បិដកភាគ ២០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២០

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
មូលបរិយាយវគ្គ
មូលបរិយាយសូត្រ ទី១
មូលបរិយាយវគ្គ មូលបរិយាយសូត្រ ៖នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ១
 នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ២១១
 នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៣១៣
 នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៥១៥
 នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៦១៧
 នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៨១៩
សព្វាសវសំវរសូត្រ ទី ២
មូលបរិយាយវគ្គ សព្វាសវសំវរសូត្រ ៖ អាសវៈដែលត្រូវលះដោយការឃើញ២៣
 អាសវៈដែលត្រូវលះដោយការសេព៣១
 អាសវៈដែលត្រូវលះដោយការអត់ធន់៣៣
 អាសវៈដែលត្រូវលះដោយការបន្ទោបង់៣៥
 អាសវៈដែលបានលះហើយដោយការឃើញជាដើម៣៧
ធម្មទាយាទសូត្រ ទី ៣
មូលបរិយាយវគ្គ ធម្មទាយាទសូត្រ ៖  ពោលអំពីបិណ្ឌបាតរបស់ព្រះតថាគត៤១
 ពោលអំពីការយកធម៌ជាមត៌ក៤៣
 ពោលអំពីការមិនហាត់ធ្វើនូវវិវេក៤៥
 ពោលអំពីការហាត់ធ្វើនូវវិវេក៤៧
 មជ្ឈិមាបដិបទា៤៩
ភយភេរវសូត្រ ទី ៤
មូលបរិយាយវគ្គ ភយភេរវសូត្រ ៖  ពោលអំពីសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់៥៣
 សេនាសនបរិយាយ ១៦៥៥
 ពោលអំពីភ័យ និងសេចក្តីស្ញើប៦៧
 ភាវៈនៃសត្វមានសេចក្តីមិនវង្វេងជាធម្មតា៦៩
 ពោលអំពីបុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ៧១
 ពោលអំពីចុតូបបាតញ្ញាណ៧៣
 ពោលអំពីអាសវក្ខយញ្ញាណ៧៥
 ការសំដែងខ្លួនជាឧបាសកជាណុស្សោណិព្រាហ្មណ៍៧៧
អនង្គណសូត្រ ទី ៥
មូលបរិយាយវគ្គ អនង្គណសូត្រ ៖  បុគ្គល ៤ ពួក៧៩
 ពាក្យដែលហៅថាអង្គណៈអង្គណៈ៨៥
 អង្គណៈ ទី ៤៨៧
 អង្គណៈ ទី ៧ ៨៨៩
 អង្គណៈ ទី ១០៩១
 អង្គណៈ ទី ១១៩៣
 អង្គណៈ ទី ១៣៩៥
 ភាវៈនៃអកុសលគ្របសង្កត់ចិត្តដោយអំណាចនៃ សេចក្តីប្រាថ្នា៩៧
 សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយជាងចាំង៩៩
 សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយមនុស្សកម្លោះឬជំទង់១០៣
អាកង្ខេយ្យសូត្រ ទី ៦
មូលបរិយាយវគ្គ អាកង្ខេយ្យសូត្រ ៖ សេចក្តីប្រាថ្នាជាគម្រប់ ៥ ជាដើម១០៧
 សេចក្តីប្រាថ្នាជាគម្រប់ ១១ នឹង ១២១០៩
 សេចក្តីប្រាថ្នាជាគម្រប់ ១៥១១១
 សេចក្តីប្រាថ្នាជាគម្រប់ ១៦១១៣
