បិដកភាគ ០៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៥

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
បារាជិកទី ១
និទានបុរសឈ្មោះសាឡ្ហ ជាចៅមិគារមាតា០១
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១១
បារាជិកទី ២
និទានសុន្ទរីនន្ទាភិក្ខុនី១៧
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៩
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២១
បារាជិកទី ៣
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី២៣
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៤
ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម២៧
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៨
បារាជិកទី ៤
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី៣០
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣១
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤
ឧទ្ទេសាវសាន៣៥
សង្ឃាទិសេសទី ១
និទានឧបាសកម្នាក់ ប្រគេនឃ្លាំង៣៦
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ៣៩
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជនីយ៤០
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤១
សង្ឃាទិសេសទី ២
និទានភរិយាសេ្តចលិច្ឆវី៤១
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៤៤
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤៥
សង្ឃាទិសេសទី ៣
និទានភិក្ខុនី ជាសិស្សភទ្ចាកាបិលានីភិក្ខុនី៤៧
សេចក្តីបញ្ញាត្តិជាដម្បូង នឹងនិទានភិក្ខុនីពីររូប៤៨
អនុប្បញ្ញាត្តិ ទី ១៤៩
និទានភិក្ខុនីច្រើនរូប នឹងអនុប្បញ្ញាត្តិ ទី ២៥០
អនុប្បញ្ញាត្តិ ទី ៣ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៥៣
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៥៤
សង្ឃាទិសេសទី ៤
និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី៥៥
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៥៧
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៥៩
សង្ឃាទិសេសទី ៥
និទានសុន្ទរីនន្ទាភិក្ខុនី៦០
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គនឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៦១
សង្ឃាទិសេសទី ៦
និទានសុន្ទរីនន្ទាភិក្ខុនី៦៤
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៦៦
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៦៧
សង្ឃាទិសេសទី ៧
និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី៦៨
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៧១
ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម៧៣
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៧៦
សង្ឃាទិសេសទី ៨
និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី៧៧
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងការសូត្រសមនុភាសនកម្ម៧៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៨៣
សង្ឃាទិសេសទី ៩
និទានពួកភិក្ខុនី ជាអន្តេវាសិនីរបស់ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី៨៤
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៨៥
ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម នឹងបទភាជនីយ៨៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៩០
សង្ឃាទិសេសទី ១០
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី៩១
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៩៣
ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម និងបទភាជនីយ៩៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ នឹងឧទ្ទេសាវសាន១០១
និស្សគ្គិយកណ្ឌ
បត្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី១០៣
សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ១០៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ នឹងរឿងឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី១០៨
បត្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
និទានភិក្ខុនីច្រើនរូប១០៩
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១១១
បត្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៣
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី១១២
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១១៤
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១១៥
បត្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៤
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី មានជម្ងឺ១១៦
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជនីយ១១៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១២០
បត្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៥
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី មានជម្ងឺ១២១
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១២៣
បត្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៦
និទានឧបាសកច្រើនរូប១២៤
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១២៦
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១២៧
បត្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៧
និទានឧបាសកច្រើនរូប១២៨
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១២៩
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៣១
បត្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៨
និទានភិក្ខុនីច្រើនរូប១៣២
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងបទភាជនីយ១៣៤
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៣៥
បត្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៩
និទានភិក្ខុនីច្រើនរូប១៣៦
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងបទភាជនីយ១៣៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៣៩
បត្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ១០
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី១៤០
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងបទភាជនីយ១៤១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៤៣
ចីវរវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី១៤៤
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៤៦
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៤៧
ចីវរវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងបទភាជនីយ១៤៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ នឹងឧទ្ទេសាវសាន១៥១
លសុណវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទានឧបាសកម្នាក់១៥៣
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៥៦
លសុណវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី១៥៧
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៥៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៥៩
លសុណវគ្គ សិក្ខាបទទី ៣
និទានភិក្ខុនីពីររូប១៥៩
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ-សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៦០
លសុណវគ្គ សិក្ខាបទទី ៤
និទានស្រីស្នំ១៦១
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៦២
លសុណវគ្គ សិក្ខាបទទី ៥
និទានព្រះនាងបជាបតិគោតមី១៦៣
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៦៥
លសុណវគ្គ សិក្ខាបទទី ៦
និទានមហាមាត្យឈ្មោះអារោហន្ត១៦៦
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៦៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៦៨
លសុណវគ្គ សិក្ខាបទទី ៧
និទានពួកភិក្ខុនី នាំគ្នាសូមស្រូវ១៦៩
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៧០
លសុណវគ្គ សិក្ខាបទទី ៨
និទានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ ជារាជអមាត្យ១៧១
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៧៣
លសុណវគ្គ សិក្ខាបទទី ៩
និទានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់មានស្រែស្រូវដំណើប១៧៤
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៧៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៧៦
លសុណវគ្គ សិក្ខាបទទី ១០
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី នឹងសេចក្តីបញ្ញាត្តិ១៧៧
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៧៨
អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទានបុរសជាញាតិរបស់ភិក្ខុនី ជាសិស្សភទ្ទាកាបិលានីភិក្ខុនី១៧៩
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៨០
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៨១
អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
និទានបុរសជាញាតិរបស់ភិក្ខុនី ជាសិស្សភទ្ទាកាបិលានីភិក្ខុនី១៨១
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៨២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៨៣
អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទទី ៣
