 សុវណ្ណកក្កដជាតក ទី ៧១៥៣
 អារាមទូសកជាតក ទី ៨១៥៤
 សុជាតាជាតក ទី ៩១៥៥
 ឧលូកជាតក ទី ១០១៥៥
ឧទបានវគ្គ ទី៣  ឧទបានទូសកជាតក ទី១១៥៧
 ព្យគ្ឃជាតក ទី ២១៥៧
 កច្ឆបជាតក ទី ៣១៥៨
 លោលជាតក ទី ៤១៥៩
 រុចិរជាតក ទី ៥១៦០
 កុរុធម្មជាតក ទី ៦១៦១
 រោមជាតក ទី ៧១៦២
 មហិសជាតក ទី ៨១៦៣
 សតបត្តជាតក ទី ៩១៦៤
 បូដទូសកជាតក ទី ១០១៦៤
ឧបានវគ្គ ទី ៤  អព្ភន្តរជាតក ទី ១១៦៦
 សេយ្យជាតក ទី ២១៦៧
 វឌ្ឍកីសូករជាតក ទី ៣១៦៨
 សិរីជាតក ទី ៤១៦៩
 មណិសូករជាតក ទី ៥១៦៩
 សាលុកជាតក ទី ៦១៧០
 លាភគរហិកជាតក ទី ៧១៧១
 មច្ឆទានជាតក ទី៨១៧២
 នានាឆន្ទជាតក ទី ៩១៧៣
 សីលវីមំសជាតក ទី ១០១៧៤
ឧបានវគ្គ ទី ៥  ភទ្រឃដភេទកជាតកទី ១១៧៦
 សុបត្តជាតក ទី ២១៧៦
 កាយនិពិ្វន្ទជាតក ទី ៣១៧៧
 ជម្ពូខាទកជាតក ទី ៤១៧៨
 អន្តជាតក ទី ៥១៧៩
 សមុទ្ទជាតក ទី ៦១៧៩
 កាមវិលាបជាតក ទី ៧១៨០
 ឧទុម្ពរជាតក ទី ៨១៨១
 កោមារិយបុត្តជាតក ទី ៩១៨២
 ពកជាតក ទី ១០១៨៣
ចតុក្កនិបាត
កាលិង្គវគ្គ ទី១  ចុល្លកាលិង្គជាតក ទី ១១៨៥
 មហាអស្សារោហជាតក ទី២១៨៦
 ឯករាជជាតក ទី ៣១៨៧
 ទទ្ទរជាតក ទី ៤១៨៩
 សីលវីមំសជាតក ទី ៥១៩០
 សុជាតាជាតក ទី ៦១៩១
 បសាសជាតក ទី ៧១៩២
 ជវសកុណជាតក ទី ៨១៩៣
 ឆវជាតក ទី ៩១៩៤
 សយ្ហជាតក ទី ១០១៩៥
បុចិមន្ទវគ្គ ទី ២  បុចិមន្ទជាតក ទី ១១៩៧
 កស្សបមន្ទិយជាតក ទី ២១៩៨
 ខន្តិវាទិជាតក ទី ៣១៩៩
 លោហកុម្ភិជាតក ទី ៤២០០
 មំសជាតក ទី ៥២០១
 សសបណ្ឌិតជាតក ទី៦២០២
 មតរោទនជាតក ទី ៧២០៣
 កណវេរជាតក ទី ៨២០៤
 តិត្តិរជាតក ទី ៩២០៥
 សុចជជាតក ទី ១០២០៦
កូដិទូសកវគ្គ ទី ៣  កុដិទូសកជាតក ទី ១២០៨
 ទុទ្ទុភាយជាតក ទី២២០៩
 ព្រហ្មទត្តជាតក ទី ៣២១០
 ចម្មសាដកជាតក ទី៤២១១
 គោធជាតក ទី ៥២១២
 កក្ការុជាតក ទី ៦២១៣
 កាកាតិជាតក ទី ៧២១៤
 អននុសោចិយជាតក ទី ៨២១៥
 កាឡពាហុជាតក ទី ៩២១៦
 សីលវីមំសជាតក ទី ១០២១៧
កោកិលវគ្គ ទី ៤  កោកាលិកជាតក ទី ១២១៩
 រថលដ្ឋិជាតក ទី ២២២០
 គោធជាតក ទី ៣២២១
 រាជោវាទជាតក ទី ៤២២២
 ជម្ពុកជាតក ទី ៥២២៣
 ព្រហាឆត្តជាតក ទី ៦២២៤
 បីឋជាតក ទី ៧២២៥
 ថុសជាតក ទី ៨២២៦
 ពាវេរុជាតក ទី ៩២២៧
 វិសយ្ហជាតក ទី ១០២២៨
ចុល្លកុណាលវគ្គ ទី ៥  កុណ្ឌលិកជាតក ទី ១២៣០
 វានរជាតក ទី ២២៣១
 កុន្តិនីជាតក ទី ៣២៣២
 អម្ពជាតក ទី ៤២៣៣
 គជភុម្ភជាតក ទី ៥២៣៤
 កេសវជាតក ទី ៦២៣៥
 អយកូដជាតក ទី ៧២៣៦
 អរញ្ញជាតក ទី ៨២៣៨
 សន្ធិភេទជាតក ទី៩២៣៩
 ទេវតាបញ្ហជាតក ទី១០២៤០