វត្ថូបមសូត្រ ទី ៧
មូលបរិយាយវគ្គ វត្ថូបមសូត្រ ៖ ឧបក្កិលេស ១៦១១៧
 សេចក្តីជ្រះថ្លាមិនញាប់ញ័រក្នុងព្រះរត្នត្រ័យ១២១
 ផលនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរត្នត្រ័យ១២៣
 ពោលអំពីអប្បមញ្ញាភាវនា១២៥
 គាថាដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែង១២៧
 សុន្ទរិកភិក្ខុបានសម្រេចព្រះអរហត្ត១២៩
សល្លេខសូត្រ ទី ៨
មូលបរិយាយវគ្គ សល្លេខសូត្រ៖  រូបជ្ឈាន ៤ យ៉ាង១៣១
 អរូបជ្ឈាន ៤ យ៉ាង១៣៣
 ហេតុនៃសេចក្តីផូរផង់១៣៥
 ហេតុនៃការចៀសវាង១៤១
 ហេតុនៃការញុំាងខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់១៤៥
 ហេតុនៃសេចក្តីរំលត់១៤៧
 គាថាជាទីបំផុតនៃសូត្រ១៥១
សម្មាទិដ្ឋិសូត្រ ទី ៩
មូលបរិយាយវគ្គ សម្មាទិដ្ឋិសូត្រ ៖  ពោលអំពីកុសលនឹងអកុសល១៥៣
 ការសួរប្រស្នា នៃភិក្ខុទាំងឡាយ១៥៥
 អាហារវារៈ១៥៧
 សច្ចវារៈ១៥៩
 ជរាមរណៈវារៈ១៦១
 ជាតិវារៈ១៦៣
 ឧបាទានវារៈ១៦៧
 វេទនាវារៈ១៦៩
 ផស្សវារៈ១៧១
 សឡាយតនៈវារៈ១៧៣
 នាមរូបវារៈ១៧៥
 សង្ខារវារៈ១៧៧
 អវិជ្ជាវារៈ១៧៩
 អាសវវារៈ១៨១
 ពាក្យជានិគម១៨៣
សតិប្បដ្ឋានសូត្រ ទី ១០
មូលបរិយាយវគ្គ សតិប្បដ្ឋានសូត្រ៖  នវសីវថិកាបព្វៈ១៨៥
 អានាបានបព្វៈ១៨៧
 ឥរិយាបថបព្វៈ១៨៩
 បដិកូលបព្វៈ១៩១
 ធាតុបព្វៈ១៩៣
 នវសីវថិកាបព្វៈ១៨៥
 វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន១៩៩
 ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន២០១
 នីវរណបព្វៈ២០៣
 ខន្ធបព្វៈ២០៩
 អាយតនបព្វៈ២១៣
 ពោជ្ឈង្គបព្វៈ២១៥
 សច្ចបព្វៈ២១៩
 ទុក្ខអរិយសច្ច២២១
 ទុក្ខសមុទយអរិយសច្ច២២៥
 ទុក្ខនិរោធអរិយសច្ច២២៩
 ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ច២៣៣
 អានិសង្សនៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទាំង ៤២៣៧
 ពាក្យជានិគម២៣៩
សីហនាទវគ្គ
ចូឡសីហនាទសូត្រ ទី ១
សីហនាទវគ្គ ចូឡសីហនាទសូត្រ ៖ សមណៈមាន ៤ យ៉ាង២៤៣
 ទីបំផុតនៃសេចក្តីជ្រះថ្លា២៤៥
 ទិដ្ឋិ ២ ប្រការ២៤៩
 ឧបាទាន ៤ យ៉ាង២៥១
 ពោលអំពីឧបាទានមានតណ្ហាជាហេតុជាដើម២៥៥
 ការត្រេកអរចំពោះភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភាគ២៥៧
មហាសីហនាទសូត្រ ទី២
សីហនាទវគ្គ មហាសីហនាទសូត្រ ៖ ការចូលទៅស្រុកវេសាលី នៃព្រះសារីបុត្រ២៥៩
 ពោលអំពីឥទ្ធិវិធី២៦១
 តថាគតពលញ្ញាណ ១០ ប្រការ២៦៣
 វេសារជ្ជញ្ញាណ ៤ យ៉ាង២៧១