និទានបុរសជាញាតិរបស់ភិក្ខុនី ជាសិស្សភទ្ទាកាបិលានីភិក្ខុនី១៨៤
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៨៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៨៦
អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទទី ៤
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី១៨៦
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៨៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៨៩
អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទទី ៥
និទានភិក្ខុនី ១ រូប១៨៩
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៩១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៩៣
អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទទី ៦
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី១៩៣
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៩៤
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៩៦
អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទទី ៧
និទានភិក្ខុនីច្រើនរូប១៩៦
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៩៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២០០
អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទទី ៨
និទានភិក្ខុនី ជាសិស្សរបស់ភទ្ទាកាបិលានីភិក្ខុនី២០០
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២០១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២០២
អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទទី ៩
និទានពួកភិក្ខុនី - សេចក្តីបញ្ញាត្តិ និងសិក្ខាបទវិភង្គ២០២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២០៥
អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទទី ១០
និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី-សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២០៥
នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទានភិក្ខុនីច្រើនរូប-សេចក្តីបញ្ញាត្តិ-សិក្ខាបទវិភង្គនឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២០៧
នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
និទានព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់អនុញ្ញាតសំពត់ងូតទឹក២០៨
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២០៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២១១
នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ៣
និទានភិក្ខុនី ១រូបមានសំពត់សម្រាប់ធ្វើចីវរ២១១
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២១២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២១៥
នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ៤
និទានពួកភិក្ខុនីផ្ញើចីវរ២១៥
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២១៦
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២១៧
នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ៥
និទានភិក្ខុនី ១រូប២១៨
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២១៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២២០
នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ៦
និទានត្រកូលឧបដ្ឋាករបស់ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី២២០
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ២២១
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២២២
នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ៧
និទានអកាលចីវរ កើតឡើងដល់ភិក្ខុនីសង្ឃ២២៣
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២២៤
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២២៥
នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ៨
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី២២៥
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ២២៦
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២២៧
នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ៩
និទានត្រកូលឧបដ្ឋាករបស់ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី២២៧
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២២៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៣០
នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ១០
និទានឧបាសកម្នាក់ឲ្យគេធ្វើវិហារ២៣១
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៣៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៣៤
តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទានភិក្ខុនីពីររូប២៣៥
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ - សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៣៦
តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
និទានភិក្ខុនីពីររូប២៣៦
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ២៣៧
សិក្ខាបទវិភង្គ២៣៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៣៩
តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៣
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី២៣៩
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ២៤០
សិក្ខាបទវិភង្គ២៤១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៤២
តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៤
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី២៤២
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៤៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៤៤
តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៥
និទានភទ្ទាកាបិលានីភិក្ខុនី២៤៤
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៤៦
សេចក្តីបញ្ញាត្តិទី ២២៤៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៤៨
តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៦
និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី២៤៩
សិក្ខាបទវិភង្គ២៥០
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៥៣
តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៧
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ២៥៣
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៥៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៥៦
តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៨
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ២៥៦
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៥៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៥៨
តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ៩
និទានពួកភិក្ខុនី២៥៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៦០
តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទទី ១០
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ២៦០
ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទាននាយជាងបានគូរគំនូរ២៦៣
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៦៤
ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ២៦៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៦៧
ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទទី ៣
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី២៦៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៦៩
ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទទី ៤
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ២៦៩
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៧០
ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទទី ៥
និទានភិក្ខុនី ១ រូប២៧០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៧២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៧៤
ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទទី ៦
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី២៧៤
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៧៦
ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទទី ៧
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី២៧៦
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៧៨
ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទទី ៨
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី២៧៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៨២
ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទទី ៩
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី២៨២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៨៣
ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទទី ១០
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី២៨៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៨៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៨៥
អារាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទានភិក្ខុច្រើនរូប២៨៦
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៩០
អារាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
និទានព្រះកប្បិតក២៩០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ២៩២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៩៣
អារាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ៣
និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី នឹងថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី២៩៤
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៩៦
អារាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ៤
និទានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ និមន្តភិក្ខុនីឆាន់២៩៧
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៩៩
អារាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ៥
និទានភិក្ខុនី ១ រូប៣០០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣០១
អារាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ៦
និទានភិក្ខុនីច្រើនរូប៣០២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣០៤
អារាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ៧
និទានភិក្ខុនីច្រើនរូប៣០៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣០៥
អារាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ៨
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣០៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣០៨
អារាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ៩
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ៣០៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣០៩
អារាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ១០
និទានភិក្ខុនី ១ រូប៣១០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣១១
គព្ភិនីវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ៣១៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣១៤
គព្ភិនីវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
និទានភិក្ខុនីច្រើនរូប៣១៥
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣១៧
គព្ភិនីវគ្គ សិក្ខាបទទី ៣
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយឲ្យឧបសម្បទាដល់សិក្ខមានា៣១៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣២១
គព្ភិនីវគ្គ សិក្ខាបទទី ៤
និទានភិក្ខុនីឲ្យឧបសម្បទាដល់សិក្ខមានា៣២២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣២៥
គព្ភិនីវគ្គ សិក្ខាបទទី ៥
និទានភិក្ខុនីឱ្យឧបសម្បទាដល់ស្រីគិហិគតា មានវស្សាមិនគ្រប់ ១២ ឆ្នាំ៣២៧
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣២៩
គព្ភិនីវគ្គ សិក្ខាបទទី ៦
និទានភិក្ខុនីឱ្យឧបសម្បទាដល់ស្រីគិហិគតា៣៣០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៣៣៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៣៥
គព្ភិនីវគ្គ សិក្ខាបទទី ៧
និទានភិក្ខុនីឱ្យឧបសម្បទាដល់ស្រីគិហិគតា៣៣៥
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៣៩
គព្ភិនីវគ្គ សិក្ខាបទទី ៨
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី៣៤០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤១
គព្ភិនីវគ្គ សិក្ខាបទទី ៩
និទានភិក្ខុនីមិនបំរើឧបជ្ឈាយ៍៣៤២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤៣
គព្ភិនីវគ្គ សិក្ខាបទទី ១០
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី៣៤៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤៥
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទានភិក្ខុនីឱ្យឧបសម្បទាដល់កុមារី៣៤៦
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤៧
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
និទានភិក្ខុនីឱ្យឧបសម្បទាដល់កុមារី៤៤៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៥៣
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ៣
និទានភិក្ខុនីឱ្យឧបសម្បទាដល់កុមារី៣៥៤
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៥៧
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ៤
និទានភិក្ខុនីឱ្យឧបសម្បទាដល់កុមារី៣៥៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៦០
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ៥
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយមានវស្សាពេញ ១២៣៦០
វុដ្ឋាបនសម្មតិ៣៦១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៦៣
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ៦
និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី៣៦៥
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៦៧
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ៧
និទានសិក្ខមានា ១ រូប៣៦៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៦៩
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ៨
និទានសិក្ខមានា ១ រូប៣៧០
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៧២
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ៩
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី៣៧៣
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៧៤
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ១០
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី៣៧៥
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៧៦
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ១១
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី៣៧៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៧៩
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ១២
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ ឱ្យឧបសម្បទារាល់ឆ្នាំ៣៨០
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៨១
កុមារីភូតវគ្គ សិក្ខាបទទី ១៣
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ៣៨១
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៨៣
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ១
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី៣៨៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៨៥
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ២
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី៣៨៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង៣៨៧
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៨៨
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ៣
និទានភិក្ខុនី ១ រូប៣៨៩
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៩០
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ៤
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនីទ្រទ្រង់គ្រឿងប្រដាប់ស្រ្តី៣៩១
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៩២
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ៥
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី៣៩៣
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៩៤
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ៦
និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី៣៩៤
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៩៦
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ៧
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ៣៩៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៩៧
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ៨ ៩ ១០
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ៣៩៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៩៩
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ១១
និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ មិនប្រាប់ស្រាប់តែអង្គុយលើអាសនៈខាងលើ៤០០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤០១
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ១២
និទានភិក្ខុនីសួរបញ្ហានឹងភិក្ខុ៤០២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤០៣
ឆត្តុបាហនវគ្គ សិក្ខាបទទី ១៣
និទានភិក្ខុនីមួយរូប គ្មានសំពត់ចោមពុង៤០៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤០៥
ឧទ្ទេសាវសាន៤០៦
បាដិទេសនីយកណ្ឌ
និទានភិក្ខុនី សូមទឹកដោះរាវឆាន់៤០៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤០៩
ឧទ្ទេសាវសាន៤១៥
សេក្ខិយកណ្ឌ
និទានភិក្ខុនី ស្លៀករយីករយាក៤១៦
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤១៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់៤១៩
ឧទ្ទេសាវសាន៤២០
អធិករណសមថៈ ទីបំផុត
ឧទ្ទេសាវសាន៤២២