 បរិសទ្យ ៨ ពួក២៧៥
 កំណើត ៤ យ៉ាង២៧៧
 គតិ ៥ យ៉ាង២៧៩
 បណ្តាឧបមាទាំង៦ ពោលអំពីសេចក្តីឧបមាទី១២៨១
 បណ្តាឧបមាទាំង៦ ពោលអំពីសេចក្តីឧបមាទី២២៨៣
 បណ្តាឧបមាទាំង៦ ពោលអំពីសេចក្តីឧបមាទី៤២៨៥
 បណ្តាឧបមាទាំង៦ ពោលអំពីសេចក្តីឧបមាទី៥២៨៧
 បណ្តាឧបមាទាំង៦ ពោលអំពីសេចក្តីឧបមាទី៦២៨៩
 ព្រហ្មចរិយធម៌ប្រកបដោយអង្គ ៤២៩១
 ប្រភេទនៃទុក្ករកិរិយា២៩៧
 វាទៈ នឹងទិដ្ឋិរបស់សមណព្រាហ្មណ៍ពួកខ្លះ២៩៩
មហាទុក្ខក្ខន្ធសូត្រ ទី៣
សីហនាទវគ្គ មហាទុក្ខក្ខន្ធសូត្រ៖  វាទៈរបស់អន្យតិរ្ថីយ៣១១
 តម្រេករបស់កាមទាំងឡាយ ជាដើម៣១៣
 ទោសរបស់កាមទាំងឡាយ៣១៥
 ការរលាស់ចោលនូវកាមទាំងឡាយ ជាដើម៣២៣
 ទោសនៃរូបទាំងឡាយ៣២៥
 ការកំណត់ដឹងនូវរូប៣២៩
 តម្រេកនៃវេទនាទាំងឡាយ៣៣១
 ការកំណត់ដឹងនូវវេទនា៣៣៣
ចូឡទុក្ខក្ខន្ធសូត្រ ទី៤
សីហនាទវគ្គ ចូឡទុក្ខក្ខន្ធសូត្រ ៖  ការកំណត់ដឹងនូវវេទនា៣៣៧
ទោសនៃកាមទាំងឡាយ៣៣៩
ការឈរងើយនៃពួកនិគ្រន្ថ៣៤៧
ការទ្រង់សាកសួរពួកនិគ្រន្ថ៣៤៩
ពោលអំពីការនៅជាសុខដ៏លើសលុប៣៥១
អនុមានសូត្រ ទី៥
សីហនាទវគ្គ អនុមានសូត្រ ៖ ធម៌ដែលធ្វើឲ្យជាអ្នកប្រដៅក្រ៣៥៥
 ធម៌ដែលធ្វើឲ្យជាអ្នកប្រដៅងាយ៣៥៩
 ប្រភេទនៃការគយគន់មើលខ្លួនដោយខ្លួនឯង៣៦៣
 ការពិចារណាខ្លួនដោយខ្លួនឯង៣៧១
 ការត្រេកអរចំពោះភាសិតរបស់ព្រះមហាមោគ្គល្លាន៣៨១
ចេតោខីលសូត្រ ទី៦
សីហនាទវគ្គ ចេតោខីលសូត្រ ៖  បង្គោលរបស់ចិត្ត ៥ ប្រការ៣៨៣
 ចំណងរបស់ចិត្ត ៥ ប្រការ៣៨៣
 បង្គោលរបស់ចិត្ត ៥ ប្រការ៣៨៧
 ចំណងរបស់ចិត្ត ៥ ប្រការ៣៨៩
 សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយស៊ុតមាន់៣៩៣
វនបត្ថសូត្រ ទី៧
សីហនាទវគ្គ វនបត្ថសូត្រ ៖  ប្រភេទនៃការចូលទៅអាស្រ័យនៅដងព្រៃ៣៩៥
 ប្រភេទនៃការចូលទៅអាស្រ័យនូវបុគ្គល៤០១
មធុបិណ្ឌិកសូត្រ ទី៨
សីហនាទវគ្គ មធុបិណ្ឌិកសូត្រ ៖ ប្រស្នារបស់ទណ្ឌបាណិសក្យៈ៤០៩
 ការទ្រង់សំដែងដោយសេចក្តីសង្ខេប៤១១
 អធិប្បាយដោយសេចក្តីពិស្តារ៤១៥
 ការក្រាបបង្គំទូលសួរ ចំពោះសេចក្តីដែលចែកហើយ៤២៣
 ពាក្យឧបមារបស់ព្រះអានន្ទត្ថេរ៤២៥
ទ្វេធាវិតក្កសូត្រ ទី៩
សីហនាទវគ្គ ទ្វេធាវិតក្កសូត្រ៖   វិតក្ក មាន ៦ យ៉ាង៤២៩
 វិជ្ជា៣ ប្រការ៤៣៥
 មិច្ឆាមគ្គ មានអង្គ៨៤៣៩
 ព្រះបណ្តាំនៃព្រះតថាគត៤៤១
វិតក្កសណ្ឋានសូត្រ ទី១០
សីហនាទវគ្គ វិតក្កសណ្ឋានសូត្រ៖  ហេតុទី១៤៤៣
 ហេតុទី៣៤៤៥
 ហេតុទី៤៤៤៧
 ហេតុទី៥៤៤៩
 ការលះបង់នូវអកុសលវិតក្ក៤៥១
 ឧទ្ទានគាថា៤៥៣